• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Газрын зураг дээр “тал газрыг ямар өнгөөр тэмдэглэдэг вэ?

 • A. шар  

 • B. цайвар шар   

 • C. бор хүрэн

 • D. хүрэн

Оноо: 1

Хэрвээ ургамлын ширх флоэмийн хоолойноос хооллолдог бол ургамлын ширхний хооллолтод ямар шим бодис дутагдах вэ?

 • А. Аминхүчил

 • B. Өөх тос

 • C. Сахароз

 • D. Ус

Оноо: 1

Фотосинтезийн үр дүнд үүссэн глюкоз флоэмээр зөөвөрлөгдөхийн тулд ямар хэлбэрт шилжих вэ?

 • А. Амин хүчил болно

 • В. Сахароз болно

 • С. Цардуул болно

 • D. Уураг болно

Оноо: 5

Дараах зурагт цахилгаан хэлхээ өгөгджээ. Хэлхээг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

а.Хэлхээнд өгөгдсөн зүйлсийг харгалзах дугаарын дагуу нэрлэнэ үү. [2 оноо]

2. .....................

3. ....................

b. “В” үсгээр ямар туйлыг тэмдэглэсэн байна вэ? [1 оноо]

..................................

c. Чийдэн асаж байгаа нь энергийн ямар хувирал вэ? [1 оноо]

....................................................................................................................

d. Асаж буй чийдэнд энергийн өөр ямар хувирал явагдах вэ?

.................................................................................................. [1 оноо]

Оноо: 1

Ксилемд тохирох тайлбарыг сонгоно уу.

 • А. Шингээлт хийдэг эс

 • B. Тулгуурын үүрэгтэй эд

 • C. Дамжуулалт явуулдаг эрхтний тогтолцоо

 • D. Ууршилт явуулдаг эрхтэн

Оноо: 5

Дараах өгөгдлийг ашиглаад асуултад хариулна уу.

a. Хэдэн сарын хэдний өдөр хамгийн дулаан шөнө болсон бэ?

......................................................... [1 оноо]

b. 5-р сарын 2-ны өдөр аль зүгээс салхитай байсан бэ?.

........................................................... [1 оноо]

с. Хамгийн цэлмэг өдрийг тэмдэглэнэ үү.

.................................................................. [1 оноо]

d. Хамгийн их салхилсан өдрийн салхины хурдыг бичнэ үү.

.................................................................. [1 оноо]

e. 5-р сарын 5-ны өдрөөс 6-ны өдөрт цаг агаар хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

өдөр............................, шөнө .................................... [1 оноо]

Оноо: 1

Ксилемийн гүйцэтгэх хоёр үүргийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

шингээх

дамжуулах

тулгуурын

A

B

C

D

X

X

X

X

X

X

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Флоэмийн гүйцэтгэх үүргийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

шингээх

дамжуулах

тулгуурын

A

B

C

D

Х

X

X

X

X

X

X

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 5

Дараах асуултыг сайтар уншаад асуултад хариулаарай.

a. Хүснэгтэнд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү. [1 оноо]

Ойд амьдардаг амьтны нэр

Хээр талд амьдардаг амьтны нэр


b. Эдгээр амьтдын идэш тэжээлийн ялгааг тайлбарлан бичнэ үү.

.......................................................................................................

................................................................................................... [1 оноо]

c. Эдгээр амьтдын биеийн оцлогийг тайлбарлан бичнэ үү.

........................................................................................................

........................................................................................................

....................................................................................................... [1 оноо]

d. Эдгээр амьтдын үр төлийн нэрийг бичнэ үү.

..........................................., ................................................ [1 оноо]

e. Эдгээр амьтдын ялгаатай шинжээс нэгийг бичнэ үү.

............................................................ [1 оноо]

Оноо: 1

Ургамлын эс ихэвчлэн ногоон өнгөтэй байхад амьтанд ногоон өнгийн эс байдаггүй. Ургамлын эсийн ногоон өнгөтэй байхад ямар эрхтэнцэр нөлөөлдөг вэ?

 • А. Эсийн хана

 • В. Хлоропласт

 • С. Вакуоль

 • D. Цитоплазм 

Оноо: 1

Хурц наранд ургаж байгаа төмсний ургамлыннүүрс усны транслокацийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

Нүүрс усны эх үүсвэр

Транслокацийн нүүрс усны хэлбэр

Нүүрс усны байрлал

А

B

C

D

Навч

Навч

Булцуу

Булцуу

Глюкоз

Сахароз

Глюкоз

Сахароз

Булцуу

Булцуу

Навч

Навч

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Ургамлын эс ихэвчлэн ногоон өнгөтэй байхад амьтанд ногоон өнгийн эс байдаггүй. Амьтны эсэд ногоон өнгийг үүсгэгч ямар эрхтэнцэр байдаггүй вэ?

 • А. Вакуоль

 • В. Хлоропласт

 • С. Цитоплазм 

 • D. Эсийн хана

Оноо: 1

Ургаж байгаа төмсний нүүрс усны тухайзөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

Нүүрс усны эх үүсвэр

Үүссэн нүүрс усны

хэлбэр

Нүүрс усны хадгалагдах байрлал

А

B

C

D

Навч

Навч

Булцуу

Булцуу

Глюкоз

Сахароз

Глюкоз

Сахароз

Булцуу

Булцуу

Навч

Навч

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Амьд биед шаардлагатай энерги үүсгэдэг процессыг сонгоно уу.

 • А. Хоол боловсрох

 • В. Ялгаруулах

 • С. Митоз хуваагдал

 • D. Эсийн амьсгал

Оноо: 1

Навчны баганан эсэд байдаг боловч элэгний эсэд байдаггүй эрхтэнцэр аль нь вэ?

 • A. Бөөм

 • B. Төвийн вакуоль

 • C. Эсийн сийвэн

 • D. Эсийн мембран бүрхүүл 

Оноо: 1

Флоэмийн үүргийг сонгоно уу.

 • А. Транслокаци явуулах

 • В. Транспираци явуулах 

 • C. Шим бодис хадгалах

 • D. Хамгаалах

Оноо: 1

Навчны хөвсгөр эсэд байдаг боловч ходоодны эсэд байдаггүй эрхтэнцэр аль нь вэ?

 • A. Бөөм

 • B. Төвийн вакуоль

 • C. Эсийн сийвэн

 • D. Эсийн мембран бүрхүүл

Оноо: 1

Ургамлын навчийнбаганан эсэд байдаг боловч үндэсний үсэнцрийн эсэд байдаггүй эрхтэнцэр аль нь вэ?

 • A. Бөөм

 • B. Мембран бүрхүүл

 • C. Сийвэн

 • D. Хлоропласт

Оноо: 1

Флоэм бол:

 • A. Эс

 • B. Эд

 • C. Эрхтэн

 • D. Эрхтний тогтолцоо

Оноо: 1

Ургамлаар ус дамжих үе шатыг бүдүүвчээр үзүүлэв. Усны хөдөлгөөний чиглэлийг заах сумны эхлэх цэгийг дугуйгаар тэмдэглэжээ. Аль дугуйн сум зөвхөн гадагш чиглэсэн байх вэ?

 • A

 • B

 • C

 • D

Нийт: 16693