• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ургамлаар ус дамжих үе шатыг бүдүүвчээр үзүүлжээ. Хөрснөөс ус сорох хэсгийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Ургамлаар ус дамжих үе шатыг бүдүүвчээр үзүүлжээ. Ксилемийн хоолойг заасан хэсгийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Ксилем нь

 • A. Эс

 • B. Эд

 • C. Эрхтэн

 • D. Эрхтний тогтолцоо

Оноо: 1

Ургамлаар ус дамжих үе шатыг бүдүүвчээр үзүүлжээ. Транспирацийн үзэгдэл явагдах хэсгийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Ургамлаар ус дамжих үе шатыг бүдүүвчээр үзүүлжээ. Навчийндамжуулах багцыг заасан хэсгийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Ургамлын ишийн ксилемийн хоолойноос хэсэг шингэн цуглуулжээ. Түүнд ямар бодис агуулагдах вэ?

 • А. Амин хүчил

 • В. Эрдэс ион

 • С. Цардуул

 • D. Сахароз

Оноо: 1

Камбинь

 • A. Эс

 • B. Эд

 • C. Эрхтэн

 • D. Эрхтний тогтолцоо

Оноо: 1

Ургамлын ишийн флоэмийн хоолойноос хэсэг шингэн цуглуулжээ. Түүнд ямар бодис агуулагдах вэ?

 • А. Глюкоз

 • В. Эрдэс ион

 • С. Цардуул

 • D. Сахароз

Оноо: 1

Үндэсний үсэнцэр нь

 • A. Эс

 • B. Эд

 • C. Эрхтэн

 • D. Эрхтний тогтолцоо

Оноо: 1

Мэдрэхүйн бүх эрхтнүүдэд байдаг эс аль нь вэ?

 • A. Сормууст эс

 • B. Эффектор  эс

 • C. Мезофил эс

 • D. Рецептор эс

Оноо: 1

Аль цэг нь \sqrt{2}-той хамгийн ойр оршиж байна вэ?

 • A. N

 • B. M

 • C. R

 • D. T

Оноо: 1

Аль нь бусдаасаа өөр түвшний бүтэц вэ?

 • A. Бөөр

 • B. Элэг

 • C. Мэдрэлийн эс

 • D. Төмсөг

Оноо: 1

30;34;35;30;23;24;25;20;13 өгөгдлийн далайцыг ол.

 • 25

 • 13

 • 35

 • 22

Оноо: 1

Ургамалд түшиг тулгуурын үүрэгтэй бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. Амсар

 • B. Ксилем

 • C. Флоэм

 • D. Үндэсний үсэнцрийн эс

Оноо: 1

Аль хэсэгт нь липаза хамгийн идэвхтэй байсан бэ?

 • A. Арван хоёр хуруу гэдэс

 • B. Бүдүүн гэдэс

 • C. Улаан хоолой

 • D. Ходоод

Оноо: 1

Нэгж нь зөв бичигдсэн хэмжигдэхүүн аль нь вэ?

 • A. Зам-[м2

 • B. Хурд-[м/с]

 • C. Хурдатгал-[м/с3

 • D. Хугацаа-[см]

Оноо: 1

Амилаза энзим ялгарах хэсгийг сонгоно уу.

 • A. Амны хөндий

 • B. Бүдүүн гэдэс

 • C. Өлөн гэдэс

 • D. Улаан хоолой

Оноо: 1

Хүйтэн аяганд халуун цай хийхэд дулааны энергиэ хэрхэн солилцох вэ?

 • A. Аяга дулаан авна, цай дулаан авна

 • B. Аяга дулаан авна, цай дулаан алдана

 • C. Аяга дулаан алдана, цай дулаан авна

 • D. Аяга дулаан алдана, цай дулаан алдана

Оноо: 1

Протеаза энзим хаана ажилладаг вэ?

 • A. Бүдүүн гэдэс

 • B. Өлөн гэдэс

 • C. Улаан хоолой

 • D. Ходоод

Оноо: 1

Хоол боловсруулах замын аль хэсэгт амилаза энзим хамгийн идэвхтэй байх вэ?

 • A. Бүдүүн гэдэс

 • B. Өлөн гэдэс

 • C. Улаан хоолой

 • D. Ходоод

Нийт: 16693