• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

650 мл уусмалын 20 % нь ямар хэмжээтэй байх вэ?

 • A. 1.3 мл

 • B. 0.13 мл

 • C. 13 мл

 • D. 130 мл

Оноо: 1

Зурагт өгсөн шулууны тэгшитгэл аль нь вэ?

 • A. y = 1.5x  2.5

 • B. y = 0.5x  2.5

 • C. y = 1.5x + 2.5

 • D. y = 0.5x + 2.5

Оноо: 1

Зургаас SABC÷SDEFхарьцааголоорой.

 • A. 4

 • B.  0.5

 • C. 0.25

 • D. 2

Оноо: 1

x2+4x5=0квадрат тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэр аль нь вэ?

 • A.  6

 • B. –4

 • C. 4

 • D. –6

Оноо: 1

y=x2+4x5 парабол тэнхлэгтэйогтлолцох цэгийн абсциссыголоорой.

 • A. x= –5, x= –1

 • B. x= 5, x2 = 1

 • C. x= –5, x= 1

 • D. x= 5, x= –1

Оноо: 1

Дараах дүрсүүдийн талбай тэнцүү бол х-ийн утгыг олоорой

 • A. 2

 • B.3

 • C.1

 • D.1; 2

Оноо: 1

5; 5; 7; 7; 6; 5; 8; 6; 8; 7; 6 өгөгдлийн медианыг ол.

 • A. 6

 • B. 7

 • C. 5

 • D. 11

Оноо: 1

O цэг нь цилиндрийн суурийн дугуйн төв,АВ нь цилиндрийн өндөр баAB=1.5дм, OB=6см бол цилиндрийн бүтэн гадаргуугийн талбай аль вэ?

 • A. 216см2

 • B. 252πсм2

 • C. 216πсм2

 • D. 196см2

Оноо: 1

9-р ангийн160 сурагчын өндрийг дугуй диаграммаар харуулсан бол 160см-169см өндөртэй хэдэн сурагч байна вэ?

 • А.  40

 • B.  80

 • C.120

 • D. 60

Оноо: 1

Шоог орхиход сондгой тоотой талаараа буух үзэгдлийн магадлалыг ол.

 • A. 1/6

 • B. 1/3

 • C. 1/2

 • D. 1/5

Оноо: 1

Зөв зургаан өнцөгт хичнээн тэгш хэмийн тэнхлэгтэй вэ?

 • А. 3

 • B. 6

 • C. хязгааргүй олон

 • D.10

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны өндөр 8 см , суурийн урт 12 см бол уг гурвалжны хажуу талын уртыг олоорой.

 • A. 10 см

 • B. 21см

 • C. 12 см

 • D. 15см

Оноо: 1

Аль цэгийн координат\sqrt{22} байна вэ?

 • A. N

 • B. M

 • C. R

 • D. T

Оноо: 1

5;5;6;5;5;6;6;7;4;5;4;6 өгөгдлийн далайцыг ол.

 • A.  7

 • B. 3

 • C. 11

 • D. 2

Оноо: 1

\sqrt{12}-\sqrt{27}+\sqrt{75}=?

 • A.  4\sqrt{3}

 • B. \sqrt{3}

 • C. -4\sqrt{3}

 • D. 6\sqrt{3}

Оноо: 1

\sqrt{3}ба 1.73 тоонуудыг зөв жишсэн нь аль вэ?

 • А. \sqrt{3} < 1.73

 • B. \sqrt{3} > 1.73

 • C. \sqrt{3} =1.73

Оноо: 1

2(3x4)=2x4 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • A. x = 2

 • B. x = 1

 • C. x = 6

 • D. x = –2

Оноо: 1

20;20;14;13;15;21;22;10;20 өгөгдлийн моодыг ол.

 • A. 10

 • B.20

 • C.22

 • D. 13

Оноо: 1

Аэроб амьсгалаар глюкоз задарчээ. Энэ процессоор үүссэн бодисууд ямар эргэлтэд оролцох вэ?

 • А. Нүүрстөрөгчийн эргэлт

 • В. Нүүрстөрөгч болон усны эргэлт

 • С. Энергийн эргэлт

 • D. Зөвхөн усны эргэлт

Оноо: 1

Байгаль дахь нүүрстөрөгчийн эргэлтэд оролцох нүүрсхүчлийн хий амьд биеийн ямар үйл ажиллагааны үр дүнд ялгарах вэ?

 • А. Амьсгал

 • В. Хооллолт

 • С. Өсөлт, хөгжил

 • D. Үржил

Нийт: 16693