• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ургамлын төрөл зүйлийг хамгаалах нэг шалтгааныг сонгоно уу.

 • А. Агаар мандалд хүчилтөрөгч ялгаруулах

 • B. Агаар мандалд нүүрсхүчлийн хий ялгаруулах

 • C. Хур тунадасны хэмжээг бууруулах

 • D. Хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх

Оноо: 1

Хүний биед байх ихэнх энзимүүд ямар температурт денатурацид орж бүтэц нь эвдэрдэг вэ?

 • А. 00С

 • B. 270С  

 • C. 400С

 • D. 650С

Оноо: 1

Амьтны төрөл зүйлийг хамгаалах нэг шалтгааныг сонгоно уу.

 • А. Агаар мандалд нүүрсхүчлийн хий ялгаруулах

 • B. Бүтээгчдийн хэмжээг нэмэгдүүлэх

 • C. Идэш тэжээлийн сүлжээг тогтвортой байлгах

 • D. Хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх

Оноо: 1

Мейоз хуваагдлаар үүссэн эсийн хувьд зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • A. Удамшлын ижил мэдээлэл бүхий бэлгийн эс үүснэ.

 • B. Удамшлын ижил мэдээлэл бүхий эдүүд үүснэ.

 • C. Удамшлын ялгаатай мэдээлэл бүхий бэлгийн эс үүснэ.

 • D. Удамшлын ялгаатай мэдээлэл бүхий эдүүд үүснэ.

   

Оноо: 1

Митоз хуваагдлаар үүссэн эсийн хувьд зөв тайлбарыг сонгоно уу

 • A. Удамшлын ижил мэдээлэл бүхий биеийн эс үүсгэнэ. 

 • B. Удамшлын ижил мэдээлэл бүхий эдүүд үүснэ.

 • C. Удамшлын ялгаатай мэдээлэл бүхий бэлгийн эс үүсгэнэ.

 • D. Удамшлын ялгаатай мэдээлэл бүхий эдүүд үүснэ.

Оноо: 1

Диплоид бүрдэлтэй эсийн мейоз хуваагдлын үр дүнд ямар эс үүсэх вэ?

 • A. Удамшлын ялгаатай диплоид эс үүснэ.

 • B. Удамшлын ялгаатай гаплоид эс үүснэ.

 • C. Удамшлын ижил диплоид эс үүснэ.

 • D. Удамшлын ижил гаплоид эс үүснэ.

Оноо: 1

Амьтны төрөл зүйлийг хамгаалах нэг шалтгааныг сонгоно уу.

 • А. Агаарын хүчилтөрөгчийг шингээх

 • B. Дэлхийн дулаарлыг бууруулах

 • C. Ховор амьтдыг ирээдүйд мэнд үлдээх

 • D. Цөлжилтийг бууруулах

Оноо: 1

Ойг их хэмжээгээр устгасны дараа буурах зүйлийг сонгоно уу.

 • А. Намагжилт

 • B. Хөрсний үржил шим

 • C. Хөрсний элэгдэл

 • D. Цөлжилт

Оноо: 1

Мейоз хуваагдлын дүнд үүсэх эсийн хромосомын бүрдлийг сонгоно уу.

 • A. Гаплоид

 • B. Диплоид

 • C. Триплоид

 • D. Тетраплоид

Оноо: 1

Экосистем дэх ойн ач холбогдлыг тодорхойлно уу.

 • А. Агаар мандлын найрлагыг тогтвортой байлгах

 • В. Азотын эргэлтийг тогтворжуулах

 • С. Хөрсний эрдэс бодисыг хадгалах

 • D. Хөрсний усны хэмжээг багасгах

Оноо: 1

Митоз хуваагдлаар хэдэн төл эс үүсэх вэ?

 • А. 0

 • В. 1

 • С. 2

 • D. 4

Оноо: 1

Их хэмжээний газар нутагт тариалан эрхлэх нь ямар сөрөг үр дагавартай вэ?

 • А. Олон зүйлийн ургамал ургах

 • B. Хөрсний үржил шим нэмэгдэх

 • C. Хур тунадасны шингэлт нэмэгдэх

 • D. Хөрсний үржил шим буурах

Оноо: 1

Фотосинтезийн үед глюкозын молекулууд ямар төрлийн энерги ашиглан үүсдэг вэ?

 • A. Гэрлийн

 • B. Дулааны

 • C. Химийн

 • D. Цахилгааны

Оноо: 1

Ургамал хөрснөөс нитратын ионыг үндсээрээ сорж авдаг. Ямарбодисыг нийлэгжүүлэхэднитратын ион хэрэгтэй вэ?

 • A. Глюкоз

 • B. Өөх тос

 • C. Уураг

 • D. Цардуул

Оноо: 1

Хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр явагдах үзэгдлийг сонгоно уу.

 • А. Газар хөдлөлт

 • В. Конденсаци

 • С. Транспираци

 • D. Хүчлийн бороо

Оноо: 1

Хүчлийн бороо ороход нөлөөлөх хүчин зүйлсийг сонгоно уу.

 • А. Атомын цахилгаан станц барих

 • В. Далайн усанд нефтийн хаягдал орох

 • С. Ой модыг их хэмжээгээр тайрах

 • D. Үйлдвэрлэл эрчимтэй өсөх

Оноо: 1

Фотосинтезээр навчинд ямар бодис үүсдэг вэ?

 • A. Нүүрс ус

 • B. Уураг

 • C. Цардуул

 • D. Целлюлоз

Оноо: 1

Тамхичин хүний цусны хүчилтөрөгч зөөвөрлөх эзэлхүүн тамхи татдаггүй хүнийхээс бага байдаг. Тамхины найрлагадахь ямар бодис үүнд нөлөөлдөг вэ?

 • A. Нүүрстөрөгчийн (II) оксид 

 • B. Никотин

 • C. Тамхины бохь

 • D. Хийн холимгийн жижиг хэсгүүд

Оноо: 1

Хүчлийн борооны үйлчлэлд хамгийн бага өртөхийг нь сонгоно уу.

 • А. Ойн амьтад

 • В. Шилмүүст ой

 • С. Шохойн чулуун барилга, хөшөө дурсгал

 • D. Цөөрмийн загас

Оноо: 1

Ямар бодисууд нь хүчлийн бороо үүсэхэд голлон оролцох вэ?

 • А. Усны уур

 • В. Хөнгөн металлын давсууд

 • С. Хүнд металлын давсууд

 • D. Хүхэр, азотын оксидууд

Нийт: 16693