• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Геотропизмын хариу үйлдлийг сонгоно уу.

 • А. Цэцэглэх

 • B. Том навч ургах

 • C. Үндэс хөрс рүү ургах

 • D. Үр соёолох

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээний үе шат бүрт энергийн алдагдал гарч байдаг. Үүний үр дүн юу вэ?

 • А. Бүх амьд биеүд амьсгалдаг.

 • B. Идэш тэжээлийн гинж үргэлж ногоон ургамлаас эхэлдэг.

 • C. Ургамлыг бүтээгчид, амьтдыг хэрэглэгчид гэж нэрлэдэг.

 • D. Таваас олон бие махбодоос бүрэлдсэн идэш тэжээлийн гинж маш цөөхөн байдаг.

Оноо: 1

Ургамлын өсөлтөд нөлөөлдөг гормоныг сонгоно уу.

 • А. Ауксин

 • В. Гибберлин

 • С. Инсулин

 • D. Этанол

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээнд яагаад 5-аас илүүгүй гишүүд байдаг вэ?

 • А. Бүтээгч, хэрэглэгчдийн харьцаанаас хамаардаг.

 • В. Идэш тэжээлийн нэг хэлхээнээс нөгөөд шилжихэд энергийн алдагдал гардаг.

 • С. Идэш тэжээлийн хэлхээ 5-аас цөөн гишүүнтэй байх ёстой.

 • D. Идэш тэжээлийн хэлхээний төгсгөлд задлагчид байдаг учир.

Оноо: 1

Фототропизмын хариу үйлдлийг сонгоно уу.

 • А. Навч гэрэл рүү тэмүүлж ургах

 • B. Том навч ургах

 • C. Үндэс хөрс рүү ургах

 • D. Үр соёолох

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээг эхлүүлэгчид аль нь вэ?

 • А. Анхдагч хэрэглэгчид

 • B. Бүтээгчид

 • C. Хоёрдогч хэрэглэгчид

 • D. Задлагчид

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээний энергийн анхдагч эх үүсвэр юу вэ?

 • A. Амьтан

 • B. Нар

 • C. Ургамал

 • D. Хөрс

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээний нэг гишүүнээс дараагийн гишүүнд энергийн хэдэн хувь дамждаг вэ?

 • A. 0,1%

 • B. 1%

 • C. 10%

 • D. 100%

Оноо: 1

Амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын хувьд шүлсний булчирхай болон ходоодыг зөв түвшинд тохируулан бичсэнийг сонгоно уу.

Шүлсний булчирхай

Ходоод

1

Эс

Эд

2

Эрхтэн

Эс

3

Эрхтэн

Эрхтэн

4

Эд

Эд

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Цагаан зээрээр чоно хооллодог, цагаан зээр өвс иддэг. Өвс энергийн эх үүсвэрээ хаанаас авдаг вэ?

 • А. Агаар мандал

 • В. Нар

 • С. Цагаан зээр

 • D. Чоно

Оноо: 1

Амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын хувьд навчийнамсар болон эпидермисийг зөв түвшинд тохируулан бичсэнийг сонгоно уу.

Навчийн амсар

Эпидермис

1

Эс

Эд

2

Эрхтэн

Эс

3

Эрхтэн

Эрхтэн

4

Эд

Эд

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Чоно цагаан зээрээр хооллодог, цагаан зээр өвс иддэг. Өвсний энергийн хэмжээг 100% гэж үзвэл цагаан зээрд хэдэн хувийн энерги очих вэ?

 • A. 5%

 • B. 10%

 • C. 15%

 • D. 20%

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээний бүдүүвчийг үзүүлэв. Нарны энерги идэш тэжээлийн хэлхээнд нэвтэрч байгаа түвшинг олно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээний бүдүүвчийг үзүүлэв. Энэ хэлхээний бүтээгчдийн түвшинг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээний бүдүүвчийг үзүүлэв. Энэ хэлхээний анхдагч хэрэглэгчдийн түвшинг олно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээний бүдүүвчийг үзүүлэв. Энэ хэлхээний хоёрдогч хэрэглэгчдийн түвшинг олно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын хувьддамжуулах багц гуурс болон үндэс хоёрыг зөв түвшинд тохируулан бичсэнийг сонгоно уу.

Дамжуулах багц

Үндэс

1

Эс

Эд

2

Эрхтэн

Эс

3

Эрхтэн

Эрхтэн

4

Эд

Эрхтэн

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын хувьд үндэсний дугтуй болон үндэсний үсэнцэр хоёрыг зөв түвшинд тохируулан бичсэнийг сонгоно уу.

Үндэсний дугтуй

Үндэсний үсэнцэр

1

Эс

Эд

2

Эрхтэн

Эс

3

Эрхтэн

Эрхтэн

4

Эд

Эс

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээний бүдүүвчийг үзүүлэв. Энэ хэлхээний дээд түвшний хэрэглэгчдийг ямар үсгээр заасан бэ?

 • A. А

 • B. В

 • C. С

 • D. D

Оноо: 1

Дараах бүтцийн хэсгүүдийн үүргийг зөв харгалзуулсан хариултыг сонгоно уу.

1. Бөөма. Эсийн дотоод орчин болно.

2. Лизосом в. Эс рүү орж байгаа бодисыг сонгон нэвтрүүлнэ.

3.Мембран с. Задлагч энзим агуулна.

4.Цитоплазм d. Удамшлын мэдээллийг хадгална.

 • A. 1а2в3с4d

 • B. 1с2в3а4d

 • C. 1d2с3в4а

 • D. 1d2а3в4c

Нийт: 16693