• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах бүтцийн хэсгүүдийн үүргийг зөв харгалзуулсан хариултыг сонгоно уу.

1. Хлоропласт а. Задлагч энзим агуулна.

2. Лизосом в.Фотосинтез явуулахад оролцоно.

3.Митохондри с.Уураг нийлэгжүүлнэ.

4.Рибосом d. Энерги үүсгэнэ.

 • A. 1а2в3с4d

 • B. 1в2а3d4c

 • C. 1d2с3в4а

 • D. 1d2а3в4c

Оноо: 1

Зөвхөн ургамлын эсэд байх эрхтэнцрийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Зөвхөн амьтны эсэд байх эрхтэнцрийг сонгоно уу

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Ургамлын эсэд байх эрхтэнцрүүдийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Ургамал болон амьтны эсэд хоёуланд нь байх эрхтэнцрийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Тэжээлийн хэлхээний энгийн бүдүүвчийг үзүүлэв.

Энэ хэлхээнд замаг ямар төлөөлөгч вэ?

 • А. Бүтээгч

 • В. Задлагч

 • С. Махан идэштэн

 • D. Өвсөн тэжээлтэн

Оноо: 1

Ургамал болон амьтны эсэд хоёуланд нь байх эрхтэнцрийг сонгоно уу

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Тэжээлийн хэлхээний энгийн бүдүүвчийг үзүүлэв.

Энэ хэлхээнд бактери ямар төлөөлөгч вэ?

 • А. Бүтээгч

 • В. Задлагч

 • С. Махан идэштэн

 • D. Өвсөн тэжээлтэн

Оноо: 1

3000 дахин өсгөсөн эсийн зургийг үзүүлжээ.

Энэ эсийн бодит диаметрийг зөв тодорхойлсон сонголтыг олно уу.

 • A. 16 / 3000 = 0.005 мм

 • B. 16 * 3000 = 48000 мм

 • C. 16 * 300 = 4800 мм

 • D. 16 / 100 = 0.16 мм

Оноо: 1

Тэжээлийн хэлхээний энгийн бүдүүвчийг үзүүлэв.

Энэ хэлхээнд загас ямар төлөөлөгч вэ?

 • А. Анхдагч хэрэглэгч

 • B. Бүтээгч

 • C. Дээд эрэмбийн хэрэглэгч

 • D. Задлагч

Оноо: 1

Эсийн 5000 дахин өсгөсөн зургийг үзүүлжээ.

Энэ эсийн бодит диаметрийг зөв тодорхойлсон сонголтыг олно уу.

 • A. 16 / 5000 = 0.0032мм

 • B. 16 * 5000 = 80000 мм

 • C. 16 * 500 = 8000мм

 • D. 16 / 100 = 0.16мм

Оноо: 1

Эсийн митохондрийн 5000 дахин өсгөсөн эсийн зургийг үзүүлжээ.

Энэ митохондрийн бодит диаметрийг зөв тодорхойлсон сонголтыг олно уу.

 • A. 2/ 5000 = 0.0004мм

 • B. 2 * 5000 = 10000 мм

 • C. 2* 500 = 1000 мм

 • D. 2/ 100 = 0.02мм

Оноо: 1

Тэжээлийн хэлхээний энгийн бүдүүвчийг үзүүлэв.

Энэ хэлхээнд гидра ямар төлөөлөгч вэ?

 • А. Анхдагч хэрэглэгч

 • B. Бүтээгч

 • C. Дээд эрэмбийн хэрэглэгч

 • D. Задлагч

Оноо: 1

Баганан эсийн зураг өгөгджээ. Навчийндээд болон доод эпидермисын эсэд байхгүй бүтцийг сонгоно уу.

 • A. 1 ба 2

 • B. 2 ба 5

 • C. 3

 • D. 4 

Оноо: 1

Эсийн хлоропластын 5000 дахин өсгөсөн зургийг үзүүлжээ.

Энэ хлоропластын бодит диаметр 5мм бол зургийн хэмжээг олно уу.

 • A. 5 / 5000 = 0.001 мм

 • B. 5 * 5000 = 25000 мм

 • C. 5 * 500 = 2500 мм

 • D. 5 / 100 = 0.05 мм

Оноо: 1

Баганан эсийн зургийг ашиглан элэгний эсэд байдаггүй бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.

 • А. 1 ба 2

 • В. 2 ба 5

 • С. 3 ба 4

 • D. 4 ба 5

Оноо: 1

Баганан эсийн зургийг ашиглан мэдрэлийн эсэд байдаггүй бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. 1 ба 2

 • B. 2 ба 5

 • C.3 ба 4

 • D. 4 ба 5

Оноо: 1

Нэгэн сурагчийн зурсан навчны амсрын эсийг үзүүлжээ. Зурагт ямар эрхтэнцрийг буруу заасан байна вэ?

 • A. Амсар

 • B. Мембран бүрхүүл

 • C. Сийвэн

 • D. Эсийн хана

Оноо: 1

Үндэсний үсэнцрийн эсүүд ургамлын үндсэнд байрладаг. Эр бэлгийн эсэд байдаггүй боловч үндэсний үсэнцрийн эсэд байдаг эрхтэнцэр аль нь вэ?

 • A. Мембран бүрхүүл

 • B. Хлоропласт

 • C. Эсийн хана

 • D. Эсийн сийвэн

Оноо: 1

Доорх хэсгүүд амьд биеийн бүтцийн ямар түвшин бэ?

Үүнд:

 • Нарийн гэдэсний салбант хөхлөгийн хана
 • Нарийн гэдэс
 • Нарийн гэдэсний салбант хөхлөгийн хана

  Нарийн гэдэс

  1

  2

  3

  4

  Эс

  Эс

  Эд

  Эд

  Эрхтэн

  Эрхтний тогтолцоо

  Эрхтэн

  Эрхтний тогтолцоо

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Нийт: 16693