Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах хэлхээн дэх ижил чийдэнгүүдийн аль чийдэн нь тод асах вэ?

 • А. 1

 • В. 2

 • С. 3

 • D. 2 ба 3

 • Е. Бүгд ижил

Оноо: 4

Подберите антонимы к следующим словам:

1. большой A. белый

2. чёрный B. добрый

3. холодный C. горячий

4. жадный D. маленький

Оноо: 1

0.276 ÷ 100 илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • А. 2.76

 • B. 0.0276

 • C. 0.00276

 • D. 27.6

Оноо: 1

Аль тохиолдолд соронзнууд таталцах вэ? Дугаарыг сонгоорой.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Электроны цэнэг хэдтэй тэнцүү вэ?

 • А. 9.81 кл

 • B. 6х1023.кл

 • C. 1.6х10-19 кл

 • D. 1 кл

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой. (a ба b шулуунууд параллель )

 • a). 30^{\circ}

 • b). 60^{\circ}

 • c). 140^{\circ}

 • d). 150^{\circ}

Оноо: 1

Сурагчдад монгол орны хөхтөн амьтдыг биогеографийн муж болгон ангилах даалгавар авчээ. Бөхөн, янгирыг ямар биогеографийн мужид хамааруулж болох вэ?

 • A. Палеарктик

 • В. Неоарктик

 • С. Неотропик

 • D. Энэтхэг малай

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.(a ба b шулуунууд параллель )

 • a). 13o

 • b). 17o

 • c). 117o

 • d). 163o

Оноо: 1

Аль бие соронзонд татагдах вэ? Дугаарыг сонгоорой.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Эсрэг цэнэгтэй биеүүд өөр хоорондоо ............................................

 • А. Түлхэлцдэг

 • B. Таталцдаг.

 • C. Харилцан үйлчлэхгүй.

 • D.Аль нь ч биш

Оноо: 1

23.402 ͯ 1000 илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • А. 2.3402

 • B. 234.02

 • C. 23.402

 • D. 23402

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.(a ба b шулуунууд параллель)

 • a). 46o

 • b). 92o

 • c). 134o

 • d). 146o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 110o

 • b). 65o

 • c). 90o

 • d). 20o

Оноо: 1

Ижил цэнэгтэй биеүүд өөр хоорондоо ............................................

 • А. Түлхэлцдэг

 • B. Таталцдаг.

 • C. Харилцан үйлчлэхгүй.

 • D.Аль нь ч биш

Оноо: 1

-36;12;-4; \frac{4}{3}.....геометр прогрессийн дараагийн 2 гишүүнийг ол.

 • A. -\frac{4}{9};\frac{4}{27}

 • В. \frac{4}{9};-\frac{4}{27}

 • С. -\frac{1}{3};\frac{1}{9}

 • D. \frac{1}{3};0

Оноо: 1

Аль бие соронзонд татагдахгүй вэ? Дугаарыг сонгоорой.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Сурагчдад монгол орны хөхтөн амьтдыг биогеографийн муж болгон ангилах даалгавар авчээ. Хулан тахийг ямар биогеографийн мужид хамааруулж болох вэ?

 • A. Палеарктик

 • В. Неоарктик

 • С. Неотропик

 • D. Энэтхэг малай

Оноо: 4

Подберите антонимы к следующим словам:

1. хорошо A. грустно

2. весело B. зло

3. тихо C. шумно

4. добро D. плохо

Оноо: 1

Танай гэрийн разетка /ханын тэжээл үүсгэгч/-д ямар гүйдэл ирдэг вэ?

 • А. Хувьсах

 • B. Тогтмол

 • C. Хувьсах тогтмол

 • D.Аль нь ч биш

Оноо: 1

6 / 5 бутархайг аравтын бутархайгаар илэрхийлээрэй.

 • А. 1.2

 • B. 1.02

 • C. 1.20

 • D.12

Нийт: 15508