• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Подберите антонимы к следующим словам:

1. большой A. белый

2. чёрный B. добрый

3. холодный C. горячий

4. жадный D. маленький

Оноо: 1

0.276 ÷ 100 илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • А.  2.76    

 • B.  0.0276 

 • C.  0.00276     

 • D.  27.6           

Оноо: 1

Аль тохиолдолд соронзнууд таталцах вэ? Дугаарыг сонгоорой.

 • A. 1                                                                   

 • B. 2                                                

 • C. 3                                                                

 • D. 4

Оноо: 1

Электроны цэнэг хэдтэй тэнцүү вэ?

 • А. 9.81 Кл  

 • B. 6·1023  Кл 

 • C. 1.6·10-19   Кл 

 • D. 1 Кл

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой (a ба b шулуунууд параллел).

 • A. 30^{\circ}   

 • B. 60^{\circ}                  

 • C. 140^{\circ}                

 • D. 150^{\circ}

Оноо: 1

Сурагчдад монгол орны хөхтөн амьтдыг биогеографийн муж болгон ангилах даалгавар авчээ. Бөхөн, янгирыг ямар биогеографийн мужид хамааруулж болох вэ?

 • A. Палеарктик

 • В. Неоарктик

 • С. Неотропик 

 • D. Энэтхэг малай

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой (a ба b шулуунууд параллел).

 • A. 13o   

 • B. 17o   

 • C. 117o               

 • D. 163o

Оноо: 1

Аль бие соронзонд татагдах вэ? Дугаарыг сонгоорой.

 • A. 1                                                                  

 • B. 2                                             

 • C. 3                                             

 • D. 4

Оноо: 1

Эсрэг цэнэгтэй биеүд өөр хоорондоо ............................................

 • А. Түлхэлцдэг 

 • B. Таталцдаг

 • C. Харилцан үйлчлэхгүй

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

23.402 ͯ 1000 илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • А.  2.3402   

 • B.  234.02 

 • C.  23.402   

 • D.  23402    

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой (aба bшулуунууд параллел).

 • A. 46o     

 • B. 92o                

 • C. 134o          

 • D. 146o

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 90o

 • B. 70o                

 • C. 30o                

 • D. 20o

Оноо: 1

Ижил цэнэгтэй биеүд өөр хоорондоо ............................................

 • А. Түлхэлцдэг 

 • B. Таталцдаг

 • C. Харилцан үйлчлэхгүй

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

-36;12;-4; \frac{4}{3}.....геометр прогрессийн дараагийн 2 гишүүнийг ол.

 • A. -\frac{4}{9};\frac{4}{27}           

 • В.  \frac{4}{9};-\frac{4}{27}                  

 • С.  -\frac{1}{3};\frac{1}{9}

 • D.  \frac{1}{3};0

Оноо: 1

Аль бие соронзонд татагдахгүй вэ? Дугаарыг сонгоор.....ой.

 • A. 1                                                                     

 • B. 2                                           

 • C. 3                                                                  

 • D. 4

Оноо: 1

Сурагчдад монгол орны хөхтөн амьтдыг биогеографийн муж болгон ангилах даалгавар авчээ. Хулан тахийг ямар биогеографийн мужид хамааруулж болох вэ?

 • A. Палеарктик

 • В. Неоарктик

 • С. Неотропик

 • D. Энэтхэг малай

Оноо: 4

Подберите антонимы к следующим словам:

1. хорошо A. грустно

2. весело B. зло

3. тихо C. шумно

4. добро D. плохо

Оноо: 1

Танай гэрийн разетка /ханын тэжээл үүсгэгч/-д ямар гүйдэл ирдэг вэ?

 • А. Хувьсах   

 • B. Тогтмол 

 • C. Хувьсах тогтмол

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

\frac{6}{5}бутархайг аравтын бутархайгаар илэрхийлээрэй.

 • А. 1.2   

 • B. 1.02     

 • C. 0.12

 • D.12

Оноо: 1

Хэрэвtg(\alpha +\beta )=\frac{tg\alpha +tg\beta }{1-tg\alpha tg\beta } адилтгал биелэхбол дараах адилтгалуудын аль нь үнэн бэ?

 •  A. tg4\alpha =\frac{tg3\alpha +tg\alpha}{tg3\alpha -tg\alpha }

 • B. tg4\alpha =\frac{tg3\alpha -tg\alpha}{1+tg3\alpha tg\alpha } 

 • C. tg4\alpha =\frac{tg3\alpha +tg\alpha}{1-tg3\alpha tg\alpha }     

 • D. tg4\alpha =\frac{1-tg3\alpha tg\alpha }{tg3\alpha+ tg\alpha }

Нийт: 16693