• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Экосистем дэх энергийн эргэлтийн энгийн бүдүүвчийг үзүүлэв.

Бүдүүвч дэх бүтээгч 10000 кж энерги үүсгэсэн бол хэрэглэгчид хичнээн энерги очих вэ?

 • A. 1 кж

 • B. 10 кж

 • C. 100 кж

 • D. 1000 кж

Оноо: 1

Доорх хэсгүүд амьд биеийн бүтцийн ямар түвшин бэ?

Үүнд:

 • Мөгөөрсөн хоолойн сормууст хучуур
 • Мөгөөрсөн хоолой

Мөгөөрсөн хоолойн сормууст хучуур

Мөгөөрсөн хоолой

A

B

C

D

Эс

Эс

Эд

Эд

Эрхтэн

Эрхтний тогтолцоо

Эрхтэн

Эрхтний тогтолцоо

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Экосистем дэх энергийн эргэлтийн энгийн бүдүүвчийг үзүүлэв.

Бүдүүвч дэх 1 гэсэн сумаар ямар процессыг дүрсэлсэн бэ?

 • A. Амьсгалах

 • B. Фотосинтез

 • C. Үржих

 • D. Хооллох

Оноо: 1

Доорх хэсгүүд амьд биеийн бүтцийн ямар түвшин бэ?

Үүнд:

 • Мөгөөрсөн хоолой
 • Уушгины цулцан

Мөгөөрсөн хоолой

Уушгины цулцан

А

B

C

D

Эс

Эрхтэн

Эрхтэн

Эд

Эрхтэн

Эс

Эд

Эрхтний тогтолцоо

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Доорх хэсгүүд амьд биеийн бүтцийн ямар түвшин бэ?

Үүнд:

 • Элэг
 • Нойр булчирхай

Элэг

Нойр булчирхай

А

B

C

D

Эрхтэн тогтолцоо

Эс

Эрхтэн

Эд

Эрхтэн

Эд

Эрхтэн

Эрхтний тогтолцоо

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Экосистем дэх энергийн эргэлтийн энгийн бүдүүвчийг үзүүлэв.

Бүдүүвч дэх 3 гэсэн сумаар ямар процессыг дүрсэлсэн бэ?

 • A. Амьсгалах

 • B. Фотосинтез

 • C. Үржих

 • D. Хооллох

Оноо: 1

Навчны гурван төрлийн эсүүдэд агуулагдах хлоропластын тоог аль мөр нь зөв илэрхийлсэн бэ?

Эпидермис

Баганан эс

Амсрын эс

А

B

С

D

0

0

6

17

6

17

17

0

17

6

0

6

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Аль мөр нь ургамал болон амьтны эсэд байдаг эрхтэнцрүүдийг зөв харуулсан бэ?

Эсүүд

Эсийн хана

Сийвэн

Бөөм

Мембран бүрхүүл

А

B

C

D

Ургамлын эс

Амьтны эс

Ургамлын эс

Амьтны эс

Ургамлын эс

Амьтны эс

Ургамлын эс

Амьтны эс

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Түлхүүр: Х- байхгүй

√ - байгаа

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Экосистем дэх энергийн эргэлтийн энгийн бүдүүвчийг үзүүлэв.

Бүдүүвч дэх 2 гэсэн сумаар ямар процессыг дүрсэлсэн бэ?

 • A. Амьсгалах

 • B. Фотосинтез

 • C. Үржих

 • D. Хооллох

Оноо: 1

Ялгаатай рН бүхий уургийн уусмалуудаас тус бүр 5см3 –ыг авч хуруу шилэнд хийв. Хуруу шилнүүд дэх уусмал дээрээ ижил хэмжээний уураг задлагч энзим нэмээд 370С-д, 3 минут байлгажээ. Дараа нь уусмалууд дахь аминхүчлийн хэмжээг тодорхойлоход гарсан үр дүнг хүснэгтэд үзүүлэв. Энзимийн идэвх хамгийн сайн байсан рН-ийн утгыг сонгоно уу.

рН

Аминхүчлийн хэмжээ \ тусгай нэгж

1

10

2

9

3

7

4

2

5

1

6

1

7

1

8

0

 • А. 1

 • В. 7

 • С. 8

 • D. 10

   

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээн дэх энергийн шилжилтийг сумаар зааж үзүүлэв. Аль хэлхээ нь тэжээлийн түвшингүүдийн хоорондох энергийн алдагдлыг зөв илэрхийлсэн бэ?

 • A. А

 • B. В

 • C. С

 • D. D

Оноо: 1

Гурван төрлийн энзимийн урвалын хурдад рН хэрхэн нөлөөлж буйг графикт харуулжээ. Зөв хариултыг сонгоно уу.

 • А. Энзимүүд өөр, өөр рН-д хамгийн сайн ажиллана.

 • Б. Энзимүүд температурын бага хэлбэлзэлд хамгийн сайн ажиллана.

 • В. Энзимүүд хүчиллэг орчинд хамгийн сайн ажиллана.

 • Г. Энзимүүд шүлтлэг орчинд хамгийн сайн ажиллана.

   

Оноо: 1

Дараах дүрсүүдийн талбайтэнцүү бол х-ийнутгыг олоорой.

 • A. 2

 • B. 3

 • C. 1

 • D. 1 эсвэл 2

Оноо: 1

Уураг задалдаг2 төрлийн энзимийн урвалын хурдад рН хэрхэн нөлөөлж буйг графикт харуулжээ. Зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A. Энзимүүд өөр, өөр рН-д хамгийн сайн ажиллана.

 • B. Энзимүүд шүлтлэг орчинд хамгийн сайн ажиллана.

 • C. Энзимүүд хүчиллэг орчинд хамгийн сайн ажиллана

 • D. Энзимүүд саармаг орчинд хамгийн сайн ажиллана.

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн сүлжээг бүдүүвчээр үзүүлэв.

Энэ сүлжээний хоёрдогч хэрэглэгчдийг сонгоно уу.

 • А. 3 ба 2

 • В. 4 ба 1

 • С. 5 ба 2

 • D. 5 ба 3

Оноо: 1

Хоёр төрлийн хоол хүнсний молекулын энзимээр задрахын өмнөх, задарсны дараах зургийг бүдүүвчээр харуулжээ. Өөх тосны задралын бүтээгдэхүүнийг заасан үсгийг олно уу.

 • А. P болон R

 • B. Р болон S

 • C. Q болон R

 • D. Q болон S

Оноо: 1

O цэг нь цилиндрийн суурийн дугуйн төв, АВ хэрчим нь цилиндрийн өндөр, AB=14см, OB=0.8дм бол цилиндрийн бүтэн гадаргуугийн талбайг олоорой.

 • A. 288см2

 • B. 352πсм2

 • C. 891πсм2

 • D. 1792см2

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн сүлжээг бүдүүвчээр үзүүлэв.

Энэ сүлжээний анхдагч хэрэглэгчдийг сонгоно уу.

 • А. 1 ба 2

 • В. 4 ба 1

 • С. 5 ба 2

 • D. 5 ба 3

Оноо: 1

33; 34; 26; 24; 25; 20; 16; 17; 16; 14 өгөгдлийн медианыг ол.

 • A. 34

 • B. 11

 • C. 22

 • D. 14

Оноо: 1

Уургийн найрлагад оролцдог химийн элементүүдийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

Нүүрстөрөгч

Устөрөгч

Хүчилтөрөгч

Азот

А

В

х

С

х

х

D

х

х

Түлхүүр:

√ - байгаа

х - байхгүй

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Нийт: 16693