• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ойг их хэмжээгээр устгах нь агаарын найрлага дахь хүчилтөрөгч, нүүрсхүчлийн хий хэмжээнд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Нүүрсхүчлийн хий

Хүчилтөрөгч

А

В

С

D

Багасна

Багасна

Ихэснэ

Ихэснэ

Багасна

Ихэснэ

Багасна

Ихэснэ

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Хуруу шилэнд хийсэн өндөгний уураг дээр протеаза энзим нэмж, 370С-д байлгажээ. 8 минутын дараа өндөгний уургийнцагаан өнгө тунгалаг болж өөрчлөгдөв. Хуруу шилэнд ямарбүтээгдэхүүн байгаа вэ?

 • A. Амин хүчил

 • B. Тосны хүчил болон глицерин

 • C. Ус

 • D. Энгийн сахар

Оноо: 1

Дэлхийн дулаарлын гол шалтгаан болох нүүрсхүчлийн хийн концентрацид нөлөөлөх хүчин зүйлс аль нь вэ?

 • A. Мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх

 • B. Ойг огтлох, үйлдвэрлэл хөгжих

 • C. Ургамал бордох, усалгааны систем хийх

 • D. Ховор ан амьтдыг хамгаалах

Оноо: 1

Шим бодисууд бага молекулт бүтцийн нэгжээс тогтдог. Шим бодисуудыг тодорхой таних урвалжуудаар илрүүлдэг. Уургийн бүтцийн нэгж ба таних урвалжийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

Үндсэн нэгж

Таних урвалж

А

B

C

D

Амин хүчил

Амин хүчил

Сахар

Сахар

Бенедиктийн урвалж

Биуретийн урвалж

Бенедиктийн урвалж

Биуретийн урвалж

 • A. А

 • B. В

 • C. С

 • D. D

Оноо: 1

Хүчлийн борооны эх үүсвэрүүд хаанаас бий болдог вэ?

 • A. Чулуун нүүрсний уурхай

 • B. Химийн үйлдвэр болон автомашинууд

 • C. Цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд

 • D. Шилмүүст болон навчит ой

Оноо: 1

Нэгэн ургамлын Р эс хэрхэн Q эс болон өөрчлөгдөж байгааг бүдүүвчээр үзүүлэв. Энэ өөрчлөлтийн үед явагдах процессыг сонгоно уу

 • A. Хөгжил ба соёололт

 • B. Соёололт ба митоз

 • C. Өсөлт ба хөгжил

 • D. Митоз ба өсөлт

Оноо: 1

Ховордож байгаа амьтдын төрөл зүйлийг хамгаалахад тус болох хүний үйл ажиллагааг сонгоно уу.

 • А. Байгалийн нөөц баялгийг ашиглах

 • В. Тусгай хамгаалалттай газар олноор байгуулах

 • С. Унаган байгалийг сүйтгэх

 • D. ХАА-н олон ферм байгуулах

Оноо: 1

Митоз ба мейозын зөв шинжийг сонгоно уу.

Митоз

Мейоз

А

B

C

D

удамшлын ижил эсүүд үүсдэг

хромосомын тоо хоёр дахин цөөрдөг

бэлгийн бус үржилтэй холбоотой

бэлгийн үржилтэй холбоотой

гэмтсэн эсүүдийг нөхөн сэргээдэг

удамшлын ижил эсүүд үүсдэг

хромосомын тоо хоёр дахин цөөрдөг

хромосомын тоо хоёр дахин нэмэгддэг

 • A. A

 • B. B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

Голын усны 4 байрлалаас дээж авч W,X, Y, Z үсгээр тэмдэглэжээ.

Голын усны хамгийн их бохирдолтой хэсгийг сонгоно уу.

 • А. W

 • В. X

 • С. Y

 • D. Z

Оноо: 1

0.25x>0.25 тэнцэтгэл бишийг бод.


 • A. х>1

 • B.х>0

 • C.х<1

 • D.х<0 

Оноо: 3

Аль зураглал нь төрийн засаглалын хэлбэрийг зөв дүрсэлж эхэлсэн бэ?

a.Монгол улс төрийн засаглалын ямар хэлбэртэй вэ?

b. Парламентын засаглалын онцлог шинжээс 2-ыг дурдан бичнэ үү.

Оноо: 1

Ургамлын навчийнэс 24 хромосомтой. Мейоз хуваагдлын дүнд үүссэн төл эсийн хромосомын тоог олно уу

 • A. 24

 • B. 48

 • C. 12

 • D. 36

Оноо: 1

Голын усны 4 байрлалаас дээж авч W,X, Y, Z үсгээр тэмдэглэжээ.

Голын усны хамгийн бага бохирдолтой хэсгийг сонгоно уу.

 • А. W

 • В. X

 • С. Y

 • D. Z

Оноо: 1

Ялгаатай 2 шоог зэрэг хаяхад буусан нүднүүдийн нийлбэр 9 байх магадлалыг ол.

 • A. 8/9

 • B.1/9

 • C.35/36

 • D. 1/36

Оноо: 1

Нүүрстөрөгчийн эргэлтийг бүдүүвчээр үзүүлжээ.

Фотосинтезийг заасан тоог олно уу.

 • А. 1

 • В. 2

 • С.3

 • D. 7

Оноо: 1

Олон жилийн турш тамхи татсан архаг тамхичинд тохирохгүй тодорхойлолтыг сонгоно уу.

 • А. Түүний артерийн судас нь тамхины бохинд бөглөрсөн

 • B. Тэр никотинд донтсон

 • C.  Түүний мөгөөрсөн хоолойн сормууст эсүүд гэмтсэн

 • D.  Уушгины гадаргуугийн талбай нь багассан.

   

Оноо: 5

Нэгэн сурагч гэр бүлийн хэлбэрийн бүдүүвч зураглал хийжээ. Бүдүүвчээс алдаатай дүрсэлсэн хэсгийг олоорой.

a.Алдаатай өгөгдөл аль нь вэ?

b. Монгол улсад гэр бүлийн аль хэлбэрийг хуульчилсан бэ?

Оноо: 1

Нүүрстөрөгчийн эргэлтийг бүдүүвчээр үзүүлжээ.

Амьсгалын процессыг заасан тоог сонгоно уу.

 • А. 1, 8, 9

 • В. 2, 4, 5

 • С.3, 5, 7

 • D. 4, 5

Оноо: 3

Арьсны эс нь тогтмол митоз хуваагдлаар хуваагддаг. Зурагт нэгэн сүүгээр бойжигчийн арьсны эсийн митоз хуваагдлын метафазын шатанд байх үеийн хромосомын зургийг үзүүлжээ.

A. Диплойд хромосомын тоог олно уу ..................................................................[1]

B. Хромосомын бүтцийн Х үсгээр тэмдэглэгдсэн хэсгийг нэрлэж, гүйцэтгэх үүргийг бичнэ үү.

Нэр .......................................................................................................................

Үүрэг .....................................................................................................................

.............................................................................................................................[2]

C. Дээр өгөгдсөн зураг дээр эдгээр хромосомуудаас гомолог хос хромосомуудыг олж, тус бүрийг ижил өнгөөр будна уу. (сүүдэрлүүлэн будаж болно)

Оноо: 1

Нүүрстөрөгчийн эргэлтийг бүдүүвчээр үзүүлжээ.

8-ийн тоогоор ямар процессыг тэмдэглэсэн бэ?

 • А. Амьсгал

 • В. Задрал

 • С. Хооллолт

 • D. Транспираци

Нийт: 16693