• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Жимсийг хатаахад жингийнхээ 85%-ийг алддаг. 15 кг хатаасан жимс гарган авахын тулд хэдэн кг жимс шаардлагатай вэ?

 • A. 15

 • B.70

 • C.85

 • D. 100

Оноо: 1

Нүүрстөрөгчийн эргэлтийг бүдүүвчээр үзүүлжээ.

1-ийн тоогоор заасан процессыг сонгоно уу.

 • А. Амьсгал

 • В. Фотосинтез

 • С. Транспираци

 • D. Шаталт

Оноо: 1

Нүүрстөрөгчийн эргэлтийг бүдүүвчээр үзүүлжээ.

Агаар мандалд нүүрсхүчлийн хий ялгаруулж байгааг ямар тоонуудаар заасан бэ?

 • А. 1, 8, 9

 • В. 2, 4, 5

 • С. 3, 5, 7

 • D. 4, 5, 6

Оноо: 1

f(x)=8x2-2x+7 бол f(2)=?

 • A. 43

 • B.35

 • C.13

 • D. 17

Оноо: 1

Экологийн бүлгэмдэл, түүнийг хүрээлэн буй амьгүй байгалийн хүчин зүйлсийг цогцоор нь ............................ гэж нэрлэдэг.

 • А. Биотоп

 • B. Сукцесс

 • C. Экотон

 • D. Экосистем

Оноо: 5

Эх сурвалжийг уншаад өгөгдсөн даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Дэлхийн хоёрдугаар дайны дараа тамхи татах нь олон нийтийн дунд ихээхэн дэлгэрч нийгэмд сайшааж дэмжингүй хандаж байв. 1957 оноос хойш эрдэмтэд тамхи нь олон төрлийн өвчний шатгаан болж байгааг тогтоосон бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор энэхүү хорт зуршлын эсрэг давалгаа өрнөх болжээ. Тамхи үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг эрүүл мэндийн салбарынхан, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах хөдөлгөөний идэвхтнүүд, засгийн газрын байгууллагууд эрс хурцаар шүүмжилж ирлээ. Тамхи татах гэж буй хүн бусдаас “тамхи татаж болох уу” гэж зөвшөөрөл асуудаг болсон. (Эх сурвалж: Н.Смелзер (2001) Социологи”/орч.ред Ү.Нямдорж, 185 дугаар тал)

a. Гажуудал гэж юу вэ? дээрх эхтэй холбон тайлбарлана уу.

b. Дэлхийн хоёрдугаар дайны дараа тамхи татах явдал ихэд дэлгэрсний учир юу вэ?

c. Тамхи татах гэж буй хүн яагаад бусдаас зөвшөөрөл авах ёстой вэ?

Оноо: 1

Нэг экосистемээс нөгөө экосистемд дамжиж буй шилжилтийн бүсийг ............... гэнэ.

 • А. Биотоп

 • B. Сукцесс

 • C. Экотон

 • D. Экосистем

Оноо: 1

Байгалийн ба хүний хүчин зүйлсийн үйлчлэл буюу экосистемийн гадаад дотоод үйлчлэлийн улмаас нэг экосистем нөгөөгөөр солигдох үйл явцыг .............. гэнэ.

 • А. Биотоп

 • B. Сукцесс

 • C. Экотон

 • D. Экосистем

Оноо: 5

Дараах тоон баримтуудыг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Баримт 1:

Баримт 2:

Баримт 3:

1925 оны намар монгол оронд 75 сургууль байсан ба тэнд 1550 хүүхэд суралцаж байжээ. Эдгээр сурагчдын 1406 нь эрэгтэй, 144 нь эмэгтэй байжээ.

МУИС нь 1942 онд байгуулагдсан бөгөөд 1946 онд анхны төгсөлтөө хийжээ. Энэ үед нийт 35 хүн төгссөний 5 нь эмэгтэй байжээ.

2014-2015 оны хичээлийн жилийн байдлаар дээд боловсрол эзэмшиэхээр суралцаж буй суралцагчдын 56.8 хувь нь эмэгтэй, 43.2 хувь нь эрэгтэй байв. (Эх сурвалж: БСШУСЯ, 2016).

a. Дээрх тоон баримтууд ямар асуудлыг хөндсөн байна вэ?

b. Статус буюу байр суурь нь хувь хүний эдлэх эрх, гүйцэтгэх үүрэгтэй хэрхэн холбогдохыг тайлбарлана уу?

Оноо: 1

Усны амьтдыг мөхөлд хүргэх аюултай орчны бохирдлыг сонгоно уу.

 • A. Агаарын бохирдол

 • B. Озоны давхарга цоорох

 • C. Хүчиллэг бороо

 • D. Хүлэмжийн хий

Оноо: 1

Нүүрсхүчлийн хийг өөртөө шингээж, дэлхийн дулаарал, цөлжилтийн эсрэг нөлөө үзүүлдэг амьд биесийг сонгоно уу.

 • A. Бүтээгчид     

 • B. Задлагчид

 • C. Махан идэштэн                     

 • D. Өвсөн тэжээлтэн

Оноо: 5

Дараах даалгаврыг зааврын дагуу хийнэ үү?

a. Нийгмийн давхраажилт гэж юу вэ? Тодорхойлолт бичнэ үү.

b. Нийгмийн давхраажилтын хэмжигдхүүнийг нөхөж бичнэ үү.

c. Гүйцээж бичнэ үү.

А. Эдийн засгийн баялагт хувьцаа, хадгаламж.......... ................................................................................................................ орно.

Б. Эрх мэдэл тодорхой субъектэд хууль ёсоор олгосон эрх хэмжээгээртодорхойлогдоно. Жишээ нь:...............................................................

Оноо: 1

Агаар мандлын найрлагадахь нүүрсхүчлийн хийн өөрчлөлтийг жилээр үзүүлэв. Ийм өөрчлөлтөд хүрэхэд гол нөлөө үзүүлсэн хүчин зүйлийг сонгоно уу.

Он

1930

1980

1990

2000

Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ \ %

0,03

0,033

0,037

0,04

 • A. Азот агуулсан бордоо их хэмжээгээр хэрэглэх

 • B. Далайн түвшин нэмэгдэх

 • C. Ойг их хэмжээгээр устгах

 • D. Хүхрийн оксидоор агаар бохирдох

Оноо: 5

Хөдөлмөрийн биржээс (2013он) хамгийн эрэлттэй 10 мэргэжлийг жагсаажээ. Эдгээрт хүний нөөцийн болон маркетингийн менежер, жолооч, тогооч, борлуулагч, нягтлан бодогч, гэрээний эрх зүйч, мужаан, тогооч, инженер гэсэн мэргэжил орсон.

а. Яагаад эдгээр нь хамгийн эрэлттэй мэргэжил болохыг 2 үндэслэлээр тайлбарлана уу.

b. Хамгийн их эрэлттэй мэргэжил эзэмших нь тухайн хувь хүнд ямар ач холбогдолтой болохыг давхраажилтын хэмжигдэхүүнүүдийг ашиглан тайлбарлана уу.

Оноо: 1

Дараах өгүүлбэрүүдийг уншаад A,B,C,D хариултаас зөвийг нь сонгоно уу.

Baatar and Bold________at the playground now. [1 оноо]

 • A. play

 • B. are playing

 • C. have played 

 • D. were playing

Оноо: 1

Хүлэмжийн үзэгдэлд гол нөлөө үзүүлэх хийнүүдийг сонгоно уу.

 • А. Азотын ба хүхрийн оксид

 • В. Метан ба нүүрсхүчлийн хий

 • С. Метан ба хүхрийн оксид

 • D. Нүүрс хүчлийн хий ба хүчилтөрөгч

Оноо: 5

Дараах тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийгээрэй.

Боловсролын түвшин

Нийт ажилгүй иргэдийн тоонд эзлэх хувь (%)

1

Боловсролгүй

1.3

2

Бага

2.1

3

Суурь

6.0

4

Бүрэн дунд

44.7

5

Тусгай мэргэжлийн дунд

6.0

6

Техникийн болон мэргэжлийн

6.7

7

Дипломын дээд болон бакалаврын

31.5

8

Магистр, доктор

1.7

Эх сурвалж:http://www.mlsp.gov.mn

a. Мэдээлэл чухам юуг харуулж байна вэ?

b. Ямар түвшний боловсролтой хүмүүс ажилгүйдэлд илүү их өртөж байна вэ?

c. Яагаад боловсролгүй болон бага боловсролтой хүмүүс дээд болон бүрэнд дунд боловсролтой иргэдтэй харьцуулахад ажилгүйдэлд бага өртөж байна вэ?

Оноо: 5

Дараах тоон мэдээллийг зааврын дагуу шинжлээрэй.

Үзүүлэлт

2014 I-III

2015 I-III

2016 I-III

2017 I-III

мянган хүн

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам

1 160.3

1 205.5

1 232.8

1 262.3

Эрэгтэй

608.2

632.1

665.0

659.5

Эмэгтэй

552.1

573.4

567.8

602.8

Ажиллагсад

1 051.6

1 116.9

1 089.3

1 147.0

Ажилгүй иргэд

108.7

88.6

143.5

115.3

Эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам

719.3

753.4

821.1

860.0

Эрэгтэй

292.0

289.3

309.2

357.0

Эмэгтэй

427.3

464.1

511.9

503.0

хувь

Ажиллах хүчний оролцооны түвшин

61.7

61.5

60.0

59.5

Эрэгтэй

67.6

68.6

68.3

64.9

Эмэгтэй

56.4

55.3

52.6

54.5

Эх сурвалж:khun_amiin_khudulmur_erkhlelt_2016_ulaanbaatar_2017-06.pdf

a. Дээрх эх сурвалжаас ажил эрхлэлтэй холбоотой ямар ямар мэдээллийг авч болох вэ? Жагсаан бичээрэй.

b. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын өсөлтөд таны бодлоор ямар хүчин зүйлс нөлөөлсөн бол?

c. Гүйцэтгэсэн даалгаварт үндэслэн манай орны хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал ямар түвшинд байгаад дүгнэлт бичнэ үү.

Оноо: 5

Даалгаврыг зааврын дагуу гүйцэтгэнэ үү.

Хүн өөрийгөө хэн бэ? гэдгийг тодорхойлохдоо бусадтай өөрийгөө харьцуулж, адилтгах, бусад хүмүүсийн өөрийнх нь талаарх үзэл бодлыг төсөөлөн боддог. Үүний үр дүнд “Би” буюу хувь хүний адилсал бий болж, өөрчлөгдөж байдаг.

a. Бичвэрийгнийгмийн тухай онолын аль хандлагаар тайлбарлаж болох вэ?

b. Жишээгээр тайлбарлана уу.

Оноо: 5

Нэгэн дүүргийн хөдөлмөрийн эрхлэлтийн мэдээлэлд дүгнэлт хийгээрэй.

Үзүүлэлт

2011

2015

1

Ажиллах хүч

39268

56998

2

Ажил эрхэлж байгаа хүмүүсийн тоо

37393

53318

3

Бүртгэлтэй, идэвхтэй ажил хайгч, хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийн тоо

?

?

4

Ажилгүйдлийн түвшин, %

?

?

a. Ажилгүйдэл яагаад үүсдэг вэ? тодорхойлон бичнэ үү.

b. Хөдөлмөр эрхлэлт болон ажилгүйдэл зэрэг өсөж байгааг хэрхэн тайлбарлаж болох вэ?

Нийт: 16693