• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээн дэх ногоон ургамал хомсдвол ямар амьтдын тоо толгой эхэлж цөөрөх вэ?

 • А. өвсөн идэштэн 

 • В. холимог идэштэн

 • С. махан идэштэн

 • D. араатан амьтад

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хэмжээст цилиндрт хэдэн мл шингэн байна вэ?

 • A. 11

 • B. 12

 • C. 13

 • D. 14

Оноо: 1

Дараах зургийг сайтар ажиглаад 1 ба 2 дугаарт тохирох үзэгдлийн нэрийг сонгоно уу.

 • A.  1-уурших, 2-хайлах 

 • B.  1-ууршихын эсрэг, 2-хөлдөх

 • C.  1-хайлах, 2- хөлдөх

 • D.   1-хөлдөх , 2- хайлах

Оноо: 1

Элсийг уснаас ямар аргаар ялгаж болох вэ? Энэ нь эргэх өөрчлөлт үү, үл эргэх өөрчлөлт үү?

 • A. талсжуулах аргаар, үл эргэх өөрчлөлт 

 • B. шүүх аргаар, эргэх өөрчлөлт 

 • C. талсжуулах аргаар, эргэх өөрчлөлт

 • D. шүүх аргаар, үл эргэх өөрчлөлт

Оноо: 1

Цаасыг шатаахад юуүүсэх вэ?

 • A. үнс

 • B. шатсан цаас

 • C. цог 

 • D. цаас

Оноо: 1

Зурагт сарны харагдах байдлыг үзүүлжээ. Сарны харагдах хэлбэрийн зөв дараалсан өгөгдлийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 3

Дараах зургийг сайтар ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

а. Термометрийн заалт яагаад өөр, өөр байгааг “зөв” тайлбарлах өгөгдлийг сонгоно уу.

1. зураг бүр дэх термометрт туссан гэрэл ижил

2. зураг бүр дэх термометрт туссан гэрэл өөр, өөр

а. зураг бүр дэх толины тоо ижил

в. зураг бүр дэх толины тоо өөр, өөр

 • А. 1а   

 • B. 2а  

 • C. 1в 

 • D.  2в 

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b.Туршилтад ашигласан термометрийн заалт өөрчлөгдөхөд нөлөөлсөн энергийн хувирлыг сонгоно уу.

 • A. гэрлийн энерги дулааны энергид

 • B. цахилгааны энерги дулааны энергид

 • C. гэрлийн энерги цахилгааны энергид

 • D. цахилгааны энерги гэрлийн энергид

Дээрх даалгаврын оноо : 1

с. Соронз ашиглан термометрийг самбарт тогтоожээ. Дараах өгөгдлөөс зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • A. соронз төмөр материалаар хийсэн зүйлсийг татдаг

 • B. соронз модон эдлэлийг татдаг

 • С. соронз цаасыг татдаг

 • D. соронз хуванцар эдлэлийг татдаг

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

1. Зурагт 2 кг ачааг хөшүүрэгт зүүсэн байдлыг үзүүлжээ. Хөшүүргийн урт см-ээр илэрхийлэгдсэн.

a.Энэ хөшүүргийн А цэгт үйлчлэх

i. хүчний мөрийн уртыг олно уу. .................................................... [1]

Оноо: 1

Газрын зураг дээр өндөр уулсыг ихэнхдээ ямар өнгөөр тэмдэглэдэг вэ?

 •  A. шар

 • B. цайвар шар

 • C. ногоон

 •  D. хүрэн

Оноо: 1

Өдөр, шөнө яагаад солигддог вэ?

 • A. дэлхий тэнхлэгээ 24 цагт нэг бүтэн эргэдэг     

 • B.  дэлхий нарыг 24 цагт нэг бүтэн тойрдог   

 • C.  дэлхий тэнхлэгээ 24 цагт хоёр бүтэн эргэдэг    

 • D. дэлхий сарыг 24 цагт нэг бүтэн тойрдог

Оноо: 1

Агаарын даралтыг хэмжихийн өмнө болон хэмжсэний дараах туршилтын үр дүнг харуулсан дараах зургийг сайтар ажиглаад туршилтын үр дүнд харгалзах зөв тайлбарыг сонгоно уу.

Туршилтын өмнөх Туршилтын дараа

 • A. Агаарын даралт их байна. Энэ үед цаг агаарын байдал тогтворгүй, үүлтэй

   

 • B. Агаарын даралт их байна. Энэ үед цаг агаарын байдал тэнгэр цэлмэг, тогтуун

   

 • C. Агаарын даралт бага байна. Энэ үед цаг агаарын байдал тэнгэр цэлмэг, тогтуун

   

 • D. Агаарын даралт бага байна. Энэ үед цаг агаарын байдал тогтворгүй, үүлтэй

Оноо: 1

Дэлхийн газрын зургийг сайтар ажиглаарай. Монгол улс Ази тивд оршдогийг бид мэднэ.Тэгвэл Монгол улс дэлхийн бөмбөрцгийн аль хагаст оршиж байна вэ?

 • A. баруун хойд хагаст 

 • B. баруун өмнөд хагаст

 • C. зүүн хойд хагаст

 • D. зүүн өмнөд хагаст

Оноо: 1

Дараах өгүүлбэрт орхигдсон үгийг сонгоно уу.

Хос булчин ээлжлэн агшиж, сулрах байдлаар хүний араг ясыг ....................... үүрэгтэй.

 • A.  хамгаалах

 • B. хөдөлгөх

 • C. тогтоох 

 • D. бүгд зөв

Оноо: 6

Зурагт хоёрчлогдон ( бинар хуваагдал) хуваагдаж буй бактерийн эсийг үзүүлжээ.

a. Бактерийн бинар буюу хоёрчлогдох хуваагдлын онцлогийг бичнэ үү.[1]

b. Ургамлын эс митоз хуваагдлаар хуваагддаг. Митоз хуваагдлын ач холбогдлоос 3-ыг бичнэ үү.[3]

c. Митоз хуваагдлын дүнд үүсэж байгаа эсүүд яагаад генетикийн ижил мэдээлэлтэй байдаг вэ? [2]

Оноо: 1

Усанд уусдаггүй зарим хатуу бодисыг усанд хийхэд хөвдөг. Доорх өгөгдлөөс хөвөх үзэгдлийг зөв дүрсэлсэн зургийг сонгоно уу. Зурагт “о” –оор усны жижиг хэсгийг, “х”-ээр хатуу бодисын жижиг хэсгийг тус тус дүрсэлсэн болно.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D.4

Оноо: 1

Газрын зурагт хоёр хотын хоорондох зайг 24см-ээр дүрсэлжээ. Зургийн масштаб 1:1000000 бол 2 хотын хоорондох зай хэдэн км вэ?

 • A. 24000000

 • B. 240000

 • C. 2400

 • D. 240

Оноо: 4

Зураг дээр нэгэн эсийг дүрсэлжээ.

A. Дараах эсийн зургийг ажиглан юуны эс болохыг тодорхойлно уу. [1]

B. Яагаад ингэж тодорхойлсон 1 шалтгааныг бичнэ үү. [1]

C. Дээрх зурагт эсийн бөөм болон митохондрийг зааж тэмдэглэнэ үү.[2]

Оноо: 4

Зураг дээр нэгэн эсийг дүрсэлжээ.

a. Дараах эсийн зургийг ажиглан, юуны эс болохыг тодорхойлно уу. [1]

b. Яагаад ингэж тодорхойлсон 1 шалтгааныг бичнэ үү. [1]

c. Дээрх зурагт эсийн бөөм болон митохондрийг зааж, тэмдэглэнэ үү. [2]

Оноо: 5

Хог хаягдал байгаль орчныг бохирдуулж байна. Иймд нэгэн сургуулийн 5-р ангийн суралцагчид "Байгаль орчноо хайрлан хамгаалахын тулд хог хаягдлыг багасгах, зүй зохистой хаях" талаар хэлэлцүүлэг хийн, хийх ажлуудаа төлөвлөв.

a. Чиний хувьд хэлэлцүүлэгт оролцсон бол хог хаягдлыг багасгах, зүй зохистой хаях талаар ямар саналуудыг дэвшүүлэх байсан бэ?

1. ............................................

2. ............................................

3. ........................................... [3 оноо]

b. Сургуулийн орчинд үүсдэг дараах хог хаягдлыг хөрсөнд задрах хугацаагаар нь ангилж бичнэ үү. Лааз, хуванцар сав, жимсний хальс, гялгар уут, цаас, хоол хүнсний үлдэгдэл [2 оноо]

1. 3-6 долоо хоногт задардаг

2. 20 жилээс 1 сая жилд задардаг

Оноо: 5

Хөшүүргийн тухай мэдлэгээ ашиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

a. Хөшүүргийг дараах байдлаар загварчилсан бол өгөгдсөн дугаарт тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү. (тулах цэг, хүч үйлчлэх цэг, хүчний мөр) [2 оноо]

1 ба 3 нь ......................................................

2 нь ..............................................................

“a” ба “b” ...................................................

b. Дараах зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу. [2 оноо]

Хадаасыг сугалахад аль нь илүү бага хүч зарцуулах вэ? Сонгосон хадаас сугалагчийн дугаараа өгөгдсөн талбарт тэмдэглэн хариултаа тайлбарлан бичнэ үү.

Хариулт: Миний бодлоор ....................................

c. Доорх багажийн харгалзах хэсэгт тохирох үгийг сонгон бичнэ үү.

(тулах, хүний хүчээр үйлчлэх, хадаасыг хавчих) [1 оноо]

Нийт: 16693