Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хэрэвtg(\alpha +\beta )=\frac{tg\alpha +tg\beta }{1-tg\alpha tg\beta } адилтгал үнэн бол дараах адилтгалуудын аль нь үнэн бэ??

 • A. tg4\alpha =\frac{tg3\alpha +tg\alpha}{tg3\alpha -tg\alpha }

 • B. tg4\alpha =\frac{tg3\alpha -tg\alpha}{1+tg3\alpha tg\alpha }

 • C. tg4\alpha =\frac{tg3\alpha +tg\alpha}{1-tg3\alpha tg\alpha }

 • D. tg4\alpha =\frac{1-tg3\alpha tg\alpha }{tg3\alpha+ tg\alpha }

Оноо: 1

Аль бие соронзонд татагдах вэ? Дугаарыг сонгоорой.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 4

Подберите антонимы к следующим словам:

1. встречать A. молчать

2. открыть B. провожать

3. отдыхать C. закрыть

4. говорить D. работать

Оноо: 1

Сурагчид Монгол орны хөхтөн амьтдыг биогеографийн муж болгон ангилах даалгавар авчээ. Аргаль бугыг ямар биогеографийн мужид хамааруулж болох вэ?

 • A. Палеарктик

 • В. Неоарктик

 • С. Неотропик

 • D. Энэтхэг малай

Оноо: 1

Амперметрийг хэлхээнд хэрхэн холбодог вэ?

 • A. Зэрэгцээ

 • B. Цуваа

 • C. Холбож болохгүй

 • D. Яаж ч холбож болно

Оноо: 4

1.вопрос A. ночь

2. день B. лето

3. друг C. ответ

4. зима D. враг

Оноо: 1

Сурагчдад монгол орны хөхтөн амьтдыг биогеографийн муж болгон ангилах даалгавар авчээ. Хандгай, янгирыг ямар биогеографийн мужид хамааруулж болох вэ?

 • A. Палеарктик

 • В. Неоарктик

 • С. Неотропик

 • D. Энэтхэг малай

Оноо: 1

Вольтметрийг хэлхээнд хэрхэн холбодог вэ?

 • A. Зэрэгцээ

 • B. Цуваа

 • C. Холбож болохгүй

 • D. Яаж ч холбож болно

Оноо: 1

360 км зайтай хоёр хотын хоорондох зайг газрын зураг дээр 12см-ээр зурав. Газрын зургийн масштабыг олоорой.

 • А. 1: 1 000 000

 • B. 1: 2 000 000

 • C. 1: 3 000 000

 • D. 1: 500 000

Оноо: 1

Аль бие соронзонд татагдахгүй вэ? Дугаарыг сонгоорой.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 4

1. длинный A. короткий

2. умный B. последний

3. первый C. чёрный

4. красный D. глупый

Оноо: 1

-25;-20;-15;.... арифметик прогрессийн дараагийн 3 гишүүнийг ол.

 • A. -5;0;5

 • В. −10; 0; 10

 • С. -3; \frac{3}{5}; \frac{3}{25}

 • D. −10; −5; 0

Оноо: 1

Судлаач нэгэн ургамлыг олжээ. Тухайн ургамал гуурсгүй спортой бөгөөд уснаас хуурай газар луу шилжин ургасан ургамал байсан бол ямар эринд хуурай газар луу гарсан байх боломжтой вэ?

 • A. Протерзой

 • В. Палеозой

 • С. Мезозой

 • D. Кайнозой

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 120o

 • b). 30o

 • c). 120o

 • d). 20o

Оноо: 4

Подберите синонимы к следующим словам:

1. дом A. парта

2. телефон B. мобильник

3. книга C. здание

4. стол D. учебник

Оноо: 1

Аль зурагт үзүүлсэн нь соронзыг зөв хадгалах нөхцөл вэ? Дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 4

Подберите синонимы к следующим словам:

1. друг A. товарищ

2. дети B. ребята

3. машина C. автомобиль

4. труд D. работа

Оноо: 1

Археопитериксийн хэв дардсыг ашиглан 3D загварыг нь гаргасан эрдэмтэд шувууны өвөг гэж үздэг. Ингэж үзсэн шалтгааныг сонгоорой.

 • A. Хэв дардсанд нь араг ясны хэв сайн хадгалагдсан байсан

 • В. Хэв дардсанд бие бүтцийн хэв сайн хадгалагдсан байсан

 • С. Хэв дардсанд өдний хэв хадгалагдан үлдсэн

 • D. Хэв дардсанд тухайн амьтны бие бүтцийн бүх онцлог хадгалагдан үлдсэн

Оноо: 4

Подберите синонимы к следующим словам:

1. холод A. мороз

2. физкультура B. спорт

3. врач C. доктор

4. парк D. сад

Оноо: 1

\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{4}{5}утгыг олж, аравтын бутархай хэлбэрт бич.

 • A.0.3

 • B.0.03

 • C.0.0(3)

 • D. 0

Нийт: 15508