• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль бие соронзонд татагдах вэ? Дугаарыг сонгоорой.

....

 • A. 1                                                                     

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4                                                                 

Оноо: 4

Подберите антонимы к следующим словам:

1. встречать A. молчать

2. открыть B. провожать

3. отдыхать C. закрыть

4. говорить D. работать

Оноо: 1

Сурагчид Монгол орны хөхтөн амьтдыг биогеографийн муж болгон ангилах даалгавар авчээ. Аргаль бугыг ямар биогеографийн мужид хамааруулж болох вэ?

 • A. Палеарктик

 • В. Неоарктик 

 • С. Неотропик  

 • D. Энэтхэг малай

Оноо: 1

Амперметрийг хэлхээнд хэрхэн холбодог вэ?

 • A. Зэрэгцээ  

 • B. Цуваа  

 • C. Холбож болохгүй  

 • D. Яаж ч холбож болно

Оноо: 4

Подберите антонимы к данным словам.

1.вопрос A. ночь

2. день B. лето

3. друг C. ответ

4. зима D. враг

Оноо: 1

Сурагчдад монгол орны хөхтөн амьтдыг биогеографийн муж болгон ангилах даалгавар авчээ. Хандгай, янгирыг ямар биогеографийн мужид хамааруулж болох вэ?

 • A. Палеарктик

 • В. Неоарктик 

 • С. Неотропик

 • D. Энэтхэг малай

Оноо: 1

Вольтметрийг хэлхээнд хэрхэн холбодог вэ?

 • A. Зэрэгцээ 

 • B. Цуваа 

 • C. Холбож болохгүй  

 • D. Яаж ч холбож болно

Оноо: 1

360 км зайтай хоёр хотын хоорондох зайг газрын зураг дээр 12см-ээр зурав. Газрын зургийн масштабыг олоорой.

 • А. 1: 1 000 000     

 • B. 1: 2 000 000        

 • C. 1: 3 000 000      

 • D. 1: 500 000

Оноо: 1

Аль бие соронзонд татагдахгүй вэ? Дугаарыг сонгоорой.

 • A. 1                                                                   

 • B. 2                                            

 • C. 3                                                                   

 • D. 4

Оноо: 4

Подберите антонимы к данным словам.

1. длинный A. маленький

2. большой B. грязный

3. чистый C. старый

4. молодой D. короткий

Оноо: 1

-25;-20;-15;.... арифметик прогрессийн дараагийн 3 гишүүнийг ол.

 • A.  -5;0;5            

 • В. −10; 0; 10                

 • С.  -3; \frac{3}{5}; \frac{3}{25}                   

 • D.  −10; −5; 0

Оноо: 1

Судлаач нэгэн ургамлыг олжээ. Тухайн ургамал гуурсгүй спортой бөгөөд уснаас хуурай газар луу шилжин ургасан ургамал байсан бол ямар эринд хуурай газар луу гарсан байх боломжтой вэ?

 • A. Протерзой

 • В. Палеозой

 • С. Мезозой 

 • D. Кайнозой

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 60o   

 • B. 30o 

 • C. 20o             

 • D. 15o

Оноо: 4

Подберите синонимы к следующим словам:

1. дом A. шуба

2. телефон B. мобильник

3. ботинки C. здание

4. пальто D. туфли

Оноо: 1

Аль зурагт үзүүлсэн нь соронзыг зөв хадгалах нөхцөл вэ? Дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1                                                                    

 • B. 2                                           

 • C. 3                                                                  

 • D. 4

Оноо: 4

Подберите синонимы к следующим словам:

1. друг A. автомобиль

2. дети B. работа

3. машина C. товарищ

4. труд D. ребята

Оноо: 1

Археопитериксийн хэв дардсыг ашиглан 3D загварыг нь гаргасан эрдэмтэд шувууны өвөг гэж үздэг. Ингэж үзсэн шалтгааныг сонгоорой.

 • A. Хэв дардсанд нь араг ясны хэв сайн хадгалагдсан байсан  

 • В. Хэв дардсанд бие бүтцийн хэв сайн хадгалагдсан байсан

 • С. Хэв дардсанд өдний хэв хадгалагдан үлдсэн

 • D. Хэв дардсанд тухайн амьтны бие бүтцийн бүх онцлог хадгалагдан үлдсэн

Оноо: 4

Подберите синонимы к следующим словам:

1. книга A. спорт

2. физкультура B. сад

3. врач C. учебник

4. парк D. доктор

Оноо: 1

\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{4}{5}утгыг олж, аравтын бутархай хэлбэрт бич.

 • A.0.3              

 • B.0.03             

 • C.0.0(3)         

 • D. 0

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 150o              

 • B. 120o           

 • C. 130o        

 • D. 100o

Нийт: 16693