• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Халуун, бүлээн, хүйтэн усны алинд диффуз буюу нэвчих үзэгдэл удаан явагдах вэ?

 • A. Халуун усанд

 • B. Бүлээн усанд

 • C. Хүйтэн усанд

 • D. Адилхан

Оноо: 1

Гүйдэлтэй дамжуулагчийн эргэн тойронд ямар орон үүсэх вэ?

 • A. Гравитацын орон

 • B. Соронзон орон

 • C. Цахилгаан орон

 • D. Цөмийн хүчний орон

Оноо: 1

30 ℃температуртай 0.2 кг масстай хөнгөн цагаан биеийг 40℃ хүртэл халаахад ямар хэмжээний дулаан шаардлагатай вэ?

Хөнгөн цагааны хувийн дулаан багтаамж 910 Ж/ кг℃

 • A. 12740 Ж

 • B. 7280 Ж

 • C. 5460 Ж

 • D. 1820 Ж

Оноо: 1

Ширээн дээр 300 г масстай ном байв. Номонд үйлчлэх хүндийн хүчийг олно уу. g=10 H/кг

 • A. 300 Н

 • B. 30 Н

 • C. 3 Н

 • D. 0.3 Н

Оноо: 1

Халуун, бүлээн ба хүйтэн усны алинд диффуз буюу нэвчих үзэгдэл хурдан явагдах вэ?

 • A. Халуун ус

 • B. Бүлээн ус

 • C. Хүйтэн ус

 • D. Бүгд адил

Оноо: 1

Луужингаар зүг чигийг тодорхойлдог. Луужингийн зүү ямар орны үйлчлэлээр хойд зүгийг заадаг вэ?

 • А. Гравитацын орон 

 • В. Соронзон орон

 • С. Цахилгаан орон

 • D. Цөмийн хүчний орон

Оноо: 1

0.3 кг масстай зэс биеийг 20℃ -аас 30℃ хүртэл халаахад ямар хэмжээний дулаан шаардлагатай вэ? Зэсийн хувийн дулаан багтаамж 380 Ж/ кг℃

 • A. 3420 Ж

 • B. 2280 Ж

 • C. 1140 Ж

 • D. 114 Ж

Оноо: 1

Сандал шалыг 60 Н хүчээр дарж байна. Тулгуурын хүчийг олно уу. g=10 H/кг

 • A. 600 Н

 • B. 60 Н

 • C. 6 Н

 • D. 0.6 Н

Оноо: 1

Гүйдэлтэй 2 дамжуулагч ямар орны үйлчлэлээр харилцан үйлчилдэг вэ?

 • A. Гравитацын орон 

 • B. Соронзон орон

 • C. Цахилгаан орон

 • D. Цөмийн хүчний орон

Оноо: 1

0.4 кг масстай хар тугалган биеийг 30oC -аас 40oCхүртэл халаахад ямар хэмжээний дулаан шаардлагатай вэ? Хар тугалганы хувийн дулаан багтаамж 230 Ж/ кгoC

 • A. 64400 Ж

 • B. 2760 Ж

 • C. 1840 Ж

 • D. 920 Ж

Оноо: 4

Цахилгаан гүйдэл, гүйдлийн хүчийг хэрэглээний усны нэг адил хэрэглэгддэг, цахилгаан хэрэглэгчийг дайран өнгөрөхдөө хэмжээ нь багасдаг, хорогддог гэсэн ойлголт түгээмэл байдаг. Энэ ташаа ойлголтыг сурагч үгүйсгэн туршилтаар судлав.Туршилтын үр дүнд гүйдэл багасдаггүй болохыг тогтоов. Туршилтын үед хийсэн хэмжилтийн утгыг өгөв.

a. Сурагчийн туршилт хийсэн цахилгаан хэлхээг схем тэмдэглэгээгээр үзүүлэв.Дутуу элементийг зураг дээр нөхөж тэмдэглэнэ үү.

b. Сурагч туршилтандаа дараах багажуудаас аль алийг ашигласан бэ? Сонгосон багажнуудын доогуур зурна уу.

Амперметр, холбох утас, чийдэн, зай, вольтметр, унтраалга

Оноо: 1

Доорх бутархайнуудыг аль нь 3.1-д хамгийн ойр байх вэ?

 • А. 3.16

 • B. 3.02 

 • C. 3.06

 • D. 3.13

Оноо: 1

O(0,0,0), A(1,0,0), B(0,2,0), C(0,0,3) бол OABC пирамидын эзэлхүүнийг ол.

 • A. 0.5 

 • B. 1 

 • C. 2  

 • D. 3

Оноо: 4

Цуваа холбосон цахилгаан хэлхээний гүйдлийн хүч хэлхээний аль ч хэсэгт ижил . Үүнийг сурагч туршилтаар судлав. Туршилтын үед хийсэн хэмжилтийн утгыг өгөв.

а. Сурагчийн туршилт хийсэн цахилгаан хэлхээг схем тэмдэглэгээгээр үзүүлэв. Дутуу элементийг зураг дээр нөхөж тэмдэглэнэ үү.

b. Сурагч туршилтандаа дараах багажуудаас аль алийг ашигласан бэ? Сонгосон багажнуудын доогуур зурна уу.

Амперметр, холбох утас, чийдэн, зай, вольтметр, унтраалга

Оноо: 3

“А,Н,Р,С” үсгүүдийг таамгаар байрлуулахад “НАРС” гэсэн үг үүсэх магадлалыг ол.

Оноо: 1

Зураг дээрх шулуунуудын хоёр нь харилцан параллель шулуун байгаа. Аль хоёр нь параллель шулуунууд вэ?

 • А. a ба c 

 • B.  a ба d

 • C. b ба d 

 • D. b ба c

Оноо: 1

\int cos2xdx=?

 • A. sin2x+c

 • B. \frac{cos2x}{2}+c

 • C.\frac{sin2x}{2}+c

 • D.  -sin2x+c

Оноо: 1

(x-2)5-ийн x4 -ийн өмнөх коэффициентийг ол.

 • А. 10 

 • B.  5  

 • C. -5  

 • D.  -10

Оноо: 1

Ижил хэмжээтэй шоонуудыг өрж, дараах биетүүдийг бүтээжээ. Шоонуудыг хананд тулган өрсөн болно. Аль биет хамгийн их эзлэхүүнтэй вэ?

 • A. A

 • B. B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 2

f(x)=-3x2+6x-10 функцийн буурах завсрыг ол.

 • A. ]6;+∞[  

 • B. ]-∞;6[

 • C. ]1;+∞ [

 • D.] -∞;1[

Нийт: 16693