• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Будагдсан гурвалжинг доорх хувиргалтуудаар хувиргав. Эдгээр хувиргалтуудын аль нь өгөгдсөн гурвалжныг тэгш өнцгөөр эргүүлсэн эргүүлэлт байна вэ?

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Бат өөрт байгаа 20000 төгрөгийн 17500 төгрөгөөр ном авав. Дулмаа өөрт байсан 18000 төгрөгнөөсөө жимс худалдан авчээ. Бат, Дулмаа хоёр ижил хэмжээний төгрөгтэй үлдсэн бол Дулмаа хэдэн төгрөгөөр жимс худалдаж авсан бэ?

 • А. 2000 төг 

 • B. 20500 төг 

 • C. 2500 төг

 • D. 15500 төг

Оноо: 1

\int_{e^{2}}^{e^{3}}\frac{1}{x}dxинтегралыг бод.

 • A. -1

 • B. 1

 • C.3

 • D. 5

Оноо: 1

\frac{1+cos2x}{1-cos2x} илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. tgx

 • B. ctgx

 • C. ctg2x

 • D. tg2x

Оноо: 1

O(0,0,0), A(2,0,0), B(0,3,0), C(0,0,3)бол OABC пирамидын эзэлхүүнийг ол.

 • A. 0.5                       

 • B. 1                       

 • C. 2                    

 •  D. 3

Оноо: 1

Тэнхлэг огтлол нь 4см талтай квадрат байх цилиндрийн бүтэн гадаргууг ол.

 • A. 20πсм2

 • B. 24πсм2

 • C. 16πсм2

 •   D.10πсм2

Оноо: 1

\int sin2xdx=?

 • A. cos2x+c

 • B.-\frac{cos2x}{2}+c

 • C.\frac{cos2x}{2}+c

 • D. -cos2x+c

Оноо: 1

(x-2)5 -ийн x3 -ийн өмнөх коэффициентийг ол.

 • А. -40 

 • B. -10 

 • C. 10 

 • D. 40

Оноо: 1

\int_{e^{2}}^{e^{4}}\frac{1}{x}dx интегралийг бод.

 • A. 1

 • B.2

 • C.4

 • D.6

Оноо: 1

Өгөгдсөн тоонуудаас нийлбэртэй тэнцүү байх тоог олоорой.

 • А. 0.08 

 • В. 0.35  

 • С. 0.53

 • D. 0.80

Оноо: 1

Энхээ ээжийнхээ өгсөн 15000 төгрөгийн аар ном авч үлдсэн мөнгөөрөө дэвтэр худалдан авав. Хэдэн төгрөгөөр дэвтэр авсан вэ?

 • А. 18000 төг

 • В. 12500 төг

 • C. 3000 төг

 • D. 2500 төг

Оноо: 1

AB шулуун дээрх х өнцгийн хэмжээг өнцөг хэмжигч хэрэглэхгүйгээр олоорой.

 • А. 1150 

 • B. 900

 • C. 650

 • D. 250

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн олсыг тэнийлгэвэл ойролцоогоор ямар урттай болох вэ?

 • А. 24 см

 • B. 20 см

 • C. 12 см 

 • D. 8 см

Оноо: 1

Тавдугаар ангийн сурагчдын дугуйланд суралцдаг хүүхдийн тоог дугуй диаграммаар харуулав. Дугуйг 6 тэнцүү хуваасан болно. 10 сурагч математикийн дугуйланд суралцдаг бол хэдэн сурагч англи хэлний дугуйланд сурдаг вэ?

 • А. 5

 • B. 10

 • C. 15

 • D. 20

Оноо: 1

Сэргэлэн унших номныхоо хуудасны 60%-тaй тэнцэх 288 хуудсыг уншив. Ном бүгд хэдэн хуудастай байсан бэ?

 • А. 480

 • B. 4800

 • C.1728 

 • D. 1152

Оноо: 1

2 кг 450 г гурил дээр ямар хэмжээний гурил нэмбэл 6 кг болох вэ?

 • А. 4 кг 550 г

 • B. 3 кг 450 г

 • C. 3 кг 550 г

 • D. 8 кг 450 г 

Оноо: 1

Дорж сумын төвөөс дугуйгаар гарч, тогтмол хурдтайгаар 6км замыг 3 цаг явсан бол ямар хурдтай явсан вэ?

 • А. 1км/ц

 •  B. 2км/ц

 • C.3км/ц

 • D.6км/ц

Оноо: 1

10 хүүхдийг хоёр хоёроор нь хэдэн янзаар уралдуулж болох вэ?

 • А. 100

 • B. 45 

 • C. 90

 • D. 50

Оноо: 1

Олон жилийн өмнө унадаг дугуй ийм байжээ. Явах үед том дугуй 6 удаа бүтэн эргэхэд жижиг дугуй 16 удаа бүтэн эргэнэ. Жижиг дугуйг 80 удаа бүтэн эргэхэд том дугуй хэдэн удаа бүтэн эргэх вэ?

 • А. 5

 •  B. 11

 • C. 96 

 • D. 30

Оноо: 1

48 х = 528 бол 24 х + 9 илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • А. 273 

 • B. 44

 • C. 11

 • D. 264

Нийт: 16693