• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Тэгш өнцөгт параллелепипед хэлбэртэй савны 3/4 хэсэгт сүү хийжээ. Хэдэн литр сүү хийсэн бэ?

 • А. 1.44 л

 • B. 0.36 л 

 • C. 0.12 л

 • D. 0.48 л

Оноо: 1

5 м талтай квадрат хэлбэрийн төмрийн 4 булангаас тус бүр 1 м, 1.5 м талтай квадратыг хайчлан авав. Үлдсэн хавтангаар таггүй тэгш өнцөгт параллелепипед хийв. Параллелепипедүүдийн эзлэхүүнүүдийг жишээрэй.

 • А. А > Б

 • B. А < Б 

 • C. А = Б 

 • D. Жиших боломжгүй

Оноо: 1

Мишээл эхний өдөр 80 кг ааруулыг 3 шуудайд, дараагийн өдөр 124 кг ааруулыг 5 шуудайд тус тус савлав. Нэг шуудайд дунджаар хэчнээн килограмм ааруул савласан бэ?

 • А. 26.7 кг

 • B. 24.8 кг

 • C. 25.5 кг 

 • D. 25.75 кг

Оноо: 1

14; 18; 30 тоонуудын ХБЕХ-ийг олно уу.

 • A.  1890

 • B.  1260

 • C.  315 

 • D.  630

Оноо: 1

Сурагч номын\frac{1}{6} хэсгийг уншжээ. Уншаагүй хуудасны тоо60 бол ном хэдэн хуудастай вэ?

 • A.  20

 • B.  60   

 • C.  66    

 • D.  72

Оноо: 1

3^{2017} тоо ямар цифрээр төгсөх вэ?

 • A.1

 • B. 3  

 • C. 7 

 • D. 9

Оноо: 1

8\frac{5}{6} бутархайг бүхлээр тоймлоорой.

Оноо: 1

AB, CD нь трапецийн сууриуд , \measuredangle A=126^{\circ} бол\measuredangle Dөнцгийн хэмжээг олно уу.

 • A. 54o

 • B. 27o

 • C. 26o

 • D. 24o

Оноо: 1

\sqrt{\frac{524^{2}-476^{2}}{480}} утгыг олно уу.

 • A.  10 

 • B.  96 

 • C. 100  

 • D. 480

Оноо: 1

a=2.7\cdot 10^{4};b=5.3\cdot 10^{3} ;c=450\cdot 10^{-2} тоонуудыг өсөх эрэмбээр бичсэн нь аль вэ?

 • A. c, a, b

 • B. b, a, c

 • C. c, b, a

 • D. b, c, a

Оноо: 2

12 ба 28 тоонуудын бүх хуваагчдыг Эйлер-Веннийн диаграммын тохирох хэсгүүд дээр байрлуулаарай.

Оноо: 1

Доорх томьёонуудын аль нь биеийн кинетик энергийг илэрхийлэх вэ?

 •  A. m· \upsilon

 • B. m·\upsilon2

 • C. m·\upsilon2 /2

 • D. m·\upsilon3 /2

Оноо: 1

Дараах хэмжигдэхүүнүүдээс аль нь скаляр хэмжигдэхүүн бэ?

 • A. Хурдатгал

 • B. Хүндийн хүч 

 • C. Зам

 • D. Эсэргүүцэл

Оноо: 1

Устай савны зураг өгөгджээ.

Саванд хэдэн миллилитр ус байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

\sqrt{48}+\sqrt{75}-\frac{6}{\sqrt{3}} илэрхийллийн утгыг олно уу.

 • A. \sqrt{3}

 • B. 4\sqrt{3}

 • C. 5\sqrt{3}

 • D. 7 \sqrt{3}

Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээний гүйдлийн хүчийг аль багажаар шууд хэмждэг вэ?

 • A. Амперметр

 • B. Вольтметр

 • C. микрометр

 • D. Омметр

Оноо: 1

1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{3}}}=?

 • A. –1

 • B. \frac{1}{3}

 • C. 2

 • D. 3

Оноо: 1

A(m;–4)ба B(2;–2) цэгүүдийг холбосон хэрчмийн дундаж цэг Оу тэнхлэг дээр орших бол m -ийн утгыг олно уу.

 • A. –4 

 • B.  0

 • C. –2    

 • D.  4

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катет 15 см, гипотенуз 25 см бол нөгөө катетыг ол.

 • A.   15 см

 • B.   20 см  

 • C.   22 см 

 • D.   24 см

Оноо: 1

. \vec{a}=(3;-1); \vec{b}=(-2;4) бол \vec{a}+\vec{b} векторын координатыг олоорой.

 • A. (3; –6)

 • B. (1; 3)

 • C. (4; –9)

 • D. (–6; –4)

Нийт: 16693