• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Биеийн хүндийн хүч 50 Н-той тэнцүү. g=10 м/с2 бол биеийн массыг олно уу.

 • A. 5 г

 • B. 0.5 кг

 • C. 5 кг

 • D. 50 кг

Оноо: 1

Таван тамирчинтай багийн 172смөндөртэй нэг тамирчныг 180см өндөртэй тамирчнаар сэлгэхэд тамирчдынөндрийн арифметик дундажхэдээр өөрчлөгдөх вэ?

 • A.  1.2см 

 • B.  1.4см 

 • C.  1.6см

 • D.  1.8см

Оноо: 2

Батын цэцгийн мандал 5 м × 3 м хэмжээтэй бөгөөд тэгш өнцөгт хэлбэртэй. Тэр цэцгийн мандлаа томсгож, 5 м × 5 м хэмжээтэй болгохоор шийдэв.

а. Квадрат хэлбэртэй цэцгийн мандалтай болохын тулд Батын нэмэх дүрсийн нэрийг бичээрэй. [1]

б. Батын нэмэх дүрсийн урт өргөний хэмжээг бичээрэй. [1]

. . . м × . . . м

Оноо: 1

Шулуун жигд хөдлөх биеийн хурд 2 дахин өснө. Адил хугацаанд туулах зам нь хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 2 дахин өснө

 • B. 2 дахин багасна

 • C. 4 дахин өснө 

 • D. 4 дахин багасна

Оноо: 1

x2=20.25 тэгшитгэлийн эерэг шийдийг бүхлээр тоймлосон нь аль вэ?

 • A.   2 

 • B.   3 

 • C.   4

 • D.   5

Оноо: 1

What time did your class __________yesterday?

 • A. finish

 • B. be finishing   

 • C. finished 

 • D. was finishing

Оноо: 1

Луужинтай холбоотой ЗӨВ өгүүлэмж аль нь вэ?

 • A. Луужингийн хойд туйл газарзүйн хойд туйл руу чиглэнэ.  

 • B. Луужингийн хойд туйл дэлхийн соронзон өмнөд туйл руу чиглэнэ. 

 • C. Луужингийн хойд туйл ямагт Алтан гадас руу чиглэнэ. 

 • D. Луужингийн хойд туйл дэлхийн соронзон хойд туйл руу чиглэнэ. 

Оноо: 1

m=0.20 кг масстай хөнгөнцагааныг 20℃ -ээс 30℃ хүртэл халаахад ямар дулааны энерги шаардлагатай вэ? Хөнгөнцагааны хувийн дулаан багтаамж с = 910 Ж/( кг∙℃)

 • A. 1820 кЖ

 • B. 9100 Ж  

 • C. 1820 Ж

 • D. 9100 кЖ

Оноо: 1

Naraa _______her grandparents in Darhan next weekend.

 • A. visits 

 • B. will visit

 • C. is going to visit

 • D. going to visit  

Оноо: 1

1.9652 бутархайг зууны хэсгээр тоймлоорой.

Оноо: 1

Your parents are calling you, ___________?

 • A. aren’t they

 • B. don’t they

 • C. are they 

 • D. do they   

Оноо: 2

Тоон шулууны өгөгдсөн цэгт харгалзах тоонуудыг нөхөж бичээрэй.

[2]

Оноо: 1

I was born __________March, 21ST, 1999.

 • A. in  

 • B. __ 

 • C. at 

 • D. on   

Оноо: 1

Зурагт хар тугалганы температур хугацаанаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалсан ажиглалтын диаграммыг үзүүлэв.

Диаграммын СD хэсэг ямар процесст харгалзахвэ?

 • A. Буцлах

 • B. Хайлах 

 • C. Хатуу төлөвт халах

 • D. Шингэн төлөвт халах

Оноо: 1

This film was _____________film I’ve ever seen.

 • A. long

 • B. longest 

 • C. longer

 • D. the longest 

Оноо: 1

Зурагт хар тугалганы температур хугацаанаас хамаарах диаграммыг үзүүлэв.

Хугацааны ямар завсарт бие хатуу ба шингэн холилдсон төлөвт орших вэ?

 • A. 0 – 10 мин

 • B. 10 – 20 мин

 • C. 20 – 30 мин 

 • D. 30 – 40 мин

Оноо: 1

Many students are working _____________ these days.

 • A. harder  

 •  B. hardly 

 • C. hard 

 • D. hardest    

Оноо: 2

\frac{3}{\square } > \frac{3}{5} тэнцэтгэл биш биелж байхын тулд\square -ны оронд ямар тоонууд байх вэ? Боломжит бүх бүхэл тоонуудыгдөрвөлжинд бичээрэй.

Оноо: 1

\frac{x^{2}-y^{2}}{(x-y)^{2}} бутархайг хураав. Аль илэрхийлэл гарах вэ?

 • A. \frac{x-y}{x+y}

 • B. \frac{x+y}{x-y}

 • C. x+y

 • D. x-y

Оноо: 1

__________you go shopping very often?

 • A. Have

 • B. Do   

 • C. Are   

 •   D. Were   

Нийт: 16693