• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ангилал зүйн түвшинг багаас нь их рүү нь зөв дарааллын дагуу бичсэн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. Аймаг, хүрээ, анги, баг, овог, төрөл, зүйл

 • B. Зүйл, төрөл, овог, баг, анги, хүрээ, аймаг

 • C. Овог, хүрээ, анги, аймаг, баг, зүйл, төрөл

 • D. Хүрээ, аймаг, баг, анги, овог, зүйл, төрөл

Оноо: 1

Зурагт эсийн хуваагдлыг бүдүүвчлэн харуулсан байна. Эсийн энэ хуваагдлаас хромосомын ямар бүрдэлтэй, ямар эс үүсдэг вэ?

 • A. гаплоид бүрдэлтэй ясны эс

 • B. диплоид бүрдэлтэй мэдрэлийн эс

 • C. гаплоид бүрдэлтэй өндгөн эс

 • D. диплоид бүрдэлтэй цусны эс

Оноо: 1

Хүснэгтэд дөрвөн төрлийн сээр нуруутны ерөнхий шинжийг харуулжээ. Мөлхөгчдийн шинж тэмдгийг тодорхойлсон хариуг олноуу.

Шинж тэмдгүүд

Хайрстай

Өндөг гаргадаг

Өд сөдтэй

Далавчтай

Үс ноостой

1

2

3

4

О

Х

Х

Х

О

О

О

Х

Х

Х

О

Х

Х

Х

О

О

Х

Х

Х

О

О = байдаг шинж тэмдэг

Х= байдаггүй шинж тэмдэг

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Энзим шим бодисын ямар төрөлдхамаарагдах вэ?

 • A. Амин дэм

 • B. Нүүрс ус

 • C. Өөх тос

 • D. Уураг

Оноо: 1

Дараах бүдүүвч зурагт жирэмсэн эмэгтэйн ургийн хөгжлийн нэг хэсгийг үзүүлжээ.

A үсгээр заасан бүтцийг юу гэж нэрлэдэг вэ, энэ нь эсийн ямар хуваагдлын үр дүнд үүсдэг вэ?

 • А. ургийн хүй, мейоз хуваагдал

 • B. ургийн ихэс, митоз хуваагдал

 • C. эхийн умай, мейоз хуваагдал

 • D. эхийн судас, митоз хуваагдал 

Оноо: 1

Цусны эсийн үүргийг зөв харгалзуулсан мөрийг олж дугуйлна уу

Цусны эсийн нэр

Гүйцэтгэх үүрэг

1

Цагаан эс

Нүүрсхүчлийн хийг зөөвөрлөх

2

Улаан эс

Дархлаанд оролцох

3

Ялтас

Цус бүлэгнүүлэх

4

Лимфоцит

Хүчилтөрөгчийг зөөвөрлөх

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Нэг биед гурван хүч үйлчилнэ. Нэг нь эгц доошоо 10 Н, нөгөөдөх нь баруун зүгт 20 Н, гуравдахь нь эгц дээшээ 10Н. Эдгээр хүчний нийлбэрийн тоон утгыголно уу.

 • A. 15 Н  

 • B. 22 Н

 • C. 40 Н 

 • D. 20 Н

Оноо: 1

Дараах хэллэгүүдээс аль нь физик үзэгдлийг зөв тодорхойлсон байна вэ?

I. Диффузи шингэн биеийн хувьд явагдаж болно.

II. Диффузи нь биеийг бүрдүүлж буйбөөмс эмх замбараагүй хөдөлгөөнтэй харуулдаг.

III. Диффузийн хурд биеийн агрегат төлөвөөс хамаарахгүй.

 • A. Зөвхөн I

 • B. Зөвхөн II

 • C. Зөвхөн III

 • D. I ба II

Оноо: 1

Хавтгай толинд гэрлийн цацраг тусч толин ойлт хийв. Туссан ба ойсон цацрагуудын хоорондох өнцөг 800 байсан бол ойлтын өнцгийг олно уу.

 • A. 800

 • B. 400

 • C. 200

 • D. 100

Оноо: 1

4чийдэнгийн холболтыг үзүүллээ.

Чийдэнгүүд ямар холболттой байна вэ?

 • A. 1, 2  цуваа, нийлээд  3–тай зэрэгцээ,  4-тэй цуваа

 • B. 2, 3, 4  зэрэгцээ нийлээд 1–тэй цуваа

 • C. 1, 2 цуваа, 3, 4 зэрэгцээ нийлээд цуваа

 • D. 3, 4 зэрэгцээ,  1, 2 цуваа,  нийлээд зэрэгцээ

Оноо: 1

Хоёр цахилгаан хэрэглэгчийн эсэргүүцэл тус бүр 2R. Тэдгээрийг цуваа холбосон бол нийлбэр эсэргүүцэл ямар байх вэ?

 • A. (1/2)R

 • B. R

 • C. 2R

 • D. 4R

Оноо: 6

Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц гэж юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Нөхөн сэргээгдэх ба нөхөн сэргээгдэхгүй эрчим хүчний нөөцийн эх үүсвэрийн төрлүүдээс хоёр, хоёрыг хүснэгтэд нөхөж бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Геотермаль буюу гүний дулааны станцуудыг хавтангийн холдон салах хөдөлгөөний заагт оршдог Исланд гэх мэт орнуудад ихээр ашигладаг. Учрыг дүгнээрэй.

.......................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Доор өгөгдсөн зураг дахь цаг агаарын элементүүдийг нэрлээрэй.

....................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Цаг агаар их тогтворгүй, байнга өөрчлөгдөж байдаг. Цаг агаарын тогтмол өөрчлөлт болон түр зуурын өөрчлөлтийн ялгааг бичнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Аж ахуйд салхины үзүүлэх эерэг ба сөрөг нөлөөг жишээ ашиглан тайлбарлаарай.

.............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дэлхийн зарим улсуудын 1000 хүнд ногдох төрөлт ба нас баралтыг харуулсан графикийг ашиглан, дараах асуултуудад хариулаарай.


Энэ ямар төрлийн график вэ?

.........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүснэгтэн дэх “Х, Y” үсгийн оронд тохирох үзүүлэлтийг бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүн амын өсөлтөд нөлөөлөх нийгмийн 3 хүчин зүйлийг нэрлэж хамаарлыг нь тайлбарлаарай.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Мэдээллийг ашиглаж даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Ойн сангийн зураг агуулгаараа ямар ангилалд багтах вэ?

..................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ойн сангийн бүтцийн мэдээллийг ашиглан диаграмм байгуулаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ойг зохистой ашиглах талаар 3 оновчтой санаа дэвшүүлж ач холбогдлыг тайлбарлаарай.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Үсгээр тэмдэглэсэн орнуудаас усны хомсдол үүссэн улсыг нэрлэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Саарал ус ашиглах нь байгаль орчинд сөрөг нөлөө бага гэдэгтэй санал нийлэх үү? Санал нийлж байгаа эсвэл санал нийлэхгүй байгаа бол шалтгаанаа жишээ ашиглан тайлбарлана уу.

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Орон сууцанд амьдардаг өрхийн хэрэглээний усны хэмжээг бууруулах, зохистой хэрэглэх 3 аргыг санал болгож, ач холбогдлыг нь дүгнээрэй.

1-р арга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-р арга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-р арга. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дэлхийн эрчим хүч үйлдвэрлэлийн зургийг ажиглан асуултад хариулаарай.

Зурагт дурдаагүй сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 2 эх үүсвэрийг нэрлээрэй.

-....................................................

-...................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх зурган мэдээллийг ашиглан салхины эрчим хүчний хэмжээг тооцоолж бодно уу.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн улс орнууд эрчим хүчний ялгаатай эх үүсвэрүүдийг ашиглаж байгаагийн шалтгааныг тайлбарлаарай.

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Хүн амын ердийн өсөлт гэж юуг хэлдэг вэ?

.......................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүснэгтэд Намиб улсын 2005 ба 2010 оны хүн амын статистикийн үзүүлэлтийг өгөв.

Намиб улсын хүн амын 2009 оны өсөлтийг тооцоолж гаргаарай.

.................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Намиб улсын хүн амын 2009 оны нас хүйсийн суваргыг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Хүн амын суваргын орой нарийсаж байгаагийн шалтгааныг 3 жишээ ашиглан тайлбарлаарай.

.............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

“Шинэ засгийн бодлого” хэмээх ойлголтод хамаарахгүй асуудал аль нь вэ?

 • А.Хятад иргэдийг Монголд нүүлгэх товчоог Бээжинд байгуулсан 

 • B.Шашны асуудалд анхаарч лам нарыг төрөөс ангид байлгахыг зорьсон

 • C.Монголчуудыг хятадчлах бодлого барьсан          

 • D.Газар тариалан эрхлүүлэх нэрийдлээр олон хятад иргэн Монголд орж ирсэн

Оноо: 1

“Халхын Хүрээний Бүх Хэргийг Түр Ерөнхийлөн Шийтгэх Газар” ямар үүрэг зорилготой байгуулага байсан бэ?

 • А.Үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнийг удирдан зохион байгуулах 

 • B. Манжийн шинэ засгийн бодлогыг монголд хэрэгжүүлэхэд туслах 

 • C. Гамин, цагаатны үлдэгдлийг монгол нутгаас хөөн зайлуулах

 • D. Барон Унгернийг Монгол нутгаас хөөн гаргах  

Нийт: 16693