• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Подберите синонимы к следующим словам:

 1. огромный A.небольшой
 2. весёлый B. тёмный
 3. чёрный C.большой
 4. маленький D. радостный

Оноо: 4

Подберите синонимы к данным словам.

 1. симпатичный A. хороший
 2. грустный B. увлекательный
 3. интересный C. невесёлый
 4. добрый D. красивый
Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийн хийх ажлын томьёо аль нь вэ?

 • А.  А=F·S    

 • B.  A=U·q  

 • C. A=\frac{U^{2} t}{R}

 • D.  A=I2R·t

Оноо: 1

Соронз ашиглан төмөр савааг татахад соронз ямар нөхцөлд их хүчээр үйлчлэх вэ?

 • A. соронз төмөр саваанаас их зайтай байхад                                                   

 • B. соронз төмөр саваатай ойр зайд байхад                                                   <

 • С. соронз төмөр саваа хоёрын дунд мод байхад                                

 • D. соронз төмөр хоёрын хооронд  өөр төмөр биет  байхад

Оноо: 1

45 / 100 бутархайг процентоор илэрхийлээрэй.

 • А. 45%  

 • B. 0.45% 

 • C. 4.5%

 • D. 4.05%

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 150o         

 • B. 130o      

 • C. 120o        

 • D. 100o

Оноо: 1

Цэгийн оронд дараах сонголтуудаас хийж өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй.
Анхны мөчтэй загаснаас ,,,,,,,,,,,,,,,, үүссэн. Учир нь ................................юм.

 • A. Мөлхөгч, анхны мөчтэй загас хуурай газарт амьдарч байсан 

 • В. Мөлхөгч, эдгээр амьтдын сарвууны бүтэц ижил 

 • С. 2 нутагтан, эдгээр амьтдын сарвууны бүтэц ижил 

 • D. 2 нутагтан, эдгээр амьтдын хөврөлийн  эхэн үеийн хөгжил ижил

Оноо: 1

Хуваагч нь 54, ноогдвор нь 27, үлдэгдэл нь 16 бол хуваагдагчийг олоорой.

 • А. 1 500  

 •  B. 1 474   

 •  C. 1 416   

 • D.1 418

Оноо: 1

Цэгийн оронд дараах сонголтуудаас хийж өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй.
Ойм зэрэг спорт дээд ургамал нь далд үрт ургамалтай ............ холбоотой. Далд үрт ургамлууд ..................................... юм.

 • A. Залгамж,  эрхтэн тогтолцоо хөгжсөн.

 • В. Залгамж,  бүгд спорофит амьдралын үе шаттай.

 • С. Удам төрлийн,   бэлгийн бус үржил явуулдаг.

 • D. Удам төрлийн, илүү хөгжсөн бүтэцтэй байдаг..

Оноо: 1

2\tfrac{1}{6}-1\tfrac{3}{4}тооны урвуу тоог ол.

 • А.2\tfrac{2}{5}             

 • B.1\tfrac{1}{2}              

 • C.\frac{5}{12}              

 • D. −2 

Оноо: 1

Зурагт өгсөн\angle 4=30^{\circ},\angle 3=25^{\circ} ба DE||AC болx-ийн утгыг олоорой.

 • A. 155o         

 • B. 125o

 • C. 25o

 • D. 30o

Оноо: 1

Хоёр анхны тооны үржвэр 143 бол эдгээр тооны нийлбэрийг олоорой.

 • А. 24  

 • B. 22

 • C. 21

 • D. 20

Оноо: 1

Намагт ургадаг ургамал хүчилтөрөгчийг шингээхийн тулд үндэс ямар онцлогтой болсон бэ? • A. Үндэс сахлаг болсон.

 • B. Үндэс аэроб бичил биетэнг агуулна.

 • C. Үндэс нь бүдүүрсэн.

 • D. Үндэс богиносож олон салаа үүсгэсэн

Оноо: 1

cos2\alpha +sin2\alpha +2sin^2\alpha илэрхийллийг хялбарчлахын тулд дараах томьёонуудын алиныг хэрэглэвэлоновчтой вэ?

 • A. cos2\alpha=2cos2\alpha-1          

 • B. cos2\alpha=1-2sin2\alpha       

 • C.cos2\alpha=cos2\alpha-sin2\alpha

 • D. Аль нь ч оновчгүй

Оноо: 1

Зурагт өгсөнөөр \angle 4=35^{\circ},\angle 3=27^{\circ} ба DE||AC болx-ийн утгыг олоорой.

 • A. 162o

 • B. 118o      

 • C. 27o             

 • D. 35o

Оноо: 1

Хуурайсаг ургамал усыг бага ууршуулахын тулд навч нь ямар онцлогтой болсон бэ? • A. Навч урт болсон

 • B. Навч  зузаан лаван өнгөртэй болсон

 • C. Навчны амсар олон болсон

 • D.   Навчны лаван өнгөр нимгэн болсон

Оноо: 1

4500 –ийн 24%-ийг ол.

 • A. 1080         

 • В. 1125           

 • С.2250            

 • D.3420

Оноо: 1

(7046 - х)+109=3062 тэгшитгэлийг бодоорой.

 •  А. 9999     

 • B. 10217   

 • C. 3875 

 • D. 4093

Оноо: 1

Халуун хуурай нөхцөлд ургахын тулд иш нь ямар онцлогтой болсон бэ? • A. Иш нь кутин бүрхүүлтэй болсон

 • B. Иш нь усыг нөөцлөн хадгалах болсон

 • C. Иш намхан болсон

 • D.   Ишний хоёрдогч төрүүлэх эд сайн хөгжсөн

Оноо: 1

Зургаасx-ийн утгыг олоорой(aба b, cшулуунууд параллел).

 • A. 76o           

 • B. 124o            

 • C. 104o   

 • D. 14o

Нийт: 16693