• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 10

Составьте небольшой рассказ на тему“Мой день рождения”, используя вопросы в качестве плана. /10-15 предложений/

 1. Когда у тебя день рождения?
 2. Где ты отмечаешь свой день рождения?
 3. С кем ты обычно отмечаешь свой день рождения?
 4. Как ты празднуешь день рождения?
 5. Какие подарки обычно дарят твои родные и друзья?
 6. Какой подарок тебе нравится больше всего?
Оноо: 10

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний багтаамжууд С1=4 мкФ С2=6 мкФ С3=6 мкФ бол дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

Хэлхээний ерөнхий багтаамжийг олно уу.

Сe = …….. мкФ

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Хэлхээнд 12 В хүчдэл өгсөн бол хэлхээнд нийт ямар цэнэг хуримтлагдах вэ?

qe = …….. мкКл

Дээрх даалгаврын оноо : 2

С2 конденсаторт хуримтлагдах цэнэгийг олно уу.

q2 = ……… мкКл

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

Посмотрите на картинку. Составьте мини-рассказ, используя вопросы. /10-15 предложений/

Оноо: 6

Зургийг ажиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү. /Үүсгүүрийн дотоод эсэргүүцлийг тооцохгүй/

a) Зурагт үзүүлсэн хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

Re = ……. Ом

b) Хэлхээгээр гүйх гүйдлийн хүчийголно уу.

I = …….. А

c) Хэлхээнд ялгарах чадлыг олно уу.

P = ……. Вт

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 6

Зургийг ажиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү. /Үүсгүүрийн дотоод эсэргүүцлийг тооцохгүй/

a) Зурагт үзүүлсэн хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

Re = ……. Ом

b) Хэлхээгээр гүйх гүйдлийн хүчийг олно уу.

I = …….. А

c) Хэлхээнд ялгарах чадлыг олно уу.

P = ……. Вт

Оноо: 6

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний конденсаторын багтаамжууд С1=10 мкФ С2=6 мкФ С3=9 мкФ бол дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

a) Хэлхээний ерөнхий багтаамжийг олно уу.

Сe = …….. мкФ

b) А ба В шонд U=5 В хүчдэл өгсөн бол С1 конденсаторт хуримтлагдах цэнэгийг олно уу.

q1 = …….. мкКл

c) C3 конденсаторт унах хүчдэлийг олно уу.

U3 = ....... В

Оноо: 6

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний конденсаторын багтаамжууд С1=12 мкФ, С2=6 мкФ, С3=6 мкФ бол дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

a) Хэлхээний ерөнхий цахилгаан багтаамжийг олно уу.

Сe = …….. мкФ

b) Хэлхээнд 6 В хүчдэл өгсөн бол нийт ямар цэнэг хуримтлагдах вэ?

qe = …….. мкКл

с) С2 конденсаторт хуримтлагдах цэнэгийг олно уу.

q2 = ……… мкКл

Оноо: 10

Посмотрите на картинку. Составьте мини - рассказ, используя данные вопросы. /10-15 предложений/

Оноо: 1

20 см фокусын зайтай цуглуулагч линзээс 10 см зайдбие оршино. Дүрсийн байрлалыг олно уу.

 • A. -20.0 см 

 • B. 20.0 см   

 • C. -6.67 см   

 • D. 6.67 см

Оноо: 8

400 нм долгионы урттай гэрэл 2.48 эВ гаралтын ажилтай фотокатоддээр тусна. Фотоэлементээр гүйх гүйдлийн хүч 3.2 мА.

а). Фотокатодынулаан хилийн долгионы уртыг олно уу.

b). Фотокатодоос секунд тутамд сугарах электроны тооголно уу.Электроны цэнэг е =1.6*10-19 Кл

c). Гэрлийн эрчмийг хоёр дахин ихэсгэвэл ханасан фото -гүйдлийн хүч ямар болох вэ?

d). Хэрэв 600 нм долгионы урттай гэрэл тусгавал яах бол?

Оноо: 1

Кубийн ирмэг бүрийг 10%-аар нэмэгдүүлбэл гүйцэд гадаргуугийн талбай ………. -аар ихэснэ.

Цэгийн оронд бичихэд үнэн өгүүлбэр үүсгэх тоог ол.

 • A.100%

 • B. 21%

 • C. 20%    

 • D. 10%

Оноо: 3

1-р зэргийн100 уут, 2-р зэргийн150 уут, 3-р зэргийн200 уут гурилнаас таамгаар авсан нэг уут гурил 1-рэсвэл 2-рзэргийн гурил байх магадлалыг ол.

Оноо: 1

Газрын зурагт хоёр хотын хоорондох зайг 14см-ээр дүрсэлжээ. Зургийн масштаб 1:1000000 бол 2 хотын хоорондох зай хэдэн км вэ?

Оноо: 1

Байгалийн гэрэл үүсгэгчийг сонгоорой.

 • А.Лаа

 • Б.Чийдэн

 • В.Нар

 • Г.Проектор

Оноо: 1

Даавууг бүрэн шатаахад ямар бүтээгдэхүүн үүсэх вэ? Энэ нь эргэх өөрчлөлт үү, үл эргэх өөрчлөлт үү?

 • A. үнс, үл эргэх өөрчлөлт  

 • B.дутуу шатсан даавуу,  эргэх өөрчлөлт  

 • C.цог , үл эргэх өөрчлөлт  

 • D.даавуу,  эргэх өөрчлөлт  

Оноо: 1

Будааг уснаас ямар аргаар ялгаж болох вэ? Энэ нь эргэх өөрчлөлт үү, үл эргэх өөрчлөлт үү?

 • A.талсжуулах аргаар, үл эргэх өөрчлөлт

 • B.шүүх аргаар, эргэх өөрчлөлт 

 • C. талсжуулах аргаар, эргэх өөрчлөлт

 • D.шүүх аргаар, үл эргэх өөрчлөлт

Оноо: 1

Дэлхийд хүн амын суурьшилаар хамгийн ихэд тооцогдохорныг нэрлэнэ үү.

 • A. Хятад                                                                                                                                  

 • B.Энэтхэг

 • C.Америк

 • D.Монгол

Оноо: 1

2(h+3) 1 илэрхийллийг хялбарчил.

Оноо: 1

0.5 тоог процентоор илэрхийлсэн нь аль вэ?

 • A. 5%

 • B. 50%

 • C. 500%

 • D. 20%

Оноо: 1

Дулааны тоо хэмжээг ямар нэгжээр илэрхийлдэг вэ?

 • A. Жоуль

 • B. Паскаль

 • C. Ньютон

 • D. Атмосфер

Нийт: 16693