• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аймгийн хилийг зураг дээр ямар таних тэмдгээр илэрхийлсэн байна вэ?

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

3\frac{2}{6} бутархайг бүхлээр тоймлоорой.

 • A. 3

 • B. \frac{20}{6}

 • C. 4

 • D. 3\frac{20}{6}

Оноо: 1

Дараах зурагт машины хурд-хугацааны диаграмм дүрслэгджээ.

Аль хэсэгт машин хамгийн их зам туулсан бэ?

 • A. PQ

 • B. QR

 • C. RS

 • D. ST

Оноо: 1

Өнцгүүд ямар дарааллаар зурагдсан байна вэ?

 • A. тэгш,  хурц, мохоо 

 • B. мохоо, тэгш, хурц

 • C. хурц, дэлгэмэл, мохоо           

 • D. тэгш, мохоо, хурц

Оноо: 1

Биед гаднаас хүч үйлчлэх үед зарим физик хэмжигдэхүүн өөрчлөгддөг. Тэгвэл дараах физик хэмжигдэхүүний аль нь өөрчлөгдөхгүй вэ?

 • A. Хурд

 • B. Эзлэхүүн

 • C. Масс

 • D. Хөдөлгөөний чиглэл

Оноо: 4

Дараах үгнүүдээс сонгон осмос болон диффузын тухайөгүүлбэрийг гүйцээж нөхнө үү. Бүх үг хэрэглэгдэхгүй байж болно.

хагас бүрэн осмос диффуз их бага нэвчих зөөвөрлөлт

Осмос бол .................................. нэвтрүүлэгч мембранаар нэг чиглэлд явагддаг ......................... нэг хэлбэр юм. Диффузи нь ............... концентрацитай хэсгээс ............................... концентрацитай хэсэг рүү хий шингэний молекулуудын нэвчих үзэгдэл юм.

Оноо: 7

Самбар дээрх термометрт туссан гэрэл аль нь вэ?

 • A. толинд ойсон гэрэл

 • B. шууд туссан гэрэл 

 • C. толинд шингэсэн гэрэл

 • D. толинд хугарсан гэрэл

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Термометрийн заалт яагаад ихсэж байна вэ?

 • A. термометрт туссан гэрэл бүдгэрсэн

 • B. термометрт туссан гэрэл тодорсон

 • C. термометрт туссан гэрэл жижгэрсэн

 • D. термометрт туссан гэрэл томорсон

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хоёр толь ашигласан туршилтын термометрийн заалт хэд байна вэ? (зургийг ажиглаарай)

 • A. 17.5 0С

 • B. 18 0С

 • C.18.5 0С

 • D.19 0С

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Туршилтад ашигласан дээрх термометрийн дараалсан хоёр хуваарийн хоорондох зай ямар хэмжээг илэрхийлэх вэ?

 • A. 0.5 0С

 • B. 1 0С

 • C. 2 0С

 • D. 2.5 0С

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Туршилтад явагдсан энергийн хувирлыг нэрлэнэ үү

 • A. гэрлийн энерги дулааны энергид

 • B. цахилгааны энерги дулааны энергид

 • C. хөдөлгөөний энерги дулааны энергид

 • D. химийн энерги дулааны энергид

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Соронз ашиглан термометрийг самбарт тогтоосон бол самбар ямар материалаар хийгдсэн бэ?

 • A. хуванцар

 • B. мод

 • C. төмөр

 • D. хөнгөн цагаан

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Туршилтад ДӨРВӨН ТОЛЬ ашиглавал термометрт туссан гэрэл болон түүний заалт өөрчлөгдөх үү?

 • A. өөрчлөгдөхгүй. Гэрэл болон термометрийн заалт хэвийн байна

 • B. өөрчлөгдөнө. Гэрэл бүдгэрч, термометрийн заалт буурна

 • C. өөрчлөгдөнө. Гэрэл бүдгэрч, термометрийн заалт ихсэнэ

 • D. өөрчлөгдөнө. Гэрэл тодорч, термометрийн заалт ихсэнэ

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Зурагт гурван өөр саванд хийсэн ижил шингэн өгөгдөв. Сав бүрээс ижил хэмжээний шингэн авахад аль савны ёроол дахь даралт хамгийн их болох вэ?

 • A. P

 • B. Q

 • C. R

 • D.Бүгд ижилхэн

Оноо: 3

Агаарын температурын өөрчлөлтийг илэрхийлсэн дараах графикийг ашиглан асуултад хариулаарай.

График ашиглан хүснэгтийн өгөгдлийг гүйцээгээрэй.

Өдөр

4

7

10

12

Температур, градус цельс

25

30

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тогтмол дулаантай байгаа өдрүүдийг бичнэ үү. ....., ......, ......, ...... өдөр

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Агаарын дулаан эрс өөрчлөгдсөн өдрийг бичнэ үү. ..... өдрөөс ....өдөрт

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 8

Хүний биед явагдах химийн боловсруулалт нь энзимийн оролцоотой явагддаг. Зурагт энзимийн ажиллах зарчмийг харуулжээ.

Зурагт А, В, С, D үсгээр тэмдэглэгдсэн хэсгүүдийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Энзим бүр оптимум рН-ын орчиндоо хамгийн өндөр хурдаар идэвхтэй ажилладаг.

i) Энзимийн идэвхи, орчны рН гэсэн хэмжигдэхүүнүүдийг доор өгөгдсөн графикийн Х болон Y тэнхлэгт зөв тохируулан бичнэ үү.

ii) Протеаза, амилаза энзимийн ажиллах оптимум рН-ыг харуулсан графикийг доорх график дээр нэмж зурна уу.

iii) липаза энзимийн оптимум рН-г тогтооно уу.

.................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хөшүүргэн жинлүүр ашиглаж биеийн жинг тодорхойлох боломжтой.

Сурагч 100 г, 50 г, 20 г, 10 г туухайг ашиглан биеийн жинг тодорхойлохыг оролдоход дараах үр дүн гарчээ.

Дараах өгөгдлүүдээс аль нь биеийн жин байж болох вэ?

 • A. 1.70 Н

 • B. 1.80 Н

 • C. 1.75 Н

 • D. 1.65 Н

Оноо: 7

Батын хийсэн туршилтын зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулаарай.

Хөшүүргийн зүүн мөрний өгөгдлийг асуултын тэмдэг бүхий хэсэгт нөхөн бичиж, баруун мөрний өгөгдлийг тооцоолж хүснэгтийг гүйцээнэ үү.

Зүүн мөр Баруун мөр
Ачаа /г/ Мөрний хэмжээ Ачаа /г/ Мөрний хэмжээ
? ? 60 2
30
3
20 6
Дээрх даалгаврын оноо : 3

Дээрх зурагт өгөгдсөн ачааны зүүн мөрний хэмжээг 2 дахин багасгасан бол хөшүүргийн тэнцвэрийн нөхцлийг ашиглан тооцоолж, өгөгдсөн нүдэнд бичнэ үү. (ачаа бүр =10г)

20г× = ×6

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх зурагт өгөгдсөн ачааны зүүн мөрний хэмжээг 2 дахин багасгасан бол хөшүүргийн тэнцвэрийн нөхцлийг ашиглан тооцоолж, өгөгдсөн нүдэнд бичнэ үү. (ачаа бүр =10г)

20г× = ×6

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх хөшүүргийн загварыг ашигласан амьдралд хэрэглэдэг хоёр багажийн нэрийг бичнэ үү.

1....................................................................

2....................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх хөшүүргийн загварыг ашигласан амьдралд хэрэглэдэг хоёр багажийн нэрийг бичнэ үү.

1....................................................................

2....................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дотоод араг ясны үүргийг гүйцээж бичнэ үү. Дотоод яс нь тулгуур, хамгаалах, мөн ..................... үүрэгтэй.

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг сайтар уншаад тохирох үгийг нөхөж бичээрэй.

Амьд биес нь биеийн онцлог, зан үйлийн хувьд амьдарч буй орчиндоо зохицсон байдаг. Үүнийг амьд биеийн дасан ................... гэнэ.

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг сайтар уншаад тохирох үгийг нөхөж бичээрэй.

Шавжаар тоос хүртдэг ургамлын цэцгийн дэлбээ .......... өнгөтэй байдаг.

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг сайтар уншаад тохирох үгийг нөхөж бичээрэй.

Ургамлын жимс нь гадны нөлөөнөөс ........................ үүрэгтэй.

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг сайтар уншаад тохирох үгийг нөхөж бичээрэй.

Ямар нэгэн өөрчлөлтийн дараа юмс анхны байдалдаа шилжих боломжгүй болтлоо хувирдаг. Үүнийг ...... .................... өөрчлөлт гэнэ.

Оноо: 1

Мэлхий ямар орчинд өндөглөдөг вэ? .................

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн дүүжинг P цэгээс суллан тавив. Дүүжин хэсэг хугацааны турш хэлбэлзэж байгаад Q цэгт зогсжээ.

Дүүжин P цэг дээр ямар энергитэй байгаа вэ?

 • A. Кинетик энерги

 • B. Потенциал энерги

 • C. Хэлбэлзлийн энерги

 • D. Кинетик ба потенциал энерги

Оноо: 5

Шим бодисын молекулууд хоол боловсруулах замын эрхтнүүдээр дамжихдаа механик болон химийн боловсруулалтад орж мономер үүсгэн задраад цус, тунгалагт шимэгдэн эд, эсэд хүрдэг.

Механик боловсруулалт хоол боловсруулах замын аль хэсэгт, хэрхэн явагддаг

болохыг тайлбарлана уу.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Химийн боловсруулалт энзимийн оролцоотой явагддаг. Хоол боловсруулах замын 3 хэсэгт явагддаг химийн боловсруулалтыг доор өгөгдсөн хүснэгтэд үзүүлжээ. Хүснэгтийг гүйцээж нөхнө үү.

Хоол боловсруулах замын хэсэг

Энзим

Субстрат

Бүтээгдэхүүн бодис

Амны хөндий

................

Цардуул

Мальтоз

Ходоод

Протеаза

...................

Пептид

Нарийн гэдэс

....................

Өөх тос

Тосны хүчил, глицерол

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Нийт: 16693