• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн дүүжинг P цэгээс суллан тавив. Дүүжин хэсэг хугацааны турш хэлбэлзэж байгаад Q цэгт зогсжээ.

Эцэстээ дүүжин Q цэгт зогсох үед анх байсан энерги ямар энергид хувирсан бэ?

 • A. Агаарын эсэргүүцлийн улмаас дулааны энергид хувирсан.

 • B. Бүх энерги устаж үгүй болсон.

 • C. Механик энерги болж хувирсан.

 • D. Q цэгт байгаа энерги анхны энергитэй тэнцүү

Оноо: 8

Зурагт хүний хоол боловсруулах тогтолцооны зарим эрхтнүүдийг үзүүлжээ. Зураг дээр хоол боловсруулахад туслах үүрэгтэй 3 эрхтнийг зааж нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Улаан хоолойн хөндлөн ба тууш булчингийн агшилтаар хоолны бөөн ходоод руу шилждэг. Улаан хоолойн хоолны бөөн дамжуулах энэ хөдөлгөөнийг нэрлэнэ үү.

....................................................................................................................................

………………………………………………………………………..............................…[

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хоол хүнсээс хэрэгцээт эрдэс ионуудыг авдаг. Эрдэс ион нь хүний биед бага

хэмжээтэй шаардлагатай боловч чухал ач холбогдолтой. Дараах процессууд явагдахад ямар эрдэс ион шаардлагатай вэ?

яс үүсэхэд ...........................................................................................

гемоглобин үүсэхэд ........................................................................

уураг үүсэхэд .................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Хоол хүнсний зохистой харьцаа өөрчлөгдсөнөөс өтгөн хатдаг. Үүнээс сэргийлж хүмүүс хивэг, ширхэгтэй гурил зэргийг агуулсан зохицууулах үйлчилгээтэй хүнсний бүтээгдэхүүн сонгож байна. Эдгээрт агуулагдах шим бодисыг нэрлэнэ үү.

.............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд найман өөр төрлийн энергийн эх үүсвэр өгөгджээ.

Эдгээрээс хэд нь нөхөн сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр вэ?

 • A. 3

 • B. 4

 • C. 5

 • D. 6

Оноо: 1

Ихэнх вакум цонх дараах бүтэцтэй. Хоёр шилний хоорондох агаарыг соруулж агаарыг сийрэгжүүлждулааны алдагдлыг бууруулдаг.

Энд дулаан солилцооны ямар процесс явагдахгүй вэ?

 • A. Цацаргалт

 • B. Дулаан дамжуулал

 • C. Конвекц ба цацаргалт

 • D. Дулаан дамжуулал ба конвекц

Оноо: 5

Хүний уушгины амьсгалын багтаамж ойролцоогоор 0,5 л байдаг.

Уушгины амьсгалын багтаамжийг сайжруулахын тулд хийж болох үйлдлээс хоёрыг нэрлэнэ үү.

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Уушгины амьсгалын багтаамж сайтай байх нь ямар ач холбогдолтой вэ?

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..............

...............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Амьсгал авах, гаргах үйл явцад оролцох эрхтнүүдийн төлөв байдлыг илэрхийлсэн хүснэгтийг гүйцээж нөхнө үү.

Үйл

Хавирга

Уушги

Өрц

Хавирга завсрын булчин

Амьсгал авах

Дээш өргөгдөн гадагш тэлнэ

Агшина

Амьсгал гаргах

Доошлон, дотогш болно.

Сулран дээшилнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Термометр ашиглан битүү саванд байгаа хийн температурыг хэмжжээ. Температур ба хугацааны хамаарлын график өгөгдөв.

P хугацааны агшин дахь хийн молекулуудтай харьцуулахад Q хугацаан дахь хийн молекулууд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

 • A. Хоорондоо илүү ойрхон оршино.

 • B. Хэмжээгээр томорсон байна.

 • C. Савны ханыг илүү хүчтэй мөргөнө.

 • D. Илүү удаан хөдөлгөөн хийж байна.

Оноо: 1

Зурагт бодисын төлөвийн өөрчлөлтийн бүдүүвчийг харуулжээ.

Асуултын тэмдгийн оронд тохирох үзэгдлийг нэрлэнэ үү.

 • A. Талсжих

 • B. Сублимацлах

 • C. Царцах

 • D. Хатуурах

Оноо: 1

Модон торхыг бэхлэхийн тулд металл цагаригаар бүслүүр хийж өгдөг. Цагаригийн радиус торхны радиусыг бодвол арай бага байдаг.

Модон торхыг хэрхэн хялбараар бэхэлж болох вэ?

 • A. Металл цагаригийг хөргөнө

 • B. Металл цагаригийг халаана

 • C. Модон торхыг хөргөнө

 • D. Модон торхыг халаана

Оноо: 8

Аэроб амьсгалын үндсэн тэгшитгэл өгөгджээ.

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2830 кЖ

Доорх хүснэгтэд ялгаатай хэмжээ бүхий глюкозын задралаас ялгарах энергийн хэмжээг нөхөж бичнэ үү.

Глюкрзын хэмжээ \ молекул

Ялгарсан энерги \ кЖ

1

2830

2

5660

4

……....

7

.............

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүний булчингийн эсэд эрчимтэй дасгал хөдөлгөөний үед хүчилтөрөгч дутагдсанаар анаэроб амьсгал ( хүчилтөрөгчгүй амьсгал ) явагддаг. Энэ процессын үгэн тэгшитгэлийг гүйцээж бичнэ үү

Глюкоз .... ......................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүн ба амьтны эсэд явагдах анаэроб ( хүчилтөрөгчгүй ) амьсгал нь бичил биетэн, хөрөнгө мөөгөнд явагдах анаэроб амьсгалаас ялгаатай байдаг.

Бичил биетэн, хөрөнгө мөөгийн анаэроб амьсгалыг ашиглан үйлдвэрлэдэг хүнсний бүтээгдэхүүнээс хоёрыг нэрлэнэ үү.

 1. Тараг
 2. ...............
 3. .................
Дээрх даалгаврын оноо : 2

Аэроб ба анаэроб амьсгалын шинж чанарыг харьцуулсан хүснэгтийг гүйцээж нөхнө үү.

Аэроб амьсгал

Анаэроб амьсгал

Хүчилтөрөгч оролцоно.

Хүчилтөрөгч оролцохгүй

..................... , ....................үүснэ.

.....................................................үүснэ.

Их энерги чөлөөлөгдөнө.

................................................................

 • Аэроб амьсгал

  Анаэроб амьсгал

  Хүчилтөрөгч оролцоно.

  Хүчилтөрөгч оролцохгүй

  Ус, нүүрсхүчлийн хий үүснэ.

  Хүн ба амьтны эсэд сүүний хүчил, хөрөнгө мөөг, ургамал, нян бактерийн эсэд этилийн спирт ба нүүрсхүчлийн хий үүснэ.

  Их энерги чөлөөлөгдөнө.

  Маш бага энерги чөлөөлөгдөнө.

 • Хүснэгтийг дутуу нөхсөн болон утгыг гаргасан бол гаргасан утгад тохирох оноог өгнө.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

Бөөрний дотоод бүтцийг илэрхийлсэн зураг зурж, хэсгүүдийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бөөрөөр шүүгдэн гадагшилдаг 2 бодисыг нэрлэнэ үү.

 1. шээг
 2. ……………………

3……………………

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 7

Мэдрэлийн эсийн хэсгүүдийг зураг дээр зааж нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Мэдрэлийн эсүүдээр мэдээлэл ямар хэлбэрээр дамждаг вэ?

…………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бие махбодын шингэний зохицуулгад чухал үүрэгтэй инсулин гормон ямар булчирхайгаас ялгарах вэ, үүргийг тодорхойлж бичнэ үү?

Булчирхай: .....................................................................................................

Үүрэг: ..............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Газарзүйн зурагт юмс үзэгдлийн орон зайн байршлыг геометрийн хэлбэр, дүрс, үсэг зэргээр дүрслэж байгаа нь зурагзүйн дүрслэлийн ямар арга вэ?

 • A.Өнгөт дэвсгэрийн арга

 • B.Ареалын арга

 • C.Гео орон зайн арга

 • D.Тэмдгийн арга

Оноо: 1

GPS-р байрлал тодорхойлоход хиймэл дагуул ашигладаг. Дөрөв ба түүнээс олон хиймэл дагуулын тусламжтайгаар юуг тодорхойлдог вэ?

 • A.Уртраг, зэргэд, уул нурууд

 • B.Голдож, зэргэд, гол мөрөн

 • C.Өргөрөг, голдож, далай тэнгис

 • D.Уртраг, өргөрөг, далайн түвшин

Оноо: 1

Нарны аймгийн гаригуудаас Сугар,Тэнгэрийн ван гаригууд дээр нар баруунаас манддаг байна. Нар яагаад баруун зүгээс манддаг шалтгааныг сонгоно уу?

 • A.Нар Сугар,Тэнгэрийн ван гаригуудийн баруун талд оршдог.

 • B.Сугар,Тэнгэрийн ван гаригууд тэнхлэгээ цагийн зүүний дагуу эргэдэг

 • C.Сугар,Тэнгэрийн ван гаригууд тэнхлэгээ цагийн зүүний эсрэг эргэдэг.

 • D.Нар Сугар,Тэнгэрийн ван гаригуудын зүүн талд оршдог.  

Оноо: 1

Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөнөөс үүссэн шугаман хурд өргөрөг бүр дээр өөр өөр байдаг. Аль өргөрөгт шугаман хурд хамгийн их байх вэ?

 • A.00 –ын өргөрөг

 • B.23.5 0- ын өргөрөг

 • C.66.5 0- ын өргөрөг

 • D.90 0- ын өргөрөг

Оноо: 1

Хуурай газрын дөнгөж 8 хувьтай тэнцэх талбайд дэлхийн хүн амын 70 гаруй хувь нь оршин сууж байна. Хүн ам СИЙРЭГ суухад нөлөөлөх байгалийн нөхцөл аль нь вэ

 • A.Далайн эрэг орчим

 • B.Голын хөндий

 • C.Өндөр уулс, элсэн цөл

 • D.Үржил шимтэй хөрс

Оноо: 1

Дээд мантийн дээд хэсгийн 70-700 км-т орших, уян налархай, тектоник үйл явцад гол үүрэг гүйцэтгэдэг үеийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.Литосфер

 • B.Астеносфер

 • C.Термосфер

 • D.Тропосфер

Оноо: 1

Чулуун мандлыг бүрдүүлэгч чулуулгуудыг гарал үүслээр нь тунамал, хувирмал гэх мэт ангилдаг. Ямар гаралтай чулуулаг газрын давхаргад хамгийн их хувийг эзэлдэг вэ?

 • A.Тунамал

 • B.Магмын

 • C.Хувирмал

 • D.Кварцын

Оноо: 1

Далайн ёроолын газрын давхаргад газар хөдлөлт болсны дараа илрэх үзэгдэл аль нь вэ?

 • A.Тайфун

 • B.Тронадо

 • C.Циклон

 • D.Цунами

Оноо: 1

Хийн мандлын үе давхаргыг юунд үндэслэн ангилдаг вэ?

 • A.Химийн найрлагад

 • B.Байгалийн бүс бүслүүрт

 • C.Гадаргын хотгор гүдгэрт

 • D.Температурын өөрчлөлтөнд

Нийт: 16693