• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Салхины хурд их байх нь юунаас шалтгаалдаг вэ?

 • A.Агаар хэвийн даралттай байснаас

 • B.Агаар 760 мм муб-тай байснаас

 • C.Агаарын даралтын зөрүү их байснаас

 • D.Агаарын даралтын зөрүү бага байснаас

Оноо: 1

“Дутмаг чийг” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?

 • A.Чийгийн багтаамж ба үнэмлэхүй чийг хоёрын ялгавар

 • B.Агаар чийгээр ханах үеийн температур

 • C.Үнэмлэхүй чийг ба харьцангуй чийг хоёрын ялгавар

 • D.Агаарт агуулагдаж болох усны уурын дээд хэмжээ

Оноо: 1

Зураг 1.1-ийг ажиглан Хуримт гол аль зүгт урсаж байгааг тодорхойлно уу?

Зураг 1.1

 • A.Баруун хойноос  зүүн хойш

 • B.Баруун хойноос зүүн урагшаа

 • C.Зүүн урдаас баруун хойш

 • D.Зүүнээс  баруун урагшаа

Оноо: 1

Хоёр гаригийн хооронд 4 одон орны нэгж зайтай бол гаригуудын хоорондох зайг зөв тооцоолсныг олно уу?

 • A.1.2  сая км

 • B.12 сая км       

 • C.600 сая км

 • D.60 сая км    

Оноо: 1

Зураг 1.2-д Нар, сар, дэлхийн хөдөлгөөн, тэдгээрийн харилцан байрлалыг харуулжээ. Энэ тохиолдолд ямар үзэгдэл ажиглагдаж болох вэ?

Зураг 1.2

 • A.Нарны сүүдэр саран  дээр тусна

 • B.Сарны сүүдэр дэлхий дээр тусна

 • C.Дэлхийн сүүдэр саран  дээр тусна

 • D.Нарны сүүдэр дэлхий дээр тусна.

Оноо: 1

Улаанбаатар хотын төв талбайд орших Сүхбаатарын хөшөөний суурь болон арслангуудыг ямар чулуугаар бүтээсэн бэ?

 • A.Гялтгануур

 • B.Гнейс

 • C.Шохойн чулуу

 • D.Боржин

Оноо: 1

Зураг 1.4 –т тохирох дүрслэлийг сонгоно уу?

Зураг 1.4

 • A.Дулаан фронт  шургаж байна.

 • B.Хүйтэн фронт  шургаж байна.

 • C.Хүйтэн фронт өргөгдөж байна.

 • D.Дулаан фронт уруудаж байна.

Оноо: 1

+150С агаар 12,8 г/м3 чийг агуулах ёстой. Үнэмлэхүй чийг нь 5 г/м3 бол харьцангуй чийгийг олно уу?

 • A.39 %

 • B.3.9 %

 • C.0.39 %

 • D.2.56 %

Оноо: 1

Хойд Америк ба Евразийн хавтангийн хил зааг болох Атлантын далайн гол нурууны дагуу 200-аад галт уул, 800 гаад гейзер оршдог. Байгалийн энэхүү нөхцөл байдал нь гамшиг учруулах эрсдэлтэй ч давуу тал бий. Давуу талыг сонгоно уу?

 • A.Уран, тори ашиглах

 • B.Нарны эрчим хүч ашиглах

 • C.Гүний дулааны эрчим хүч ашиглах

 • D.Нефть, шатагч хий ашиглах

Оноо: 1

Нарнаас ирэх цацраг нь энергийн гол эх үүсвэр, дулааны горимыг тогтоогч болдог. Та дараах газруудаар аялах бол ойсон гэрлээс таныг хамгаалах зориулалттай “Нүдний хар шил”-ээ хаана хамгийн их зүүх шаардлагатай вэ?

 • A.Ой мод

 • B.Хээр тал

 • C.Элс

 • D.Мөс

Оноо: 1

Экваторын уур амьсгалын бүсийн графикийг сонгоно уу.

 • A.1

 • B.2

 • C.3

 • D.4

Оноо: 1

График 1.1 –ийг ашиглаарай. Далайн усны түвшний өөрчлөлтийн графикийг ажиглан, далайн усны түвшний өөрчлөлт хэзээ хамгийн бага байсан бэ?

 • A.1880 – 1900

 • B.1900 – 1920

 • C.1920 – 1940

 • D.1940 – 1960

Оноо: 2

Зуслангийн байшингийн бодит хэмжээний өргөн 12м, урт 18м бол дараах асуултанд хариулна уу.

Байшингийн бодит хэмжээг 1 нүд нь 3м бүхий масштабаар багасгаж илэрхийлнэ үү.

Хариулт: урт.........., өргөн......

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх “5а” даалгаврын хариултаа ашиглан байшингийн план зургийг дараах талбарт зурна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Асуулт бүрийн өгөгдөлтэй сайтар танилцаад даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

“А” цэгийг голдожийн 5, зэргэдийн 8 дээр байрлуулна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

“С” цэгийн солбилцлыг тэмдэглэнэ үү.

голдож ......., зэргэд ..........

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Бид “од” өөр өөр өнгөтэй байдгийг мэднэ. Энэ нь одны шинж чанарыг илэрхийлэх ямар хэмжигдэхүүнтэй холбоотой болохыг хоосон зайнд нөхөж бичээрэй. Одны өнгө нь ........................... холбоотойгоор өөр байдаг.

Оноо: 1

Цахилгаан сайн дамжуулдаг биетийн жишээ 1-ийг бичнэ үү. Жишээ нь: ............................

Оноо: 1

Дэгдэмхий шинж чанар бодисын ямар төлөвийн шинж вэ?

................. төлөв

Оноо: 1

Хөшүүргийн тэнцвэрийн нөхцөл ашиглан дараах хүснэгтийг гүйцээнэ үү.

зүүн мөр

баруун мөр

ачаа /г/

мөр /см/

ачаа /г/

мөр /см/

30

15

20

100

10

20

Оноо: 1

Ижил хэмжээтэй халуун болон хүйтэн усанд тус бүр 1 халбага элсэн чихэр хийжээ. Аль усан дахь элсэн чихэр хурдан уусахыг тайлбарлана уу.

..........................................................................................................................

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийн дагуу ахуйн хэрэглээний хэрэгслийн жишээ тус бүр нэгийг бичнэ үү.

Цахилгаанаар ажиллаж дуу авиа гаргадаг хэрэгсэл: ...........................

Нийт: 16693