• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах өгөгдлийн дагуу ахуйн хэрэглээний хэрэгслийн жишээ тус бүр нэгийг бичнэ үү.

Цахилгаанаар ажиллаж хөдөлдөг/явдаг/ хэрэгсэл .........................

Оноо: 1

Зүй тогтлыг ажиглаад цэгийн оронд тохирох тоог олоорой.

3072, 1536, 768, 384, ... , 96, 48

 • A. 96

 • B. 192

 • C. 4

 • D. 384

Оноо: 1

Аймгуудын автомашины тоог диаграммаар харуулав. Дараах өгөгдлүүдийг ашиглан далайцыг олоорой.

 • A. 9481

 • B. 7963

 • C. 8388            

 • D. 1618

Оноо: 1

Үйлдлийг гүйцэтгээрэй.

0,6*10+\frac{6}{10}=

 • A. 6\frac{3}{5}

 • B. 6.06

 • C. 16.6

 • D. 0.006

Оноо: 1

Баярмаа эхний өдөр бүх номын 3/10 хэсгийг, 2 дахь өдөр үлдсэн 35 хуудсыг уншиж дуусгав. Ном хэдэн хуудастай вэ?

 • A. 40 хуудас

 • B. 70 хуудас

 • C. 50 хуудас            

 • D. 30 хууудас

Оноо: 1

Металл доторх цахилгаан гүйдлийн үед энерги зөөгч нь юу байх вэ?

 • A. Протон

 • B. Электрон

 • C. Нейтрон

 • D. Протон болон нейтрон

Оноо: 1

М, N, L гэсэн 3 цэнэгт бие өгөгдөв. ТэдгээрийнL нь эерэг цэнэгтэй бөгөөд M ба N түлхэлцэж, N ба L таталцаж байсан бол эдгээр биеийн цэнэгийг тодорхойлно уу.

 • A. N сөрөг, M сөрөг

 • B. M эерэг, N сөрөг

 • C. M эерэг, N эерэг

 • D. N эерэг, M сөрөг

Оноо: 1

Аль нь энгийн бутархайн ялгаврын утгыг зөв илэрхийлсэн бэ?

\frac{80}{100}-\frac{2}{10}

 • A. 0.82

 • B. 0.6

 • C. 0.7

 • D. 0.2

Оноо: 1

Квадратын ямар хэсгийг будсан байна вэ?

 • A. \frac{8}{3}

 • B. \frac{2}{5}

 • C. \frac{3}{8}

 • D. \frac{5}{2}

Оноо: 1

Хэрэв цахилгаан цэнэгийн хувьд саармаг байсан А болон Б биеийг хооронд нь үрэхэд А бие эерэг цэнэгтэй болсон бол дараах хэллэгүүдийн аль нь зөв бэ?

 • A. Б биеэс А руу протон шилжсэн

 • B. Б биеэс А руу электрон шилжсэн

 • C. А биеэс Б рүү протон шилжсэн

 • D. А биеэс Б рүү электрон шилжсэн

Оноо: 1

Талбайн хэмжээ нь хамгийн их дүрсийн дугаарыг дугуйлаарай.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Ангийн нэг салаанд 7 эмэгтэй 9 эрэгтэй сурагч суудаг бол эмэгтэй сурагчийн тоог бүх сурагчийн тоонд харьцуулсан харьцааг олж өмнөх дугаарыг дугуйлаарай.

 • A. 7 : 16             

 • B. 9 :16                 

 • C. 16 : 7                 

 • D. 7:9

Оноо: 1

Хүрээний уртнь 36 см байх тэгш өнцөгтийг зурагт өгсөн байдлаар хоёр квадрат дүрсэд хуваав. Нэг квадратын талбайн хэмжээг олоорой.

 • A. 18 см.кв        

 • B. 36 см.кв           

 • C. 30 см.кв           

 • D. 9 см.кв

Оноо: 1

1 дүгээр ангид элссэн сурагчдыг хүснэгтэд дүрсээр үзүүлэв. 1Б 1В 1Г ангийн сурагчдын нийт тоо хэд вэ?

 • A.168

 • B.175

 • C. 127

 • D. 132

Оноо: 1

Хүснэгтэнд өгсөн өгөгдлүүдийг эрэмбэлж медианыг олоорой.

Хүүхдийн нэр

Өндрийн хэмжээ

1.

Ариунболд

1м 40см

2.

Идэржавхлан

1м 33см

3.

Тэмүүлэн

1м 29см

4.

Сарнай

1м 35см

5.

Тэнгис

1м 34см

6.

Энхжин

1м 27см

7.

Оргил

1м 28см

 • A. 1м 40 см               

 • B. 1м 27 см           

 • C. 13 см        

 • D. 1м 33 см

Оноо: 1

Бат сугалааныорлого болох 2 000 000 төгрөгийн 1 200 000 төгрөгийг хүүхдийн байгууллагад хандивлав. Батад сугалааны орлогоос ямар хэсэг нь үлдсэн бэ?

 • A. \frac{1}{5}

 • B. \frac{4}{5}

 • C. \frac{2}{5}

 • D. \frac{3}{5}

Оноо: 1

илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. 800                     

 • B. 12                 

 • C. 104             

 • D. 671

Оноо: 1

Тэнцүү талт нэг гурвалжны хүрээний урт 18 см бол дараах дүрсийн (трапецийн) хүрээний уртыг олоорой.

 • A.  45 см

 • B. 54 см

 • C. 90 см               

 • D. 30 см

Оноо: 1

нь 1-тэй тэнцүү. Тэгвэл дараах дүрсүүд хэдтэй тэнцүү вэ?

 • A. 3\frac{5}{6}

 • B. 3\frac{2}{6}

 • C. 4\frac{5}{6}

 • D. 4\frac{2}{6}

Оноо: 1

Алдар 20 × 40 м хэмжээ бүхий тэгш өнцөгт хэлбэртэй ногооны газраа томсгон 40 × 40 м хэмжээтэй квадрат хэлбэртэй болгов. Алдар хэдэн м.кв талбай нэмсэн бэ?

 • A. 80м.кв          

 • B. 800 м.кв         

 • C. 400 м.кв        

 • D. 200 м.кв

Нийт: 16693