• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүү 162 кг гурилыг 5 шуудайд охин мөн тийм хэмжээний гурилыг 4 шуудайд савлаж агуулахад хураав. Тэд нэг шуудайд дунджаар хэдэн кг гурил савласан бэ?

 • A. 32.4 кг              

 • B. 40.5 кг            

 • C. 72.9 кг               

 • D. 36 кг

Оноо: 4

Зургаан найзын математикийн хичээлийн шалгалтад авсан дүнг хүснэгтэд үзүүлэв. Диаграммаар дүрслэн үзүүлээрэй.

Сурагчдын нэр

Ананд

Бурмаа

Ганчимэг

Даян

Жаргал

Болд

авсан хувь

75%

60%

65%

80%

70%

85%

Оноо: 2

Ялгаврын утга нь 0.2 байх хоёр тоог харгалзуулан холбоорой.

Оноо: 4

Хоёр тооны арифметик дундаж нь 3120 той тэнцүү. Нэг тоо нь нөгөөгөөс 3 дахин их бол эдгээр хоёр тоог олоорой. Бодолтыг бичээрэй.

Оноо: 3

Зураглалаар үйлдлийг гүйцэтгэж, хариуг гаргаарай.

Оноо: 3

Үйлдлийг гүйцэтгэж, бүдүүвчийг нөхөөрэй.

Оноо: 1

4-\frac{2}{3}тоог аль цэгээр тэмдэглэсэн бэ?

 • A. N

 • B. M

 • C. R

 • D. T

Оноо: 1

3х=12 тэгшитгэлийг бодоорой.

 • A. 3

 • B. 4

 • C. 6

 • D. 9

Оноо: 1

Үдээс хойших4 цаг 30 минутыг 24 цагийн системд шилжүүлээрэй.

 • A. 4 цаг 30 минут

 • B. 16 цаг 30 минут

 • C. 24 цаг 30 минут

 • D. 12 цаг 30 минут

Оноо: 1

22.5м2-г стандарт бичиглэлашиглан сантиметр квадрат нэгжээрилэрхийл.

 • A. 22.5×104см2

 • B. 22.5×106см2

 • C. 2.25×105см2

 • D. 2.25×107см2

Оноо: 1

10;11;11;12;12;13;13;12;11;11;10 өгөгдлийн моодыг ол.

 • A. 10

 • B. 11

 • C. 12

 • D. 13

Оноо: 1

x^{2}-8x+7квадрат гурван гишүүнтийг үржигдэхүүн болгон задалсан нь аль вэ?

 • A. \left ( x-1 \right )\left ( x+7 \right )

 • B. \left ( x+1 \right )\left ( x-7 \right )

 • C. \left ( x-1 \right )\left ( x-7 \right )

 • D. \left ( -x+1 \right )\left ( x+7 \right )

Оноо: 1

Арифметик прогрессийн a_{1}=4ба a_{6}=14бол ялгаврыг олоорой.

 • A. 5

 • B. 3

 • C. 2

 • D. 10

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 10

 • B. 7

 • C. 12

 • D. 14

Оноо: 1

10;11;11;12;12;13;13;12;11;10 өгөгдлийн медианыг ол.

 • A. 11.5

 • B. 11

 • C. 10.5

 • D. 12

Оноо: 1

6^{3x-5}=36^{x-1}илтгэгч тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • A. 2

 • B. –2

 • C. –3

 • D. 3

Оноо: 1

Дараахшулууны тэгшитгэл аль нь вэ?

 • A. y=1.5x-2.5

 • B. y=0.5x-2.5

 • C. y=1.5x+2.5

 • D. y=5x-2.5

Оноо: 1

0;1;1;2;2;3;3;2;1;0 өгөгдлүүдийн хуримтлагдсан давтамжийн хүснэгт аль нь вэ?

 • A. 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  0

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  2

  1

  0

  0

  1

  2

  4

  6

  9

  12

  14

  15

  15

 • B. 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  0

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  2

  1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

 • C. 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  0

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  2

  1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  9

 • D. 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  0

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  2

  1

  0

  0

  1

  2

  4

  6

  9

  12

  14

  15

  16

Оноо: 1

\frac{x^{2}-16}{x-4}бутархайг хураахад аль илэрхийлэл гарах вэ?

 • A. \sqrt{x}-4

 • B. x+4

 • C. \sqrt{x}+4

 • D. x-4

Оноо: 1

Дэлхий нарнаас 150 сая км зайтай байдаг. Гэрлийн хурд3*10^{8}\frac{m}{c} гэж тооцвол нарнаас гарсан гэрэл дэлхий дээр хичнээн хугацааны дараа ирэх вэ?

 • A. 500 минут

 • B. 8 минут

 • C. 500 цаг

 • D. 8 минут 20 сек

Нийт: 16693