• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт өгсөн секторын талбай аль нь вэ?

 • A. \pi

 • B. 2\pi

 • C. 540

 • D. 4\pi

Оноо: 1

\sqrt{81}-\sqrt{10^{2}-6^{2}} илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. 1

 • B. 7

 • C. 17

 • D. 5

Оноо: 1

Аль хос тоо\left\{\begin{matrix} x+y=16 & & \\ x-y=4 & & \end{matrix}\right.тэгшитгэлийн системийн шийд болох вэ?

 • A. (–10; 6)

 • B. (10; 6)

 • C. (10; –6)

 • D. (–10; –6)

Оноо: 1

Тойргийн төвөөс хөвч хүртэлх зай 4см, уг хөвчийн урт 6смбол тойргийн радиусыг олоорой.

 • A. 6см

 • B. 5см

 • C. 8см

 • D. 9 см

Оноо: 1

10;11;11;12;12;13;13;12;11;10 өгөгдлийн арифметик дунджийг олоорой.

 • A. 10.5

 • B. 11

 • C. 11.5

 • D. 12

Оноо: 1

Хоёр хайрцагт 24кг ба 10кгалим байв. Хайрцаг бүртижил хэмжээний алим нэмж хийхэд эхний хайрцаг дахь алимны жин нөгөө хайрцаг дахь алимны жингээс 2 дахин их болжээ. Нэг хайрцагт нэмсэн алимны жинг х гэвэл аль тэгшитгэлзохиогдох вэ?

 • A. x + 24 = 2 + (x + 10)

 • B. x + 24 = 2(x + 10)

 • C. 2x + 24 = 2(x + 10)

 • D. x + 24 = x + 20

Оноо: 1

Тойрог хичнээн тэгш хэмийн тэнхлэгтэй вэ?

 • A. 30

 • B. 360

 • C. хязгааргүй олон

 • D. 100

Оноо: 1

5\cdot \sqrt[3]{x-3}=15 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • A. 32

 • B. 24

 • C. 27

 • D. 30

Оноо: 1

ABC гурвалжинA'B'C' гурвалжинд шилжсэн гомотетийн коэффициентийг олоорой.

'

 • A. 2

 • B. 4

 • C. –2

 • D. 0.5

Оноо: 1

Нэгэн улсын хүн ам 2014 онд2.7 сая байжээ. 2015 оны тооллогоорхүн амын тоо 10 хувиар нэмэгдсэнүзүүлэлтгарчээ. Хүн амын тоо хэд болсон бэ?

 • A. 2.9 сая

 • B. 2.8 сая

 • C. 2.87 сая

 • D. 2.97 сая

Оноо: 1

1-р дүрс 2-р дүрсэд шилжсэн хувиргалтыг тодорхойл.

 • A. Тэнхлэгийн тэгш хэм

 • B. Координатын эх дээр төвтэй төвийн тэгш хэм

 • C. Эерэг коэффициенттой гомотет

 • D. Параллел зөөлт

Оноо: 2

Хятадын нийслэл Бээжинд 08:00 болж байхад дараах хотуудад хэдэн цаг болж байгааг хүснэгтэд нөхөж бичээрэй.

Бээжин

08:00

Улаанбаатар

:

Лондон

:

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хятадын нийслэл Бээжинд 08:00 болж байхад дараах хотуудад хэдэн цаг болж байгааг хүснэгтэд нөхөж бичээрэй.

Бээжин

08:00

Улаанбаатар

:

Лондон

:

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дүрс 1нь дүрс 2 –т ................................................................................. хувирсан байна. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү.

Оноо: 1

Дүрс 2-ийг (-6,-9)чиглэлтэй параллелзөөлтөөр хувиргаарай.

Оноо: 5

y=2x-3функц өгчээ.

Хүснэгтийг нөхөөрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх цэгүүдийн тусламжтайгаар функцийн графикийг байгуулаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Функцийн график Ох тэнхлэгийг огтлох цэгийн координатыг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Функцийн график Оу тэнхлэгийг огтлох цэгийн координатыг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

M\left ( -2;-7 \right )цэг функцийн графикдээр орших уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Тус бүр q1=-5Кл ба q2=13 Кл цэнэгтэй ижил хэмжээтэй 2 металл биеийг шүргэлцүүлсний дараа тус бүр ямар цэнэгтэй болох вэ?

 • A. q1=4 Кл, q2=-4 Кл

 • B. q1=5 Кл, q2=13 Кл

 • C. q1=4 Кл, q2=4 Кл

 • D. q1=-13 Кл, q2=5 Кл

Оноо: 1

Зурагт шулуун соронзөгөгджээ. Соронзынталаарх хэллэгүүдийн аль нь зөв бэ?

 • A. N нь сөрөг туйл, S нь эерэг туйл

 • B. N нь өмнөд туйл, S нь хойд туйл

 • C. N нь эерэг туйл, S нь сөрөг туйл

 • D. N нь хойд туйл, S нь өмнөд туйл

Оноо: 1

Луужин ямар физик үзэгдэл дээр үндэслэгдсэн бэ?

 • A. Дэлхийн цахилгаан орны нөлөөгөөр луужингийн зүү хазайдаг

 • B. Дэлхийн соронзон орны нөлөөгөөр луужингийн зүү хазайдаг

 • C. Дэлхийн татах хүчний нөлөөгөөр луужингийн зүү хазайдаг

 • D. Луужин нь электроник төхөөрөмж дээр суурилсан автомат багаж

Оноо: 1

Соронзон орон хаана үүсдэг вэ?

1. Гүйдэлтэй дамжуулагчийн эргэн тойронд
2. Үл хөдлөх цэнэгийн эргэн тойронд
3. Тогтмол соронзын орчимд

 • A. Зөвхөн 1

 • B. Зөвхөн 3

 • C. 1 ба 2

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Соронзон орон болон гүйдлийн чиглэлийн хамаарлыг зөв дүрсэлсэн нь аль вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Нийт: 16693