• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цөл газрын усгүй нөхцлийг даван туулахын тулдургамлын навч нь ямар онцлогтой болсон бэ? • A. Навч нь нимгэн  кутикул бүрхүүлтэй болсон

 • B. Навч нь усыг ууршуулахаа больсон

 • C. Навч зүү хэлбэртэй  болсон

 • D. Навчны дээд хэсэгт навчны амсар байрлахаа больсон

Оноо: 1

Ээж 478000 төгрөгийн цалин авч, 262500 төгрөгөөр оёдлын машин, 87900 төгрөгөөр тоос сорогч худалдан авлаа. Ээжид хэдэн төгрөг үлдсэн бэ?

 • А. 127600 төг  

 • B. 128600 төг  

 • С. 137600 төг   

 • D. 137400 төг

Оноо: 1

0,3+ \frac{3}{5} тооны эсрэг тоог ол.

 • А. -1\frac{1}{9}

 • B. -\frac{9}{10} 

 • C.  \frac{9}{10}               

 • D. 1\frac{1}{9}   

Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр 16 780. Нэг тоо нь нөгөө тооноос 4 дахин их бол тоо тус бүрийг олоорой.

 • А. 3356 ба13424         

 • B. 4195 ба 12585    

 • C. 2097.5 ба 14682.5 

 • D. 1678 ба 15102

Оноо: 1

Зургаасx-ийн утгыг олоорой(aбаb,cшулуунууд параллел).

 • A. 140o                 

 • B. 160o                

 • C. 120o                

 • D. 100o

Оноо: 1

70% нь 42-той тэнцүү байх тоог ол.

 • A. 29.4           

 • В. 40               

 • С.42                

 • D. 60

Оноо: 1

Зургаасхөнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 25o                   

 • B. 50o                  

 • C. 100o                

 • D. 125o

Оноо: 1

Ажилчин 8 цагт 16 сандал хийдэг. Тэр 10 цагт хэдэн сандал хийх вэ?

 • А.16     

 • B.20     

 • C. 5    

 •  D. 2

Оноо: 1

3500 тоог 2:3 харьцаагаар 2 хэсэгт хуваа.

 • A. 700; 2800              

 • В. 1400; 2100             

 • С.1750; 1750              

 • D.1200; 2300

Оноо: 1

Хэрэвsin3\alpha =3sin\alpha -4sin3\alpha болsin15^{\circ} алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A.  3sin5^{\circ}-4sin^315^{\circ}

 • B.  3sin5^{\circ}+4sin^35^{\circ}

 • C.  4sin^35^{\circ}-3sin5^{\circ}

 • D.  -4sin^35^{\circ}+3sin5^{\circ}

Оноо: 1

Зургаасx өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 60o         

 • B. 120o                 

 • C. 180o                 

 • D. 240o

Оноо: 1

Өрлөгчин 10 цагт 24 кв.м талбайд тоосго өрдөг. Тэр 16 цагт хэдэн кв.м талбайд тоосго өрөх вэ?

 • А. 34 кв.м       

 • В. 40 кв.м     

 • С. 38.4 кв.м

 • D. 50 кв.м

Оноо: 1

Анги 40 сурагчтай. Тэдний 45%-нь онц сурдаг бол хэдэн хүүхэд онц сурдаг вэ?

 • А. 18  

 • B. 20   

 • C. 45  

 • D. 95

Оноо: 1

sin125°=sin(90°+35°) алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. sin35°

 • B. cos35°

 • C. -cos35°    

 • D. -sin35°

Оноо: 1

10000-ыг санасан тоо ба 19-ийн үржвэрээр багасгахад 1431 гарна. Санасан тоог олоорой.

 •  А.450    

 • B. 451

 • C. 8550     

 • D. 8569

Оноо: 1

Зургаас xөнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 67o30/               

 • B. 135o                

 • C. 180o             

 • D. 66o 30/

Оноо: 1

Зургаас xөнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 80

 • B. 60o              

 • C. 40o               

 • D. 20o

Оноо: 1

cos265°=cos(270°-5°) алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. sin5°       

 • B. cos5°  

 • C. -cos5°      

 • D. -sin5°

Оноо: 1

Малчин Дагва 1440 бог малтай. Ямаа нь хониноос 8 дахин цөөн бол ямааны тоог олоорой.

 • А. 144 ямаа   

 • B. 180 ямаа 

 • C. 160 ямаа 

 • D. 80 ямаа

Оноо: 1

Английн Лондон хотод 06:00 цаг болж байв. Энэ үед аль хотод хэдэн цаг болж байхвэ? Аль хувилбарт хотуудыг цагтай нь зөв харгалзуулсан байна вэ?

 • A. 1A 2Г 3Б 4В           

 • B. 1Г 2А 3Б 4В          

 • C. 1А 2Б 3В 4Г                      

 • D. 1Г 2А 3В 4Б

Нийт: 16693