• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зурагт резисторуудхэрхэн холбогдсоныг тодорхойлно уу.

 • A. R1 ба R2 нь цуваа, нийлээд R3 –тай зэрэгцээ

 • B. R3 ба R2 зэрэгцээ, нийлээд R1-тэй цуваа

 • C. R1 ба R2 зэрэгцээ, нийлээд R3-тай цуваа

 • D. R3, R2, R1 эсэргүүцлүүд нь бүгд зэрэгцээ

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний 2-р чийдэнгээр 5 А, 4-р чийдэнгээр 3 А гүйдэл гүйж байгаа бол 1 болон 3-р чийдэнгээр ямар хэмжээний гүйдэл гүйх вэ?

 • A. I1=8 A, I3=3 A

 • B. I1=3 A, I3=5 A

 • C. I1=2 A, I3=3 A

 • D. I1=8 A, I3=5 A

Оноо: 1

Зуны улиралд модны навч яагаад ногоон өнгөтэй харагддаг вэ?

 • A. Тусаж буй нарны гэрлийн ногоон өнгийг шингээж, бусад өнгийг ойлгодог.

 • B. Тусаж буй нарны гэрлийн ногоон өнгийг ойлгож, бусад өнгийг шингээдэг.

 • C. Навч нь нарны гэрлийн бүх өнгийг өөртөө шингээж ногоон гэрэл цацруулдаг.

 • D. Навч нь нарны гэрлийн бүх өнгийг ойлгодог.

Оноо: 1

Гэрэл агаараас шилэн дээр тусав. Зураг дээр гэрлийн хугарсан цацрагийг аль цацраг зөв дүрсэлсэн бэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Гэрлийн цацраг хоорондоо параллель хоёр хавтгай толиноос хэрхэн ойхыг зурагт үзүүлэв.

Дараах хэллэгүүдээс зөвийг сонгоно уу.

 • A. 1-р толины хувьд тусгалын өнцөг 30°

 • B. 1-р толины хувьд тусгалын өнцөг 120°

 • C. 2-р толины хувьд тусгалын өнцөг 60°

 • D. 2-р толины хувьд тусгалын өнцөг 90°

Оноо: 1

Шилэн орчноос гэрлийн цацраг хэрхэн тусахыг зурагт үзүүлэв. Шилний хувьд дотоод бүрэн ойлтын өнцөг 42° байдаг.

Дараах хүснэгтээс аль нь гэрлийн талаарх зөв дүгнэлтийг гаргасан байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Дэлхийн масс m=6∙1024 кг бол дэлхийн жин хэд вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Нар дэлхий хоёрын хоорондох зай ойролцоогоор 150 сая км бол нарны гэрэл дэлхийд ирэхдээ ямар хугацаа зарцуулах вэ? Гэрлийн хурд 3∙108м/с болно.

 • A. 450 мин

 • B. 450 с

 • C. 500 с

 • D. 500 мин

Оноо: 1

Нар хиртэх үед нар, сар, дэлхий 3 нэг шулуун дээр хэрхэн байрлах вэ?

 • A. Сар дэлхий нар

 • B. Дэлхий нар сар

 • C. Нар дэлхий сар

 • D. Нар сар дэлхий

Оноо: 1

Монгол улсад жил бүрийн 12 сарын 22-нд өдөр шөнө солигдохтой холбоотой ямар үзэгдэл болдог вэ?

 • A. Өдөр ба шөнийн үргэлжлэх хугацаа тэнцдэг.

 • B. Хамгийн урт шөнө хамгийн богино өдөр тохиодог.

 • C. Хамгийн урт өдөр хамгийн богино шөнө тохиодог.

 • D. Дэлхийн эргэлтийн тэнхлэг солигдоно.

Оноо: 1

Манай дэлхийд хамгийн ойр орших од аль нь вэ?

 • A. Сар

 • B. Алтан гадас

 • C. Нар

 • D. Буд

Оноо: 1

Шулуун замаар явж байгаа машины хурд-хугацааны диаграмм өгөгджээ.

Хурд-хугацааны диаграммыг ажиглаад машины хөдөлгөөний талаар зөв тодорхойлолтыг сонгоно уу.

 • A. Эхлээд тогтмол хурдтай хөдлөөд дараа нь удааширсан.

 • B. Эхлээд хурдсаад дараа нь тогтмол хурдтай явсан.

 • C. Эхлээд удаашраад дараа нь тогтмол хурдтай хөдөлсөн.

 • D. Эхлээд хурдсаад дараа нь зогссон.

Оноо: 1

Өнхөрч буй бөмбөгний зургийг 1 секундын завсартай авч зураг дээр нэгтгэн үзүүлэв.

Бөмбөгний дундаж хурдыг тодорхойлно уу.

 • A. 10 м/с

 • B. 5 м/с

 • C. 2.5 м/с

 • D. 0 м/с

Оноо: 1

Дараах зурагт машины хурд-хугацааны диаграмм дүрслэгджээ.

Машины хурдатгал аль хэсэгт тэгтэй тэнцүү вэ?

 • A. PQ

 • B. QR

 • C. RS

 • D. ST

Оноо: 1

Дараах зурагт машины хурд-хугацааны диаграмм дүрслэгджээ.


Аль хэсэгт машин хамгийн бага зам туулсан бэ?

 • A. PQ

 • B. QR

 • C. RS

 • D. ST

Оноо: 1

Биед гаднаас хүч үйлчлэх үед зарим физик хэмжигдэхүүн өөрчлөгддөг. Дараах физик хэмжигдэхүүнүүдийн аль нь өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Өнгө

 • B. Үрэлтийн коэффициент

 • C. Масс

 • D. Хөдөлгөөний чиглэл

Оноо: 1

Зурагт гурван өөр саванд хийсэн ижил шингэн өгөгдөв. Сав бүрт ижил хэмжээний шингэн нэмж хийхэд аль савны ёроол дахь даралт хамгийн бага болох вэ?

 • A. P

 • B. Q

 • C. R

 • D. Бүгд ижилхэн

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хөшүүргэн жинлүүр ашиглаж биеийн жинг тодорхойлох боломжтой.

Сурагч 200 г, 100 г,50 г, 20 г туухайг ашиглан биеийн жинг тодорхойлохыг оролдоход дараах үр дүн гарчээ.

Дараах өгөгдлүүдээс аль нь биеийн жин байж болох вэ?

 • A. 3.65 Н

 • B. 3.45 Н

 • C. 3.50 Н

 • D. 3.70 Н

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн дүүжинг P цэгээс суллан тавив. Дүүжин хэсэг хугацааны турш хэлбэлзэж байгаад R цэгт зогсжээ.

Дүүжин Q цэгт байхад ямар энергитэй байгаа вэ?

 • A. Зөвхөн кинетик энерги

 • B. Зөвхөн потенциал энерги

 • C. Хэлбэлзлийн энерги

 • D. Кинетик ба потенциал энерги

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн дүүжинг P цэгээс суллан тавив. Дүүжин хэсэг хугацааны турш хэлбэлзэж байгаад R цэгт зогсжээ.

Эцэстээ дүүжин R цэгт зогсох үед анх байсан энерги ямар энергид хувирсан бэ?

 • A. Агаарын эсэргүүцлийн улмаас дулааны энергид хувирсан.

 • B. Бүх энерги устаж үгүй болсон.

 • C. Механик энергид хувирсан.

 • D. Q цэгт байгаа энерги анхны энергитэй тэнцүү.

Нийт: 16693