• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хэрэв цахилгаан цэнэгийн хувьд саармаг байсан А болон Б биеийг хооронд нь үрэхэд Б бие эерэг цэнэгтэй болсон бол дараах хэллэгүүдийн аль нь зөв бэ?

 • A. Б биеэс А руу протон шилжсэн.

 • B. Б биеэс А руу электрон шилжсэн.

 • C. А биеэс Б рүү протон шилжсэн.

 • D. А биеэс Б рүү электрон шилжсэн.

Оноо: 1

Тус бүр q1=2 Кл ба q2=-10 Кл цэнэгтэй ижил хэмжээтэй 2 металл биеийг шүргэлцүүлсний дараа тус бүр ямар цэнэгтэй болох вэ?

 • A. q1=2 Кл, q2=-12 Кл

 • B. q1=-4 Кл, q2=4 Кл

 • C. q1=-6 Кл, q2=-6 Кл

 • D. q1=8 Кл, q2=8 Кл

Оноо: 1

Зурагт хоёр ижил соронз өгөгджээ. Эдгээр соронзууд хоорондоо хэрхэн харилцан үйлчлэлцэх вэ?

 • A. Таталцана

 • B. Түлхэлцэнэ

 • C. Харилцан үйлчлэлцэхгүй

 • D. Эхлээд таталцаад дараа нь түлхэлцэнэ

Оноо: 1

Тогтмол соронзыг голоор нь 2 хэсэг болгон хуваахад. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

 • A. N болон S туйлтай 2 хэсэг болно.

 • B. Соронзон шинж чанараа алдана.

 • C. 2 соронзон болно.

 • D. Зөвхөн 1 туйлтай болно.

Оноо: 1

Солениодоор гүйдэл гүйлгэхэд үүсэх соронзон орон ямар ямар хэмжигдэхүүнээс хэрхэн хамаарах вэ?

 • A. Ороодсын тооноос урвуу, гүйдлийн хэмжээнээс шууд

 • B .Гүйдлийн хэмжээнээс урвуу, ороодсын тооноос шууд

 • C. Ороодсын тоо ба гүйдлийн хэмжээнээс шууд

 • D. Ороодсын тоо ба гүйдлийн хэмжээнээс урвуу

Оноо: 1

Тогтмол соронзоос үүсэх соронзон оронг аль нь зөв дүрсэлсэн бэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Соронзон орон болон гүйдлийн чиглэлийн хамаарлыг буруу дүрсэлсэн нь аль вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Тооцоол.

 • A.3a

 • B.3

 • C.81

 • D.81a

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний 1-р чийдэнгээр 5 А, 2-р чийдэнгээр 3 А гүйдэл гүйж байгаа бол 3 болон 4-р чийдэнгээр ямар гүйдэл гүйх вэ?

 • A. I3=3 A, I4=2 A

 • B. I3=3 A, I4=5 A

 • C. I3=2 A, I4=3 A

 • D. I3=3 A, I4=8 A

Оноо: 1

Дараах зурагт резисторууд хэрхэн холбогдсоныг тодорхойлно уу.

 • A. R1 ба R2 нь цуваа, нийлээд R3 –тай зэрэгцээ

 • B. R3 ба R2 зэрэгцээ, нийлээд R1-тэй цуваа

 • C. R1 ба R2 зэрэгцээ, нийлээд R3-тай цуваа

 • D. R3, R2, R1 эсэргүүцлүүд нь бүгд зэрэгцээ

Оноо: 1

Шар будаг яагаад шар өнгөтэй харагддаг вэ?

 • A. Тусаж буй гэрлийн шар өнгийг ойлгож, бусад өнгийг шингээдэг.

 • B. Тусаж буй гэрлийн шар өнгийг шингээж, бусад өнгийг ойлгодог.

 • C. Будаг нарны гэрлийн бүх өнгийг өөртөө шингээж шар гэрэл цацруулдаг.

 • D. Будаг нь нарны гэрлийн бүх өнгийг ойлгодог.

Оноо: 1

Барааны үнэ эхлээд 45%, дараа нь дахин 20%-аар өссөн бол нийт хэдэн хувь өссөн бэ?

 • A.74%                      

 • B.65%  

 • C.45%   

 • D.9%

Оноо: 1

Гэрэл агаараас шилэн дээр тусав. Зураг дээр аль цацраг гэрлийн хугарсан цацрагийг зөв дүрсэлсэн бэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Гэрлийн цацраг хоорондоо параллель хоёр хавтгай толиноос хэрхэн ойхыг зурагт үзүүлэв.

Дараах хэллэгүүдээс зөвийг сонгоно уу.

 • A. 1-р толины хувьд тусгалын өнцөг 20°

 • B. 1-р толины хувьд тусгалын өнцөг 140°

 • C. 2-р толины хувьд тусгалын өнцөг 70°

 • D. 2-р толины хувьд тусгалын өнцөг 90°

Оноо: 1

Үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A.4x^{2}-1

 • B.2x-1

 • C.4x-1

 • D.

Оноо: 1

Шугаман тэгшитгэлийн системийн шийдийг ол.

.\begin{Bmatrix} 3x+4y= -6 & \\ 5x+6y= -8 & \end{matrix}

 • A.(1;2)

 • B.(1; 3)

 • C.(2;-3)

 • D.(2;3)  

Оноо: 1

 • A.2x2

 • B.3x3

 • C.3x2

 • D.2x3

Оноо: 1

 • A.128

 • B.262

 • C.274

 • D.280

Оноо: 1

Гурвалжинд багтсан тойргийн төв хаана байрлах вэ?

 • A.Талуудын дунджаас босгон перпендикулярын огтлолцол дээр

 • B.Биссектрисүүдийн огтлолцол дээр

 • C.Өндрүүдийн огтлолцол дээр

 • D.Медиануудын огтлолцол дээр

Оноо: 1

Шилэн орчноос гэрлийн цацраг хэрхэн тусахыг зурагт үзүүлэв. Шилний хувьд дотоод бүрэн ойлтын өнцөг 42° байдаг.

Дараах хүснэгтээс аль нь гэрлийн талаарх зөв дүгнэлтийг гаргасан байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Нийт: 16693