• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Read and choose the correct word for each gap from A, B, C or D.

Country life is great! The people are friendly, hardworking and (15) ____________. They grow vegetables and herd animals like camels, sheep, horses, cows and (16) _________. They eat healthy and organic food which is cheap to (17) _______. There is not much (18) ______, so it’s quiet. A lot of people want to live in the country, but they need many good jobs.

 • A.helper

 • B.helping

 • C.helpfully

 • D.helpful

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Country life is great! The people are friendly, hardworking and (15) ____________. They grow vegetables and herd animals like camels, sheep, horses, cows and (16) _________. They eat healthy and organic food which is cheap to (17) _______. There is not much (18) ______, so it’s quiet. A lot of people want to live in the country, but they need many good jobs.

 • A.deer

 • B.goats

 • C.rabbits

 • D.geese

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Country life is great! The people are friendly, hardworking and (15) ____________. They grow vegetables and herd animals like camels, sheep, horses, cows and (16) _________. They eat healthy and organic food which is cheap to (17) _______. There is not much (18) ______, so it’s quiet. A lot of people want to live in the country, but they need many good jobs.

 • A.pay

 • B.spend

 • C.buy

 • D.waste

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Country life is great! The people are friendly, hardworking and (15) ____________. They grow vegetables and herd animals like camels, sheep, horses, cows and (16) _________. They eat healthy and organic food which is cheap to (17) _______. There is not much (18) ______, so it’s quiet. A lot of people want to live in the country, but they need many good jobs.

 • A.traffic

 • B.cars

 • C.buses

 • D.roads

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Choose the best answer for each question.

A: Did you have breakfast?

B: _____________________.

 • A.Yes, I have.

 • B.Yes, I do.

 • C.Yes, I am.

 • D.Yes, I did.

Оноо: 1

Choose the best answer for each question.

A: Nomin is interested in sports, and how about her brother?

B: ______________________.

 • A.So is her brother.

 • B.Neither her brother is.

 • C.So does her brother

 • D.Nor does her brother.

Оноо: 1

Choose the best answer for each question.

A: Can I see your passport, please?

B: _______________________.

 • A.See you soon.

 • B.Sure! Here you are.

 • C.You are welcome

 • D.Yes, I can.      

Оноо: 1

Choose the best question for each answer.

A: ___________________________?

B: Twice a week.

 • A.How much is the rice?

 • B.How much rice do you need?

 • C.How do you cook the rice?

 • D.How often do you cook rice?

Оноо: 1

Choose the best question for each answer.

A: ___________________________?

B: Twice a week.

 • A.How much is the rice?

 • B.How much rice do you need?

 • C.How do you cook the rice?

 • D.How often do you cook rice?

Оноо: 1

Choose the best question for each answer.

A: _____________________________?

B: No, I don’t, but I like to.

 • A.Do you have to get up so early?

 • B.Do I have to get up so early?

 • C.Did you have to get up so early?

 • D.When do you have to get up?

Оноо: 1

Choose the best question for each answer.

A: ______________________________?

B: Yes, it was nice to play outside

 • A.How was the weather yesterday?

 • B.What was the weather like?

 • C.The weather was bad, wasn’t it?

 • D.The weather wasn’t bad, was it?

Оноо: 5

Read the text and choose the correct answer for the questions 25-30.

Every country has special celebrations to mark transitions in life. Here is one example of important days for young people in Japan.

For young people in Japan, their twentieth birthday is very important, because that is when they become adults. There is a national holiday called Coming-of-Age Day to celebrate this special day. On the second Sunday in January, each city has a ceremony for people who had their twentieth birthday in the last year. All the new adults go to the City Hall to listen to speeches and get a present from the town’s mayor. Everyone wears new clothes, and many women wear beautiful kimonos which are Japanese traditional costumes. Their families take lots of pictures.

Who is the celebration for?

 • A.The celebration is for young people under 20.

 • B.The celebration is for guys, turned 20.

 • C.The celebration is for adults.

 • D.The party is for teenagers.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why is it celebrated as the special day? It’s because

 • A.their national holiday in January.

 • B.they wear their traditional costumes.

 • C.all the new adults go to the City Hall.

 • D.the celebration of transition in life.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What is the biggest event of this ceremony?

 • A.Everyone wears new clothes and women wear beautiful kimonos.

 • B.It’s celebrated as a national ceremony.

 • C.They listen to speeches and get a present from the town’s mayor.

 • D.Their families take lots of photos.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

When do young adults celebrate this ceremony? They celebrate it

 • A.a year later of their twentieth birthday.

 • B.just after their twentieth birthday.

 • C.on the day of their twentieth birthday.

 • D.just before their twentieth birthday.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The best title for the text is

 • A.Coming-of-Age Day.

 • B.Celebration of young people.

 • C.Japanese young people.

 • D.Birthday celebration.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

Байшингийн нэг давхар 3 м – ийн өндөртэй. Хоёр давхарт гарахын тулд шатыг газартай 30°өнцөг үүсгэн тавьсан бол дараах алхмын дагуу даалгаврыг гүйцэтгэ.

Өгөгдөлд тохирох математик дүрслэлийг тасархай зураасны баруун талд зур.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Шатны уртыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Шатны доод хөлийг байшингийн хананаас хэдэн метр зайд тавьсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Хайрцагт 7 улаан, 3 хөх бөмбөг байв. Хайрцгаас нэг бөмбөг таамгаар авч бүртгээд, буцааж хийлгүйгээр дахин нэг бөмбөг авах туршилт хийв.

Энэ туршилтыг модны схемээр харуулсан бол тохиолдол тус бүрд харгалзах магадлалыг олж, нөхөж бич.

Санамж: Үзэгдлийн магадлалын утга 0-ээс 1-ийн хооронд байдаг.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Модны схем ашиглан эхний удаад хөх, хоёр дахь удаад улаан бөмбөг гарч ирэх үзэгдлийн магадлалыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Явган аялагчдыг насны ангиллаар 5 бүлэгт хуваажээ.

Моод бүлэг нь аль вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Явган аялагчдын дундаж насыг ол. (Бүлэглэсэн өгөгдлийн арифметик дундаж)

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Медиан нь аль завсарт орших вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

ABC– зөв гурвалжин, AB=12, DE ∕ ∕ ACбол дараах алхмын дагуу бодолт хий.

Тойрог багтаасан дөрвөн өнцөгтийн чанарыг бич.

_____________________________________________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Чанар болон өгөгдлийг ашиглан ADEC трапецын периметрийг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

ABC баDBE гурвалжнуудын талбайн харьцааг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Зүлэгжүүлсэн талбайн план зургийг харуулав. Гурвалжин хэлбэртэй зүлэгжүүлсэн талбайн бүх хэсгийг услахын тулд бороожуулагчийг хаана байрлуулах хэрэгтэй вэ?

Дараах алхмын дагуу даалгаврыг гүйцэтгэ.

Зүлэгжүүлсэн талбайн талуудын уртыг тооцоол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бороожуулагчийг хаана байрлуулбал талбайн бүх хэсгийг жигд услах вэ?

Өгсөн зурагт бороожуулагчийг цэгээр тэмдэглэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Байрлуулсан бороожуулагчаасаа талбайн булан хүртэлх зайг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Each sentence has one grammar mistake. Find and correct it.

My mother cooks every day, but my father cooks now.

………………………………………………………………………………………..

Оноо: 1

Each sentence has one grammar mistake. Find and correct it.

I like fish, but my brother don’t like fish very much.

………………………………………………………………………………………..

Оноо: 1

Write the words in the correct order to make a question.

(at / they / sport / playing / the / are / What / moment)

……………………………………………………………………………………..?

Оноо: 1

Write the words in the correct order to make a question.

(know / you / that / Did / to drive / is / Bayaraa / learning)

………………………………………………………………………………………?

Оноо: 1

Write your opinion with the comparative form of each adjective.

warm: autumn / spring

I think…………………………………..than…………..

Оноо: 1

Write your opinion with the comparative form of each adjective.

interesting: basketball/ soccer

I think…………………………………..than…………. .

Нийт: 16693