• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Write their opposites to the following words.

generous # ……………….

Оноо: 1

Write their opposites to the following words.

hardworking # .......................

Оноо: 1

Write their opposites to the following words.

day # ……………….

Оноо: 1

Write their opposites to the following words.

uncle # .......................

Оноо: 1

Write their opposites to the following words.

go # ……………….

Оноо: 1

Write their opposites to the following words.

turn on # ……………….

Оноо: 1

Fill in each gap with the correct Wh-question word.

………………...... does your school start?

Оноо: 1

Fill in each gap with the correct Wh-question word.

…………………….do you live with?

Оноо: 1

Fill in each gap with the correct Wh-question word.

…………………….did you go on your last holiday?

Оноо: 1

Fill in each gap with the correct Wh-question word.

………………many students are there in your class?

Оноо: 1

\sqrt{8}+\sqrt{18}-\sqrt{32}= ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

Автомашин элэгдэлд ордог учраас жил тутамүнэ нь буурдаг. 40 сая төгрөгийн үнэтэй машин нэг жилийн дараа 35 сая төгрөгөөр зарагдсан бол элэгдлийн хувийг ол.

 • A. 12.5%

 • B. 5%

 • C. 1.25%

 • D. 0,5%

Оноо: 2

x^{4}+4y^{4}илэрхийллийг хоёр олон гишүүнтийн үржвэрт задал.

 • A.\left ( x^2+2y^2\right )\left ( x^2-2y^2\right )

 • B.\left ( x^2+2y^2 \right )^2

 • C. \left ( x^{2}+2y^{2}-2x^2y^2 \right )\left ( x^{2}+2y^{2}+2x^2y^2 \right )

 • D. \left ( x^{2}+2y^{2}-2xy \right )\left ( x^{2}+2y^{2}+2xy \right )

Оноо: 2

4^{x}-7\cdot2^{x}+12=0тэгшитгэлийн бүхэл тоон шийдийг ол.

 • A. 4

 • B. 3

 • C. 2

 • D. 1

Оноо: 1

\begin{pmatrix} 2 &1 &-1 \\ 3&0 & 2 \end{pmatrix}матрицын хувьдa_{12}+a_{21}=?

 • A. 33

 • B. 3

 • C. 2

 • D. 4

Оноо: 1

A(5, 8) , B(6, 6)цэгүүдийг дайрсан шулууны налалт(өнцгийн коэффициент)-ыг ол.

 • A. 2

 • B. -0,5

 • C. -2

 • D. 0,5

Оноо: 1

4x^{2}-19x+12=0тэгшитгэл хэдэн шийдтэй вэ?

 • A. Шийдгүй

 • B. 3

 • C. 1

 • D. 2

Оноо: 1

Өгсөн биетийн эзлэхүүн ба гадаргуун талбайг ол.

 • A. 274 ба 262

 • B. 280 ба 262

 • C. 274 ба 128

 • D. 280 ба 128

Оноо: 1

ABC гурвалжны BC талын дундаж цэг M бол дараах тэнцэтгэлүүдээс аль нь үнэн бэ ?

 • A. \overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}

 • B. 2\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}

 • C.\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AC}

 • D.\overrightarrow{AM}=2(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})

Оноо: 1

A=\begin{pmatrix} 4& 3\\ -2 &0 \end{pmatrix},B=\begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0& 1 \end{pmatrix}матриц өгөв. A*B үржвэрийг ол.

 • A. \begin{pmatrix} 4& 3\\ -2 &0 \end{pmatrix}

 • B. \begin{pmatrix} 4& 0\\ 0 &0 \end{pmatrix}

 • C.\begin{pmatrix} 4& 3\\ 0 &0 \end{pmatrix}

 • D.\begin{pmatrix} 4&-2\\ 3 &0 \end{pmatrix}

Нийт: 16693