• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Мадридаас Ром ороход аль зүгт явах вэ?

 • A. Баруун

 • B. Зүүн

 • C. Урд

 • D. Хойд

Оноо: 1

Эдийн засгийн бүсийг өгөгдсөн тулгуур хотуудтай нь зөв харгалзуулсныг сонгоно уу?

 1. Хангай a.Зуун мод
 2. Төв b. Улиастай
 3. Баруун c. Эрдэнэт
 4. Зүүн d. Чойбалсан
 • A. 1b 2c 3d 4a

 • B. 1a 2b 3c 4d

 • C. 1d 2a 3b 4c

 • D. 1c 2a 3b 4d

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү. Хүн амын тоог нутаг дэвсгэрт нь харьцуулсан үзүүлэлтийг ..............гэнэ.

 • A. Байршил

 • B. Нутагшил

 • C. Нягтшил

 • D. Хотжилт

Оноо: 2

Төв аймгийн зарим сумын хүн амын тоо болон нутаг дэвсгэрийн хэмжээг харуулсан хүснэгт өгөгджээ. Эдгээр сумын хүн амын нягтшилыг тооцоолон, хүснэгтийг нөхөөрэй.

Сумын нэр

Хүн амын тоо

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ км2

Нягтшил

Жаргалант

6314

1868,0

Баянцогт

1812

1472,0

Дэлгэрхаан

1565

2168,0

Алтанбулаг

3084

5653,0

Оноо: 4

Хүснэгтэд өгөгдсөн сумдын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн амын тоог харьцуулсан диаграмм байгуулаарай.

Оноо: 3

Өөрийн байгуулсан диаграммыг ашиглан, тус сумдын хүн амын нягтшилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тайлбарлаарай.

Оноо: 3

a. Хүн амын суурьшилд нөлөөлөх байгалийн нөхцөл, нөөцийг нэрлээрэй.

b. Байгалийн нөхцөл нөөц нь хүн амын суурьшилд хэрхэн нөлөөлдөгшалтгааныг дүгнэн бичээрэй.

Оноо: 1

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu гэсэн урвалын төрлийг сонгоно уу.

 • A. Нэгдэх

 • B. Задрах

 • C. Халах

 • D. Солилцох

Оноо: 1

Хэсэг сурагчид гялалзсан гоёмсог чулуу олж түүнийхээ нягтыг хэмжихээр шийджээ. Дараах багаж, сав хэрэгслээсалийг нь сонгох хэрэгтэй вэ?

 • A. Шувтан колбо ба шилэн аяга

 • B. Шувтан колбо ба жин

 • C. Шилэн аяга ба хэмжээст цилиндр

 • D. Хэмжээст цилиндр ба жин

Оноо: 1

Хүн төрөлхтөн хийг хураан авч өргөн хэрэглэдэг. Хураан авч шахсан хийнүүдийн хэрэглээг зөв харгалзуулсан хариултыг сонгоно уу.

 • A. 1Z,2X,3Y,4W

 • B. 1Y,2W,3Z,4X

 • C. 1Z,2W,3Y,4X

 • D. 1Y,2Z,3X,4W

Оноо: 1

Нефтиэс автомашины түлшийг ямар аргаар ялгаж авах вэ?

 • A. Шүүх арга

 • B. Энгийн нэрэх арга

 • C. Хэсэгчилсэн нэрэх арга

 • D. Дахин талстжуулах арга

Оноо: 1

Дараах зургийг ажиглаад химийн нэгдлийн төлөвийн шилжилтийн өөрчлөлт болох А, B, C үзэгдлийн нэрийг зөв илэрхийлсэн хариултыг сонгоно уу.

 • A. А-буцлах, В-конденсаци, С-хөлдөх

 • B. А-хөлдөх, В-хайлах, С-конденсаци

 • C. А-конденсаци, В-хайлах, С-хөлдөх

 • D. А-хөлдөх, В-конденсац, С-буцлах

Оноо: 1

Атомын бүтцийг зөв загварчилсан зургийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Туйлгүй ковалент холбоотой бодисын томьёог сонгоно уу.

 • A. CH

 • B. MgCl2

 • C. H2

 • D. Mg

Оноо: 1

Устөрөгчийн бромтой харилцан үйлчлэх урвалын тэгшитгэл нь:

Дараах хүснэгтэн мэдээллийг ашиглан энэ урвалын дулааны илрэлийг тооцоолно уу.

 • A. 600

 • B. 460

 • C. 320

 • D. 280

Оноо: 1

Уусмалын орчинг устөрөгчийн илтгэгчээр тодорхойлдог. Уусмалын орчин ба pH–ийн утгыгзөв харгалзуулсан хариуг сонгоно уу.

 • A. хүчиллэг pH=7, саармаг pH>7, шүлтлэг pH<7

 • B. хүчиллэг pH>7, саармаг pH=7, шүлтлэг pH<7

 • C. хүчиллэг pH<7, саармаг pH<7, шүлтлэг pH=7

 • D. хүчиллэг pH<7, саармаг pH=7, шүлтлэг pH>7

Оноо: 1

гэсэн элементийн ионы бүрэлдэхүүн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. Протоны тоо 15, Электроны тоо 16, Нейтроны тоо 18

 • B. Протоны тоо 16, Электроны тоо 18, Нейтроны тоо 15

 • C. Протоны тоо 15, Электроны тоо 18, Нейтроны тоо 16

 • D. Протоны тоо 18, Электроны тоо 15, Нейтроны тоо 16

Оноо: 1

Судлаач цэвэр нүүрс, магнийн туузыг ноцох температур хүртэл нь халааж, бага зэрэг ус бүхий саванд хүчилтөрөгч хий дотор тус тус шатаажээ. Үүссэн уусмалын орчинг индикаторын цаас ашиглан шалгахад нүүрс шатаасан саванд pH=6, магни шатаасан саванд pH=8 байсан бол сав бүрт ямар оксид үүссэн бэ?

 • A. Нүүрсний шаталтаар суурийн оксид, Магнийн шаталтаар хүчлийн оксид

 • B. Нүүрсний шаталтаар хүчлийн оксид, Магнийн шаталтаар суурийн оксид

 • C. Нүүрсний шаталтаар хүчлийн оксид, Магнийн шаталтаар хүчлийн оксид

 • D. Нүүрсний шаталтаар суурийн оксид, Магнийн шаталтаар суурийн оксид

Оноо: 1

Ангилал зүйн түвшинг ихээсбага руунь зөв дарааллын дагуу бичсэнийгсонгоно уу.

 • A. Аймаг, хүрээ, анги, баг, овог, төрөл, зүйл

 • B. Зүйл,төрөл,овог, баг, анги, хүрээ, аймаг

 • C. Овог, хүрээ, анги, аймаг, баг, зүйл, төрөл

 • D. Хүрээ, аймаг, баг, анги, овог, зүйл, төрөл

Оноо: 1

Бэлгийн бус үржлийн хэлбэрүүдийг түүгээр үрждэг амьд биетэй нь зөв тохируулсан хувилбарыг сонгоно уу.

1. нахиалах 2. нөхөн төлжих 3. спороор 4. ургал

а. геккон гүрвэл b. гидра с. төмсd. ойм

 • A. 1а2b3c4d

 • B. 1а2c3d4b

 • C. 1b2a3d4c

 • D. 1c2d3b4a

Нийт: 16693