Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Английн Лондон хотод 06:00 цаг болж байв. Энэ үед дараах хотуудад хэдэн цаг болж байх вэ? Зөв харгалзуулаарай.

A

Улаанбаатар (+8)

1

14:00

Б

Чикаго (-6)

2

16:00

В

Парис (+2)

3

00:00

Г

Сидней (+10)

4

08:00

 • a)1A 2Г 3Б 4В

 • b) 1Г 2А 3Б 4В

 • c) 1А 2Б 3В 4Г

 • d) 1В 2А 3Б 4Г

Оноо: 1

Английн Лондон хотод 08:00 цаг болж байв. Энэ үед дараах хотуудад хэдэн цаг болж байх вэ? Зөв харгалзуулаарай.

A

Улаан баатар (+8)

1

02:00

Б

Чикаго (-6)

2

16:00

В

Парис (+2)

3

18:00

Г

Сидней (+10)

4

10:00

 • a)1A 2Г 3Б 4В

 • b) 1Г 2А 3Б 4В

 • c) 1Б 2А 3Г 4В

 • d) 1В 2А 3Б 4Г

Оноо: 1

Хүн амын нутагшилт гэж юу вэ?

 • A. хүн ам байнга буюу түр хугацаагаар амьдран сууж, үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах төв

 • B. хүн ам байшин барилга, гэр, майхан зэрэг янз бүрийн байранд суурьших

 • C. хүн ам нутаг дэвсгэрээр тархан суурьшсан байдал

 • D. хүн амыг нутагт дэвсгэрт харьцуулсан үзүүлэлт

Оноо: 1

Ангийн сурагчдын 30 нь буюу нийт сурагчдын 2 / 3 нь охид байв. Бүх сурагчийн тоог олоорой.

 • А.30

 • B. 45

 • C. 60

 • D. 90

Оноо: 1

Доорх зурган дээрх амьтан экологийн ямар бүлэгт хамаардаг амьтан бэ?


 • А. Бентос

 • B. Нектон

 • C. Нейстон

 • D. Планктон

Оноо: 1

Эгчид байгаа бүх мөнгөний 20% нь 17000 төгрөг бол эгчийн мөнгөний хэмжээг олоорой.

 • А. 3400 төг

 • В. 34000 төг

 • С. 85000 төг

 • D. 8500 төг

Оноо: 1

Дараах зөв олон өнцөгтийн тэгш хэмийн тэнхлэгийн тоог ол.

 • a)24

 • b)16

 • c)8

 • d)4

Оноо: 1

tg205^{\circ}=tg(180^{\circ}+25^{\circ}) алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. tg25^{\circ}

 • B. -tg25^{\circ}

 • C. -ctg25^{\circ}

 • D. ctg25^{\circ}

Оноо: 1

Доорх зурган дээрх амьтан экологийн ямар бүлэгт хамаардаг амьтан бэ?


 • А. Бентос

 • B. Нектон

 • C. Нейстон

 • D. Планктон

Оноо: 1

Дараах зөв олон өнцөгтийн тэгш хэмийн тэнхлэгийн тоог ол.

 • a)27

 • b)18

 • c)9

 • d)байхгүй

Оноо: 1

Хоёр ажилчин нийлээд цагт 396 эд анги хийдэг. 1-р ажилчин цагт 2-р ажилчнаас 3 дахин олон эд анги хийдэг бол хоёр ажилтан тус бүр цагт хэдэн эд анги хийх бэ?

 • А. 99 ба 297

 • В. 132 ба 264

 • С. 198 ба 198

 • D. 99 ба 307

Оноо: 1

Доорх зурган дээрх амьтан экологийн ямар бүлэгт хамаардаг амьтан бэ?


 • А. Бентос

 • B. Нектон

 • C. Нейстон

 • D. Планктон

Оноо: 1

Хоёр онгоц нийлээд 3500 т ачаа зөөжээ. Нэг онгоц нөгөөгөөс 1.5 дахин их ачаа зөөсөн байлаа. Онгоц бүр хичнээн тонн ачаа зөөсөн бэ?

 • А. 1400т ба 2100т

 • В. 1000 т ба 2500 т

 • C. 2333.3т ба 1166.7 т

 • D. 1750 т ба 1750 т

Оноо: 1

Эмхэтгэлийн томьёо ашиглахын тулд sin350° -ыг яаж хувиргаж эхэлбэл зөв бэ?

 • A. -sin(270°+80°)

 • B. sin(360°-10°)

 • C. -cos(270°+80°)

 • D. cos(360°-10°)

Оноо: 1

Хүн амын чанарын үзүүлэлтийг эдийн засгийн, нийгмийн, соёлын, экологийн гэж 4 ангилдаг. Дараах үзүүлэлтүүдээс аль нь нийгмийн үзүүлэлт вэ?

 • A. эрүүл мэндийн түвшин, иргэдийн аюулгүй байдал

 • B. хөдөлмөр эрхлэлт, хүнс тэжээлийн илчлэгийн хэмжээ

 • C. иргэдийн аюулгүй байдал, хөдөлмөр эрхлэлт

 • D. хүн амын орлого, соёлын байгууллага

Оноо: 1

ABC гурвалжны AC=16см , талбай нь 120см2 бол ВК-ийн уртыг олоорой.

 • a)60см

 • b)15см

 • c)30см

 • d)7.5см

Оноо: 1

ABC гурвалжны AC=18см , талбай нь 216см2 бол ВК-ийн уртыг олоорой.

 • a)48см

 • b)18см

 • c)36см

 • d)24см

Оноо: 1
 1. Дараах томьёоны асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу?

​​​​​​​

 • A. Ажилгүйдлийн түвшин

 • B. Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин

 • C. Ажиллах хүч

 • D. Ажиллах хүчний оролцоо

Оноо: 1

Зөв тэнцэтгэл аль нь вэ?

 • A. sin(-75°)=-sin75°

 • B. sin(-75°)=-cos75°

 • C.sin(-75°)=sin75°

 • D. sin(-75°)=cos25°

Оноо: 1

Гүдгэр таван өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр хэдтэй тэнцүү байх вэ?

 • a)9000

 • b)7200

 • c)3600

 • d)5400

Нийт: 15508