• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Английн Лондон хотод 08:00 цаг болж байв. Энэ үед аль хотод хэдэн цаг болж байхвэ? Аль хувилбарт хотуудыг цагтай нь зөв харгалзуулсан байна вэ?

 • A. 1A 2Г 3Б 4В

 • B. 1Г 2А 3Б 4В        

 • C. 1Б 2А 3Г 4В                     

 • D. 1В 2А 3Б 4Г

Оноо: 1

Хүн амын нутагшилт гэж юу вэ?

 • A. хүн ам байнга буюу түр хугацаагаар амьдран сууж, үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах төв

 • B. хүн ам байшин барилга, гэр, майхан зэрэг янз бүрийн байранд суурьших

 • C. хүн ам нутаг дэвсгэрээр тархан суурьшсан байдал

 • D. хүн амыг нутагт дэвсгэрт харьцуулсан үзүүлэлт

Оноо: 1

Ангийн сурагчдын 30 нь буюу нийт сурагчдын 2 / 3 нь охид байв. Бүх сурагчийн тоог олоорой.

 • А.30  

 • B. 45      

 • C. 60     

 • D. 90

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн амьтан экологийн ямар бүлэгт хамаардаг амьтан бэ?


 • А. Бентос (ёроолын)

 • B. Нектон (сэлэгчид)

 • C. Нейстон  

 • D. Планктон (хөвөгчид)

Оноо: 1

Эгчид байгаа бүх мөнгөний 20% нь 17000 төгрөг бол эгчийн мөнгөний хэмжээг олоорой.

 • А. 3400 төг  

 • В. 34000 төг    

 • С. 85000 төг     

 •  D.  8500 төг

Оноо: 1

Зурагт өгсөн зөв олон өнцөгтийнтэгш хэмийн тэнхлэгийн тоог ол.

 • A. 24               

 • B. 16              

 • C. 8                  

 • D. 4

Оноо: 1

tg205^{\circ}=tg(180^{\circ}+25^{\circ}) алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. tg25^{\circ}

 • B. -tg25^{\circ}

 • C. -ctg25^{\circ}

 • D.  ctg25^{\circ}

Оноо: 1

Доорх зурагт үзүүлсэн амьтан экологийн ямар бүлэгт хамаардаг амьтан бэ?


 • А. Бентос

 • B. Нектон  

 • C. Нейстон

 • D. Планктон

Оноо: 1

Дараах зөв олон өнцөгтийнтэгш хэмийн тэнхлэгийн тоог ол.

 • A. 27 

 • B. 18                

 • C. 9                  

 • D. 0

Оноо: 1

Хоёр ажилчин нийлээд цагт 396 эд анги хийдэг. 1-р ажилчин цагт 2-р ажилчнаас 3 дахин олон эд анги хийдэг бол хоёр ажилтан тус бүр цагт хэдэн эд анги хийх бэ?

 • А. 99 ба 297   

 •  В. 132 ба 264   

 •  С. 198 ба 198  

 • D. 99 ба 307

Оноо: 1

Доорх зурагт үзүүлсэндээрх амьтан экологийн ямар бүлэгт хамаардаг амьтан бэ?


 • А. Бентос

 • B. Нектон 

 • C. Нейстон  

 • D. Планктон

Оноо: 1

Хоёр онгоц нийлээд 3500 т ачаа зөөжээ. Нэг онгоц нөгөөгөөс 1.5 дахин их ачаа зөөсөн байлаа. Онгоц бүр хичнээн тонн ачаа зөөсөн бэ?

 • А. 1400т ба 2100т     

 • В. 1000 т ба 2500 т        

 • C. 2333.3т ба 1166.7 т

 • D. 1750 т ба 1750 т

Оноо: 1

Эмхэтгэлийн томьёо ашиглахын тулд sin350° -ыг яаж хувиргаж эхэлбэл зөв бэ?

 • A. -sin(270°+80°)  

 • B. sin(360°-10°)

 • C. -cos(270°+80°) 

 • D. cos(360°-10°)

Оноо: 1

Хүн амын чанарын үзүүлэлтийг эдийн засгийн, нийгмийн, соёлын, экологийн гэж 4 ангилдаг. Дараах үзүүлэлтүүдээс аль нь нийгмийн үзүүлэлт вэ?

 • A. эрүүл мэндийн түвшин, иргэдийн аюулгүй байдал

 • B. хөдөлмөр эрхлэлт, хүнс тэжээлийн илчлэгийн хэмжээ

 • C. иргэдийн аюулгүй байдал, хөдөлмөр эрхлэлт

 • D. хүн амын орлого, соёлын байгууллага

Оноо: 1

ABC гурвалжны AC=16см, талбай нь 120см2 бол ВК-ийн уртыголоорой.

 • A. 60см           

 • B. 15см           

 • C. 30см           

 • D. 7.5см

Оноо: 1

ABC гурвалжны AC=18см, талбай нь 216см2 бол ВК-ийн уртыголоорой.

 • A. 48см          

 • B. 18см           

 • C. 36см         

 • D. 24см

Оноо: 1
 1. Дараах томьёоны асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу?

 • A. Ажилгүйдлийн түвшин

 • B. Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин

 • C. Ажиллах хүч

 • D. Ажиллах хүчний оролцоо

Оноо: 1

Зөв тэнцэтгэл аль нь вэ?

 • A. sin(-75°)=-sin75°

 • B. sin(-75°)=-cos75°

 • C.sin(-75°)=sin75°

 • D. sin(-75°)=cos25° 

Оноо: 1

Гүдгэр таван өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийннийлбэрийг ол.

 • A. 900o            

 • B. 720o

 • C. 360o

 • D. 540o

Оноо: 1

Гүдгэр зургаан өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийннийлбэрийг ол.

 • A. 720o

 • B. 900o

 • C. 1080o

 • D. 360o

Нийт: 16693