• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Монгол нутагт оршин тогтнож байсан дараах төрт улсуудаас аль нь Монгол угсааны улс вэ?

 • A. Түрэг

 • B. Уйгар

 • C. Жужан

 • D. Манж Чин

Оноо: 1

Дунд чулуун зэвсгийн үеийн багаж зэвсэгт гарсан гол хөгжил аль нь вэ?

 • A.  

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

1189 онд Тэмүжинг Монгол улсын хаанд өргөмжлөгдөх үйл явц ямар нэртэй газар болсон бэ?

 • A. Хэрлэний доод урсгал

 • B. Хар зүрхний хөх нуурт

 • C. Онон мөрний эхэнд  

 • D. Сэнгүр горхинд

Оноо: 1

1281 оныг зуунд шилжүүлж, зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A. XII зууны I хагас   

 • B. XII зууны II хагас

 • C. XIII зууны I хагас

 • D. XIII зууны II хагас

Оноо: 1

Зүүнгарын хаант улс хэмээн нэрлэх болсон шалтгааныг дараах өгөгдлөөс сонгоно уу.

 • A. Цорос Өөлд нь баруун Монголын зүүн хойд хэсгээр нутаглаж байсан.

 • B. Ойрад Монголчууд нь Монголын зүүн хэсгээр нутаглаж байсан

 • C. Халх Монголын зүүн хэсгээр оршиж байсан

 • D. Өвөр Монголын зүүн хойд хэсгээр оршиж байсан.

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс модонд зоогдсон хадаасыг ХАМГИЙН бага хүч зарцуулж сугалах боломжтой багажийг сонгоно уу.

 • A.жижиг бахь    

 • B.том бахь

 • C.богино иштэй хадаас сугалагч 

 • D.урт иштэй хадаас сугалагч

Оноо: 1

Хөшүүргийн хүчний мөрийг 2 дахин ихэсгэвэл дарах хүч яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 2 дахин ихсэнэ.

 • B. 2 дахин багасна

 • C.2-оор ихэснэ  

 • D.2-оор багасна.

Оноо: 1

Хөшүүргийн хүчний мөрийг 2 дахин багасгавал дарах хүч яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A.2 дахин ихсэнэ

 • B.2 дахин багасна

 • C.2-оор ихэснэ

 • D.2-оор багасна.

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс модонд зоогдсон хадаасыг ХАМГИЙН их хүч зарцуулж сугалах багажийг сонгоно уу.

 • A.жижиг бахь

 • B.том бахь

 • C.богино иштэй хадаас сугалагч  

 • D.урт иштэй хадаас сугалагч

Оноо: 1

Хөшүүргийн мөрийг 2 см-ээр багасгавал дарах хүч хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A.2 дахин ихсэнэ

 • B. 2 дахин багасна

 • C.2-оор ихэснэ

 • D.2-оор багасна.

Оноо: 1

Хөшүүргийн мөрийг 2 см-ээр ихэсгэвэл дарах хүч хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A.2 дахин ихсэнэ.

 • B.2 дахин багасна

 • C.2-оор ихэснэ   

 • D.2-оор багасна.

Оноо: 1

Масштабыг өсөх эрэмбээр дараалуулж бичсэн өгөгдлийг сонгоно уу (бага масштабаас том масштабруу дараалуулах).

a) 1:200 b) 1:2000 c) 1:20000 d) 1:200000

 • A.a; b; c; d  

 • B.a; c; b; d

 • C.a; b; d; c  

 • D.d; c; b; a.

Оноо: 1

Масштабыг буурах эрэмбээр дараалуулж бичсэн өгөгдлийг сонгоно уу (том масштабаас бага масштабруу дараалуулах).

. a) 1:200 b) 1:2000 c) 1:20000 d) 1:200000

 • A.a; b; c; d  

 • B.a; c; b; d

 • C.a; b; d; c   

 • D.d; c; b; a.

Оноо: 1

1:250000 масштабыг 5 дахин том масштаб болгон өөрчилнө үү.

 • A.1: 50000  

 • B.1: 5000

 • C. 1: 500       

 • D.1: 50

Оноо: 1

1:30000 масштабыг 5 дахин бага масштаб болгон өөрчилнө үү.

 • A.1: 600     

 • B.1: 6000

 • C.1: 15000  

 • D.1: 150000

Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Сүүдэр яагаад үүссэн вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дэлгэцэн дээр хэдэн биеийн хэдэн сүүдэр үүссэн вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлгэцэнд үүсэх тод сүүдрийн хэмжээг яаж ихэсгэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Зурагт хэдэн биетийн сүүдэр үүссэн байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дэлгэцэн дээр хэдэн тод сүүдэр үүссэн вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлгэцэнд үүсэх тод сүүдрийн хэмжээг яаж багасгах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу. Шугам ашиглаарай.

Зурагт өгөгдсөн биетийн шугаман хэмжээг тодорхойлно уу. Шугам ашиглаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Биет ба сүүдрийн шугаман хэмжээг харьцуулна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлгэцэнд үүсэх сүүдрийн хэмжээг яаж багасгах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу. Шугам ашиглаарай.

Дэлгэцэнд үүссэн сүүдрийн шугаман хэмжээг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Биет ба сүүдрийн шугаман хэмжээг харьцуулна уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлгэцэнд үүсэх сүүдрийн хэмжээг яаж ихэсгэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Сууж байгаа хүүгийн сүүдрийн өндрийг тодорхойлно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Сууж байгаа хүүгийн өндрийг сүүдрийнх нь өндөртэй харьцуулна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Харьцуулж гаргасан үр дүнгээ тайлбарлан бичнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693