• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Зогсож байгаа охины сүүдрийн өндрийг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зогсож байгаа охины өндрийг сүүдрийнх нь өндөртэй харьцуулна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Харьцуулж гаргасан үр дүнгээ тайлбарлан бичнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Зурагт хэдэн гэрэл үүсгэгч байна вэ?.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хэний сүүдрийн өндөр их вэ? Яагаад?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Охины сүүдрийн өндрийг яаж багасгаж болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Зурагт байгаа гэрэл үүсгэгчийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хэний сүүдрийн өндөр бага байна вэ? Яагаад?.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүүгийн сүүдрийн өндрийг яаж ихэсгэж болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зурагт “гал гаргах” туршилтыг дүрсэлжээ. Сайтар ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Туршилтад ямар материал ашиглаж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зурагт ямар энергийн шилжилт явагдаж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Зурагт өгөгдсөн биетийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Асуултын тэмдгийн оронд ямар энергийн үүсгүүр байх боломжтой вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зургийн утга санааг тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Зургийн ялгааг бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Шилэн аягатай усны аль нь илүү хүйтэн вэ? Хариултынхаа үндэслэлийг бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зургийг энергийн хувирал талаас нь тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Зургийн ялгааг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Савтай усны алинд нь сахар илүү хурдан уусах вэ? Хариултынхаа үндэслэлийг бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зургийг энергийн хувирал талаас нь тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Тухайн дугаарт харгалзах биетийг нэрлэнэ үү.

1 бол ........... , 2 бол ......................,

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зайны нэмэх туйлыг ямар үсгээр илэрхийлж байна вэ? Хариултынхаа үндэслэлийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хэрвээ түлхүүрийг залгавал чийдэн асаж гэрэлтэнэ. Энергийн ямар хувирал явагдсан вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Тухайн дугаарт харгалзах биетийг нэрлэнэ үү.

1 бол ........... , 3 бол ......................,

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зайны хасах туйлыг ямар үсгээр илэрхийлж байна вэ? Хариултынхаа үндэслэлийг бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хэрвээ түлхүүрийг залгавал чийдэн асаж гэрэлтэнэ. Энергийн ямар хувирал явагдсан вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Бугалганы булчин ашгиж байгаа зургийн дугаарыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дасгал хөдөлгөөний үед бугалганы булчин ашгиж, сунаснаар ямар энерги үүсэх вэ? Яагаад?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Үүссэн энерги ямар энергид хувирах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

Бугалганы булчин сунаж байгаа зургийн дугаарыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дасгал хөдөлгөөний үед бугалганы булчин ашгиж, сунаснаар дулаахан болдог. Яагаад?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ямар энергийн хувирал явагдсан вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Монгол орны газрын зурагт 133км урттай Хөвсгөл нуурыг масштаб сонгон зурахаар болжээ. Үүнд, 1:2000000 ба 1:200000 масштаб.

Эдгээр масштабын аль нь бага масштаб вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Сонгосон масштабаа ашиглан Хөвсгөл нуурыг зурах хэмжээг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бодолтын үр дүнгээ тайлбарлан бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Монгол орны газрын зурагт 57км урттай Чоно-харайхын голыг масштаб сонгон зурахаар болжээ. Үүнд, 1:1500000 ба 1:15000000 масштаб.

Эдгээр масштабын аль нь том масштаб вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Сонгосон масштабаа ашиглан Чоно-харайхын голыг зурах хэмжээг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бодолтын үр дүнгээ тайлбарлан бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Дараах өгөгдөлтэй сайтар танилцаад асуултад хариулна уу.

Дараах өгөгдлийн аль нь том масштаб болохыг их багын тэмдгээр жишээрэй.

1:1500000 ........ 1:2000000 ,

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Аливаа газар нутгийн аль масштабаар зурвал илүү тодорхой зурагдах вэ? Яагаад?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

57 км урттай Чоно-харайхын голын уртыг 1:1500000 масштабаар илэрхийлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Дараах зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу.

Ертөнцийн зүгээр Цэцэрлэг хотын баруун өмнө зүгт ямар хот байрладаг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эдгээр хотуудын хоорондох зай 214км бол газрын зурагт хэрхэн зурагдсан байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Эдгээр хотуудын төвийг шугамаар холбож, үүссэн хэрчмийн уртыг хэмжинэ үү. Хэмжилтийн үр дүн ба тоон өгөгдлийн харьцааг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Дараах зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу.

Ертөнцийн зүгээр Улиастай хотын зүүн өмнө зүгт ямар хот байрладаг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэхүү 2 хотын хоорондох зай 459км бол газрын зурагт хэрхэн зурагдсан байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Эдгээр хотуудын төвийг шугамаар холбож, үүссэн хэрчмийн уртыг хэмжинэ үү. Хэмжилтийн үр дүн ба тоон өгөгдлийн харьцааг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу.

Аль зураг том масштабаар зурагдсан вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зургийн хэмжээг харьцуулна уу. Хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдсөн вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бодолтын үр дүнгээ тайлбарлан бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу.

Тухайн зургийн масштаб хэд вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хөл бөмбөгийн талбайн бодит хэмжээг тодорхойлно уу. Зургаас хэмжилт хийж бодолтондоо ашиглана.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бодолтын үр дүнгээ тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу.

Тухайн зургийн масштаб хэд вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зүлэгний талбайн бодит хэмжээг тодорхойлно уу. Зургаас хэмжилт хийж бодолтондоо ашиглана.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бодолтын үр дүнгээ тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Зургийг сайтар ажиглаад асуултад хариулна уу.

Цэцгийг 2 саванд тарьсан байна. Аль савтай цэцэг эгц ургаж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зураг 2-т дүрсэлснээр цэцэг ургах тохиолдол элбэг байдаг. Учир шалтгааныг арчилгаа талаас нь тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тасалгааны цэцэг зөв арчлах 3 зөвлөмж бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693