• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Бид тасалгааны цэцэг тарих аргачлалтай сайтар танилцсан. Сурсан мэдлэг, чадвараа ашиглан жимсний мод тарих аргачлалыг бүтээцгээе.

Зургийг сайтар ажиглаад дүрслэгдсэн багаж, хэрэгслийг нэрлэнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хөрс, суулгацаа бэлдэж буйг илэрхийлсэн зургийн дугаарыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зургийн дугаарыг ашиглан мод тарих дарааллыг бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Бид тасалгааны цэцэг тарих аргачлалтай сайтар танилцсан. Сурсан мэдлэг, чадвараа ашиглан жимсний мод тарих аргачлалыг бүтээцгээе.

Зурагт илэрхийлэгдсэн багаж, хэрэгслийг нэрлэнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хөрс, суулгацаа бэлдэж буйг илэрхийлсэн зургийн дугаарыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зургийн дугаарыг ашиглан мод тарих дарааллыг бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Бид тасалгааны цэцэг тарих аргачлалтай сайтар танилцсан. Сурсан мэдлэг, чадвараа ашиглан мод тарих аргачлалд дүгнэлт бичнэ үү.

Модыг аль зурагт зөв суулгасан байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Сонгосон хариултаа зөв болохыг батлан тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Модоо буруу суулгах нь ямар эрсдлийг үүсгэх талаар санамж бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Бид тасалгааны цэцэг тарих аргачлалтай сайтар танилцсан. Сурсан мэдлэг, чадвараа ашиглан мод тарих аргачлал бүтээцгээе.

Модыг тарих зөв аргачлалд тохирох дарааллыг зурагт өгөгдсөн дугаараар илэрхийлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Сонгосон дарааллаа зөв болохыг батлан тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Модоо суулгах аргачлалыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Бид тасалгааны цэцэг тарих аргачлалтай сайтар танилцсан. Сурсан мэдлэг, чадвараа ашиглан мод тарих зөвлөмж бүтээцгээе.

Модыг аль зурагт зөв суулгаж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Сонгосон зургаа зөв болохыг батлан тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Модоо буруу суулгах нь ямар эрсдлийг үүсгэх талаар санамж бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Ачаатай чарганы жин 500 Н байв. Энэхүү чарга 100 Н хэвтээ хүчний үйлчлэлээр ямар хурдатгалтай хөдлөх вэ? /1оноо/

 • A. 50 м/с2

 • B. 2 м/с2

 • C. 0.2 м/с2

 • D. 0,5 м/с2

Оноо: 5

Бид тасалгааны цэцэг тарих аргачлалтай сайтар танилцсан. Сурсан мэдлэг, чадвараа ашиглан мод тарих зөвлөмж бүтээцгээе.

Модыг аль зурагт зөв суулгаж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Сонгосон зургаа зөв болохыг батлан тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Модоо буруу суулгах нь ямар эрсдлийг үүсгэх талаар санамж бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Ачаатай чарганы жин 20 Н байв. Энэхүү чарга 100 Н хүчний үйлчлэлээр ямар хурдатгалтай хөдлөх вэ?

 • A. 200 м/с2

 • B. 50 м/с2

 • C. 5 м/с2

 • D. 0.2 м/с2

Оноо: 5

Бид тасалгааны цэцэг тарих аргачлалтай сайтар танилцсан. Сурсан мэдлэг, чадвараа ашиглан мод тарьсан байдалд зөвлөмж бичнэ үү.

Модыг суулгахдаа юуг анхаараагүй байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хэрхэн тарих шаардлагатай байсныг зөвлөж байдлаар тайлбарлана бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Модоо буруу суулгах нь ямар эрсдлийг үүсгэх талаар санамж бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Халаагч дээрх данхтай усны зургийг сайтар ажиглаад 2-ээс 1 дугаарт шилжих үзэгдлийн нэрлэнэ үү.

 • A.конденсацлах

 • B.хайлах

 • C. хөлдөх

 • D.уурших

Оноо: 1

Халаагч дээрх зургийг сайтар ажиглаад 1-ээс 2 дугаарт шилжих үзэгдлийн нэрлэнэ үү.

 • A.конденсацлах   

 • B.хайлах

 • C.хөлдөх 

 • D.уурших

Оноо: 1

Тойргоор жигд эргэх хөдөлгөөний шугаман хурд юугаар илэрхийлэгдэх вэ?

 • A. Нэгж хугацаанд эргэсэн өнцгөөр илэрхийлэгдэнэ.

 • B. Нэгж хугацаанд эргэх эргэлтийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ.

 • C. Тойргоор нэг удаа эргэх хугацаагаар илэрхийлэгдэнэ.

 • D. Тойргийн уртыг эргэлтийн үед харьцуулсан харьцаагаар илэрхийлэгдэнэ.

Оноо: 1

Халаагч дээр данхтай ус буцалж байна. Уур конденсацлаж байгааг ажиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн гол хэрэгслийг сонгоно уу.

 • A. 1 ба 2   

 • B.2 ба 3

 • C.3 ба 1  

 • D. зөвхөн 3

Оноо: 1

Тойргоор жигд эргэх хөдөлгөөний өнцөг хурд юугаар илэрхийлэгдэх вэ?

 • A. Нэгж хугацаанд эргэсэн өнцгөөр илэрхийлэгдэнэ.

 • B. Нэгж хугацаанд эргэх эргэлтийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ.

 • C. Тойргоор нэг удаа эргэх хугацаагаар илэрхийлэгдэнэ.

 • D. Тойргийн уртыг эргэлтийн үед харьцуулсан харьцаагаар илэрхийлэгдэнэ.

Оноо: 1

Дараах зурагт конденсацлах үзэгдлийг ажиглах туршилтыг харуулжээ. Хүн барьж байгаа бариултай төмөр савны гадаргуу дээр усны хувьд төлөвийн ямар хувирал явагдаж байна вэ?

 • A.шингэнээс хий  

 • B.хийгээс хатуу

 • C.хатуугаас шингэн    

 • D.хийгээс шингэн

Оноо: 1

Дараах зурагт төлөвийн ямар хувирал ажиглагдаж байна вэ?

 • A.шингэнээс хий  

 • B.хийгээс хатуу

 • C.хатуугаас шингэн 

 • D.хийгээс шингэн

Оноо: 1

Дараах зурагт төлөвийн ямар үзэгдэл ажиглагдаж байна вэ?

 • A.конденсацлах 

 • B.хайлах

 • C.хөлдөх  

 • D.уурших

Оноо: 1

Дараах зурагт шилэн савтай усанд мөс хийгээд хутгаж байгааг харуулжээ. Төлөвийн ямар үзэгдэл ажиглагдах вэ?

 • A.конденсацлах

 • B.хайлах

 • C.хөлдөх     

 • D.уурших

Оноо: 1

Дараах зурагт тасалгааны температурт байгаа савтай усанд мөс харуулжээ. Хэсэг хугацааны дараа мөсний хэмжээ яаж өөрчлөгдөх вэ? Ямар үзэгдэл явагдсан вэ?

 • A. багасна, хайлаад  

 • B.ихсэнэ, хөлдөөд

 • C.багасна, хөлдөөд

 • D.ихсэнэ, хайлаад

Оноо: 1

Дараах зурагт тасалгааны температурт байгаа зайрмагийг харуулжээ. 1 дугаар ба “b” үсэгт тохирох үгийг сонгоно уу.

 • A. 1-хөлдөх, b-шингэн төлөвт

 • B.1-хайлах, b-шингэн төлөвт

 • C.1 –хөлдөх, b-хатуу төлөвт   

 • D.1-хайлах, b-хатуу төлөвт  

Нийт: 16693