• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Унтах үед өсөлтөд нөлөөлдөг даавар сэрүүн байх үеэс 3 дахин илүү ихээр ялгардаг бөгөөд хамгийн их ялгардаг цаг нь 22-02 цаг юм. Гүн нойрссоноос 35-45 минутын дараа тэрхүү дааврын ялгаралт нь огцом нэмэгддэг байна. Хүүхэд шөнө хамгийн багадаа 9 цаг унтаж амардаг байх шаардлагатай. Хүүхдийг хэдэн цагт унтуулах нь зөв вэ? .

 • A. өглөөний 9

 • B. оройны 9

 • C. оройны 10

 • D.02 шөнийн

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. мэлхий а. гадаад араг ястай

2. эмгэн хумс б. дотоод араг ястай

3. ямаа

4. могой

 • A. а-д 1 ба 2,                     б-д 3 ба 4

 • B. а-д 2 ба 3,                  б-д 4 ба 1

 • C. а-д 3 ба 4,                   б-д 1 ба 2

 • D. а-д 4 ба 2,                  б-д 3 ба 1

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. гадаад араг ястай амьтад а. удаан хөдөлдөг

2. дотоод араг ястай амьтад б. хурдан хөдөлдөг

в. араг яс нь зөвхөн тулгуур болох, хамгаалах үүрэгтэй

 • A. 1-д тохирох шинж нь" а, б",              2-т тохирох шинж "в"

 • B. 1-д тохирох шинж нь" в, б",              2-т тохирох шинж "а"

 • C.1-д тохирох шинж нь" а, в",              2-т тохирох шинж "б"

 • D. 1-д тохирох шинж нь" а, б, в",             

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. гадаад араг ястай амьтад а. удаан хөдөлдөг

2. дотоод араг ястай амьтад б. хурдан хөдөлдөг

в. араг яс нь тулгуур, хамгаалах, хөдөлгөх үүрэгтэй

 • A. 1-д тохирох шинж нь" а",              2-т тохирох шинж "б, в"

 • B. 1-д тохирох шинж нь"в",              2-т тохирох шинж "а, б"

 • C. 1-д тохирох шинж нь" в, б",          2-т тохирох шинж "а"

 • D. 2-д тохирох шинж нь" а, б,в"

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. царцаа а. дотоод араг ястай

2. эмгэн хумс б. гадаад араг ястай

3. туулай

4. загас

 • A. а-д 1 ба 2,                  б-д 3 ба 4

 • B. а-д 2 ба 3,                   б-д 1 ба 4

 • C а-д 3 ба 4,                  б-д 1 ба 2

 • D. а-д 1 ба 4,                 б-д 2 ба 3

Оноо: 1

Дараах хүснэгтийг ашиглаад асуултад хариулаарай. Жишээ: нэг настай муур хүний насаар 16-тай.

Муур

1нас

2 нас

3 нас

4 нас

5 нас

Хүн

16 нас

21 нас

25 нас

29 нас

33 нас

3 настай муур хүний насаар хэдтэй вэ?

 • A.3

 • B.16

 • C.21

 • D.25

Оноо: 1

Үхэр, гахай, заан үр хөврөлөө хэвлийдээ хэдэн хоног тээдэг болохыг бид үзсэн. Үр хөврөлөө тээх хугацаагаар нь амьтдыг эрэмбэлнэ үү (хугацааны хувьд өсөх эрэмбээр).

 • A. tзаанүхэргахай

 • B. tгахай үхэрзаан

 • C. tзаангахайүхэр

 • D.tүхэр< tзаангахай

Оноо: 1

Зурагт пүршинд үйлчилсэн хүч ба пүршний суналтын хамаарлын графикийг үзүүлжээ.x1хэмжээтэй сунасан пүршийг x2хэмжээтэй болтол сунгахад гүйцэтгэх ажлыг график ашиглан илэрхийлсэн хариулт аль нь вэ? Пүршний хат k .

 • A. k\frac{{x_{1}}^{2}}{2}

 • B. k\frac{{x_{2}}^{2}}{2}

 • C. k\frac{{x_{2}}^{2}-{x_{1}}^{2}}{2}

 • D. k(x_{2}-x_{1})^2

Оноо: 1

Үхэр, гахай, заан үр хөврөлөө хэвлийдээ хэдэн хоног тээдэг болохыг бид үзсэн. Үр хөврөлөө тээх хугацаагаар нь амьтдыг эрэмбэлнэ үү (хугацааны хувьд буурах эрэмбээр).

 • A. tгахай>tүхэр> tзаан

 • B. tзаан>tгахай>tүхэр

 • C. tүхэр>tгахай>tзаан

 • D. tзаан>tүхэр>tгахай

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. бүрэн бус хувиралтай шавж а. хөгжлийн 4 үе шаттай

2. бүрэн хувиралтай шавж б. хөгжлийн 3 үе шаттай

в. хүүхэлдэйн үе байхгүй

 • A. 1-д "а,б"                  2-т "в"

 • B.1-д "б,в"                  2-т "а"

 • C.1-д "а, в"                  2-т "б"

 • D.1-д "а"                  2-т "б, в"

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс амьтдын үр төлийг сонгож гүйцээнэ үү.

амьтад

үхэр

ямаа

үнэг

баавгай

тарвага

үр төл

3

ишиг

2

бамбарууш

1

 • A.1-тугал, 2- гавар, 3-мөндөл

 • B.1-мөндөл,  2- тугал, 3-гавар

 • C.1-гавар, 2- мөндөл, 3-тугал

 • D.1-мөндөл,  2- гавар, 3-тугал

Оноо: 1

Зурагт пүршинд үйлчилсэн хүч ба пүршний суналтын хамаарлын графикийг үзүүлжээ.x1хэмжээтэй сунасан пүршийг x2хэмжээтэй болтол сунгахад гүйцэтгэх ажлыг график ашиглан илэрхийлсэн дараах хариултуудын аль нь зөв бэ? Пүршний хат k болно.

 • A. k(x2-x1)2

 • B. k\frac{{x_{2}}^{2}-{x_{1}}^{2}}{2}

 • C. k\frac{{x_{2}}^{2}}{2}

 • D. k\frac{{x_{1}}^{2}}{2}

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс амьтдын үр төлийг сонгож гүйцээнэ үү.

амьтад

хонь

ямаа

чоно

баавгай

туулай

үр төл

3

ишиг

2

бамбарууш

1

 • A.1-хурга, 2- бэлтрэг, 3-бүжин

 • B.1-хурга, 2- бүжин, 3-бэлтрэг

 • C.1-бэлтрэг,  2- бүжин, 3-хурга

 • D.1-бүжин, 2- бэлтрэг, 3-хурга

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. мэлхий а. хуурай газар өндөглөдөг

2. шувуу б. усанд өндөглөдөг

в. өндгөө дардаг

 • A. 1-д  "а,б"                       2-т  "в"

 • B. 1-д  "а"                       2-т  "б, в"

 • C.1-д  "б, в"                       2-т  "а"

 • D.1-д  "б"                       2-т  "а, в"

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. загас а. хуурай газар өндөглөдөг

2. шувуу б. усанд өндөглөдөг

в. олон өндөг гаргадаг

 • A. 1-д "а, б"                     2-т  "в"

 • B.1-д "б, в"                     2-т  "а"

 • C. 1-д "а"                     2-т  "б, в"

 • D.1-д "б"                     2-т  "а, в"

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. ангаахайт шувуу а. нугас

2. дэгдээхэйт шувуу б. бор шувуу

3. нүцгэн биетэй, нүдээ нээгээгүй өндөг гаргадаг

 • A. "а" бол 1 ба 3                        "б" бол 2

 • B. "а" бол 1                           "б" бол 2 ба 3

 • C. "а" бол 2                        "б" бол  1 ба 3

 • D. "а" бол 2 ба 3                        "б" бол 1

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.

1. бүрэн бус хувиралтай шавж а. хөгжлийн 4 үе шаттай

2. бүрэн хувиралтай шавж б. хөгжлийн 3 үе шаттай

в. хүүхэлдэйн үе байдаг

 • A. 1-д "а, б"                     2-т "в"

 • B.1-д "б, в"                     2-т "а"

 • C.1-д "а"                     2-т "б, в"

 • D.1-д "б"                     2-т "а, в"

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг идэш тэжээлээрээ хэрхэн холбогдохыг илэрхийлнэ үү. Үүнд, туулай, ургамал, үнэг

 • A.ургамал→туулай→үнэг

 • B.ургамал→үнэг→туулай

 • C.үнэг→ургамал→туулай

 • D.туулай→ургамал→үнэг

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг идэш тэжээлээрээ хэрхэн холбогдохыг илэрхийлнэ үү. Үүнд, мэлхий, ургамал, могой,

 • A. мэлхий→ ургамал→ могой,

 • B ургамал→мэлхий→ могой

 • могой→ ургамал→ мэлхий,

 • D.мэлхий→ могой→ ургамал

Оноо: 1

Олон хоног ус уухгүй байж чадах амьтад ямар бүсэд илүү дасан зохицох вэ?

 • A.говь

 • B.уулархаг

 • C.ус

 • D.ой

Нийт: 16693