• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эргүүлэх үйлчлэлийг туузан дамжуургаар дамжуулахад хүчний момент ямар дүрмээр өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. M1=M2

Оноо: 1

Биеийн тэнцвэрийн нөхцөлүүдийг томьёолон бичсэн байна.Эдгээрийн аль нь бие эргэхгүй байх тэнцвэрийн нөхцөл вэ?

1. M1+M2 +... = 0 2.\vec{F}1+\vec{F}2+ .....= 0 3. F1*L1= F2*L2

 • A. 1

 • B. 1 ба 3

 • C. 2

 • D. 2 ба 3

Оноо: 1

Зурагт дугуйн төв О цэгт эргэх тэнхлэгтэй биеийн А ба В цэгт нэгэн зэрэг ижил хүч үйлчлэх агшинг дүрсэлжээ. Дугуй аль цэгт үйлчлэх хүчний үйлчлэлийн давуугаар хаашаа эргэх вэ?

 • A. А цэгт үйлчлэх хүчний моментын үйлчлэлээр цагийн зүүний эсрэг эргэнэ.

 • B. А цэгт үйлчлэх хүчний моментын үйлчлэлээр цагийн зүүний дагуу эргэнэ.

 • C. В цэгт үйлчлэх хүчний моментын үйлчлэлээр цагийн зүүний эсрэг эргэнэ.

 • D. В цэгт үйлчлэх хүчний моментын үйлчлэлээр цагийн зүүний дагуу эргэнэ.  

Оноо: 1

Зурагт дугуйн төв О цэгт эргэх тэнхлэгтэй биеийн А ба В цэгт нэгэн зэрэг ижил хүч үйлчлэх агшинг дүрсэлжээ. Дугуй аль цэгт үйлчлэх хүчний үйлчлэлийн давуугаар хаашаа эргэх вэ?

 • A. А цэгт үйлчлэх хүчний моментын үйлчлэлээр цагийн зүүний эсрэг эргэнэ.

 • B. А цэгт үйлчлэх хүчний моментын үйлчлэлээр цагийн зүүний дагуу эргэнэ.

 • C. В цэгт үйлчлэх хүчний моментын үйлчлэлээр цагийн зүүний эсрэг эргэнэ.

 • D. В цэгт үйлчлэх хүчний моментын үйлчлэлээр цагийн зүүний дагуу эргэнэ.  

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хөшүүргийн урт 60см, F1=30Нхүчний мөр 20см бол F2хүч хэд вэ?

 • A. 10 Н

 • B. 15 Н

 • C. 60 Н

 • D. 90 Н

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хөшүүргийн урт 50 см, F1=60 Н хүчний мөр 20 см бол F2хүч хэд вэ?

 • A. 24 Н

 • B. 40 Н

 • C. 90 Н

 • D. 150 Н

Оноо: 1

Тэнцвэрт байгаа хөшүүргийн тулах цэг хөшүүргийн 2/3 дээр байрлаж байв. Түүний хоёр үзүүрт үйлчлэх хүчний аль нь хэд дахин их үйлчлэл үзүүлэх вэ?

 • A. Тулах цэгт ойрхон байгаа буюу 2 дахин бага  зайд үйлчлэх хүч нь 2 дахин их байна.

 • B. Тулах цэгээс хол байгаа буюу 1,5 дахин их  зайд үйлчлэх хүч нь 1,5 дахин их байна.

 • C. Хөшүүрэг тэнцвэрт байгаа тул хоёр хүчний үйлчлэл ижил байна.

 • D. Тулах цэгээс хол байгаа хүчний үйлчлэл нь, тулах цэгт ойр байгаа хүчний үйлчлэлээс их байдаг. Харин хэд дахин их болохыг хэлэх боломжгүй.

Оноо: 1

Тэнцвэрт байгаа хөшүүргийн тулах цэг хөшүүргийн 1/3 дээр байрлаж байв. Түүний хоёр үзүүрт үйлчлэх хүчний аль нь хэд дахин их үйлчлэл үзүүлэх вэ?

 • A. Тулах цэгт ойрхон байгаа буюу 2 дахин бага  зайд үйлчлэх хүч нь 2 дахин их байна.

 • B. Тулах цэгээс хол байгаа буюу 3 дахин их  зайд үйлчлэх хүч нь 3 дахин их байна.

 • C. Хөшүүрэг тэнцвэрт байгаа тул хоёр хүчний үйлчлэл ижил байна.

 • D. Тулах цэгээс хол байгаа хүчний үйлчлэл нь, тулах цэгт ойр байгаа хүчний үйлчлэлээс их байдаг. Харин хэд дахин их болохыг хэлэх боломжгүй.

Оноо: 1

Адилхан нөхцөлд байгаа m1= 2 кг, m2=3 кг масстай биед ижил хүч үйлчилсэн бол аль нь их хурдатгалтай болох вэ?

 • A. Биеийн олж авах хурдатгал үйлчилсэн хүч ба массын алинаас нь ч  хамаарахгүй.

 • B. Ижил хүч үйлчилж байгаа тул m1= 2 кг буюу бага масстай бие илүү их хурдатгалтай болно.

 • C. Ижил хүч үйлчилж байгаа тул m2= 3 кг буюу их масстай бие илүү их хурдатгалтай болно

 • D. Ижил хүч үйлчилсэн тул олж авах хурдатгал адил байна.

Оноо: 1

Адилхан нөхцөлд байгаа m1= 3 кг, m2=2 кг масстай биед ижил хүч үйлчилсэн бол аль нь их хурдатгалтай болох вэ?

 • A.  Биеийн олж авах хурдатгал үйлчилсэн хүч ба массын алинаас нь  хамаарахгүй.

 • B. Ижил хүч үйлчилж байгаа тул m2= 3 кг буюу их масстай бие илүү их хурдатгалтай болно.

 • C. Ижил хүч үйлчилж байгаа тул m1= 2 кг буюу бага масстай бие илүү их хурдатгалтай болно.

 • D. Ижил хүч үйлчилсэн тул олж авах хурдатгал адил байна.

Оноо: 1

Намуудаас сонголт хийхэд сонгууль хэр боломж олгодог вэ ? хэмээх өгөгдөл нь ардчиллын аль үнэт зүйлсэд илүү хамаарах вэ ?

 • A. Өрсөлдөөн

 • B. Авлигын хяналт

 • C. Оролцоо

 • D. Эрх зүйт ёс

Оноо: 1

Зурагт гурван биеийн хурд хугацааны хамаарлын графикийг үзүүлжээ. I биеийн хурдатгалыгa1, II биеийн хурдатгалыг a2, III биеийн хурдатгалыг a3гэвэл эдгээр хурдатгалуудыг зөв илэрхийлсэн хариу аль нь вэ?

 • A. a1<0, a2=0, a3>0

 • B. a1=0, a2>0, a3>0

 • C. a1=0, a2>0, a3<0

 • D. a1=0, a2<0, a3<0

Оноо: 1

Улс төрийн эрх, эрх чөлөөнд үл хамаарахыг олоорой.

 • A. Үзэл бодлоо илэрхийлэх

 • B. Хэвлэн нийтлэх

 • C. Өмчийн олон хэвшил

 • D. Эвлэн нэгдэх

Оноо: 1

Зурагт гурван биеийн хурд хугацааны хамаарлын графикийг үзүүлжээ. I биеийн хурдатгалыгa1, II биеийн хурдатгалыг a2, III биеийн хурдатгалыг a3гэвэл эдгээр хурдатгалуудыг зөв илэрхийлсэн хариу аль нь вэ?

 • A. a1<0, a2=0, a3>0

 • B. a1=0, a2>0, a3>0

 • C. a1=0, a2>0, a3<0

 • D. a1=0, a2<0, a3<0

Оноо: 1

Зурагт биеийн хурд хугацааны хамаарлын графикийг үзүүлжээ. Графикийг ашиглан биеийн шилжилт хэдэн метр вэ?

 • A. 125 м

 • B. 150 м

 • C. 175 м

 • D. 200 м

Оноо: 1

Зурагт биеийн хурд хугацааны хамаарлын графикийг үзүүлжээ. Графикийг ашиглан биеийн шилжилт хэдэн метр вэ?

 • A. 200 м

 • B. 175 м

 • C. 150 м

 • D. 125 м

Оноо: 1

Фрийдом Хаус байгууллагын судалгаагаар Монгол улсад улс төрийн аль эрх, эрх чөлөө хараахан бүрэн төлөвшөөгүй хэмээн үзсэн бэ ?

 • A. Эрх баригчдад нөлөө үзүүлэх

 • B. Төрийн үйл хэрэгт оролцох

 • C. Хэвлэн нийтлэх, үг хэлэх

 • D. А ба B

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөний тоо хэмжээ ямар хэмжигдэхүүнээс хэрхэн хамаардаг вэ?

 • A. Зөвхөн биеийн массаас шууд хамаарна.

 • B. Зөвхөн биеийн хурдаас шууд хамаарна.

 • C. Биеийн масс ба хурдны үржвэртэй тэнцүү.

 • D. Биеийн массаас шууд, хурдаас урвуу хамаарна.

Оноо: 1

Биеийн хөдөлгөөний тоо хэмжээ ямар хэмжигдэхүүнээс хэрхэн хамаардаг вэ?

 • A. Биеийн массаас шууд, хурдаас урвуу хамаарна.

 • B. Биеийн масс ба хурдаас шууд хамаарна.

 • C. Зөвхөн биеийн хурдаас шууд хамаарна.

 • D. Зөвхөн биеийн массаас шууд хамаарна.

Оноо: 1

Дараах гурван томьёоноос аль нь хүчний импульсийн томьёо нь вэ?

 • A. 1

 • B. 1 ба 2

 • C. 2

 • D. 2 ба 3

Нийт: 16693