• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах гурван томьёоноос аль нь хөдөлгөөний тоо хэмжээний томьёо нь вэ?

 • A. 1

 • B. 1 ба 2

 • C. 2

 • D. 2 ба3

Оноо: 1

Биеийн хурдыг 2 дахин нэмэгдүүлбэл хөдөлгөөний тоо хэмжээ яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 2 дахин багасна.

 • B. 2 дахин ихэснэ.

 • C. Өөрчлөгдөхгүй

 • D. 2-оор ихэснэ.

Оноо: 1

Биеийн хурдыг 2 дахин багасгавал хөдөлгөөний тоо хэмжээ яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 2 дахин багасна.      

 • B. 2 дахин ихэснэ.

 • C. өөрчлөгдөхгүй

 • D. 2-оор багасна.

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хүч ба хугацааны хамаарлыг үзүүлжээ. Хүчний импульс хэд вэ?

 • A. 300 Н*с

 • B. 200 Н*с.

 • C. 100 Н*с

 • D. 20 Н*с

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хүч ба хугацааны хамаарлыг үзүүлжээ. Хүчний импульс хэд вэ?

 • A. 150 Н*с.

 • B. 100 Н*с.

 • C. 50 Н*с

 • D. 10 Н*с

Оноо: 1

10 м/с хурдтай яваа 100 г масстай тоглоомон тэргэнцэр зогсож байсан яг адилхан тэргэнцэрийг мөргөж хамт хөдлөв. Хамтдаа хаашаа ямар хурдтай хөдөлсөн бэ? (хөдөлгөөнийг гадны нөлөөгүй тусгаар системд явагдана гэж үзнэ.)

 • A. 20 м/с хурдтай анхны хөдөлгөөний дагуу хөдөлсөн.

 • B. 10 м/с хурдтай анхны хөдөлгөөний дагуу хөдөлсөн.

 • C. 5 м/с хурдтай анхны хөдөлгөөний дагуу хөдөлсөн.

 • D. 5 м/с хурдтай анхны хөдөлгөөний эсрэг хөдөлсөн.

Оноо: 1

20 м/с хурдтай яваа 200 г масстай тоглоомон тэргэнцэр зогсож байсан яг адилхан тэргэнцэрийг мөргөж хамт хөдлөв. Хамтдаа хаашаа ямар хурдтай хөдөлсөн бэ? (хөдөлгөөнийг гадны нөлөөгүй тусгаар системд явагдана гэж үзнэ.)

 • A. 40 м/с хурдтай анхны хөдөлгөөний дагуу хөдөлсөн.

 • B. 20 м/с хурдтай анхны хөдөлгөөний дагуу хөдөлсөн.

 • C. 10 м/с хурдтай анхны хөдөлгөөний дагуу хөдөлсөн.      

 • D. 10 м/с хурдтай анхны хөдөлгөөний эсрэг хөдөлсөн.

Оноо: 1

Выберите правильный вариант.

Это её сумка, а это .................. сумка.

 • A.я

 • B.моя

 • C.ты

 • D.твой

Оноо: 1

\sqrt{1{\frac{9}{16}}} язгуурын утгыг олоорой.

 • A. 1\frac{3}{4}

 • B.  1\frac{1}{4}

 • C.  1\frac{3}{8}

 • D. \frac{5}{8}

Оноо: 5

2 кг масстай чулуу 20 м өндрөөс анхны хурдгүй чөлөөтэй унав. Энэхүү хөдөлгөөний хувьддараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү.

Чулуу унах явцад .......................энерги ...........................энергид хувирна.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэхүү чулуу унах хөдөлгөөнд тохируулан энерги хадгалагдах хуулийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Чулуу газарт унах үеийн хурдыг тооцоолно уу.

бодолт

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

\sqrt{2\frac{1}{4}} язгуурын утгыг олоорой

 • A.  2\frac{1}{2}

 • B. 1\frac{1}{2}

 • C. 1\frac{1}{4}

 • D. \frac{3}{4}

Оноо: 1

“Хүмүүс бодсон санаснаа чөлөөтэй илэрхийлэх, хүмүүс айдасгүйгээр эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй” хэмээсэн нь ардчилалын аль үнэт зүйлст илүү хамаарах вэ ?

 • A. Эрх чөлөө

 • B. Авилгын хяналт

 • C. Хариуцлага, гүйцэтгэл

 • D. Өрсөлдөөн

Оноо: 1

2016 онд Монгол улс ардчилалын хөгжлийн талаарх судалгаагаар 1,5 гэсэн үзүүлэлтээр “Чөлөөт” гэсэн ангилалд багтсан. Харин 2001 онд аль ангилалд багтаж байсан бэ ?

 • A. Чөлөөт буюу эрх чөлөөтэй

 • B. Хагас чөлөөт

 • C. Эрх чөлөөгүй

 • D. Авторитар

Оноо: 1

Ерөнхийлөгчийн засаглалтай улсад гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн нь аль субьект байдаг вэ ?

 • A. Ерөнхийлөгч

 • B. Ерөнхий сайд

 • C. Парламентын гишүүн

 • D. Улсын их хурлын дарга

Оноо: 1

Орон нутагт төсвөөс 100 км зам тавьж ашиглалтад оруулжээ. Энэ нь аль өгөгдөлд хамаарах жишээ вэ?

 • А. Өрх гэрийн хэрэглээний зардал

 • B.ААН-ийн зардал

 • C.Төрийн зардал

 • D.Гадаадын хэрэглэгчийн зардал

Оноо: 1

\frac{7}{11}энгийн бутархайг аравтын бутархайд шилжүүлсэн нь аль вэ?

 • A.  0.(64)

 • B. 0.(63)

 • C. 0.64

 • D. 0.63

Оноо: 1

Зурагт гурван биеийн координат хугацааны хамаарлын графикийг үзүүлжээ. Аль бие нь их хурдтай вэ?

 • A.I бие    

 • B. II бие

 • C. III бие             

 • D. Бүгд ижил хурдтай явсан

Оноо: 1

Сүү ХК 100 үнээний ферм байгуулсан. Энэ нь аль өгөгдөлд хамаарах жишээ вэ?

 • A. Төрийн зардал

 • B.ААН-ийн зардал

 • C.Хэрэглээний зардал

 • D.Цэвэр экспорт

Оноо: 1

Зурагт гурван биеийн координат хугацааны хамаарлын графикийг үзүүлжээ. Аль бие нь хамгийн бага хурдтай вэ?

 • A. I бие    

 • B. II бие

 • C. III бие

 • D. Бүгд ижил хурдтай явсан.

Оноо: 5

2 кг масстай чулуу чөлөөтэй унагахад газарт хүрэх үедээ 20 м/с хурдтай болжээ. Энэхүү хөдөлгөөний хувьд дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү.

Чулуу унах явцад .......................энерги ...........................энергид хувирна.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэхүү чулуу унах хөдөлгөөнд тохируулан энерги хадгалагдах хуулийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Чулуу ямар өндрөөс унасныг тооцоолно уу.

бодолт:

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693