• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

ЕБС-ийн багш нарыг зөөврийн компьютерээр хангажээ. Энэ нь аль өгөгдөлд хамаарах жишээ вэ?

 • A.Гадаадын хэрэглэгчийн зардал

 • B.Өрх гэрийн хэрэглээний зардал

 • C.Компаний зардал

 • D.Улсын зардал

Оноо: 1

\frac{9}{11}энгийн бутархайг аравтын бутархайд шилжүүлсэн нь аль вэ?

 • A. 0.(82)

 • B. 0.(81)

 • C. 0.82

 • D. 0.81

Оноо: 1

Говь ХК ноолууран бүтээгдэхүүнээ Хятад улс руу гаргасан. Энэ нь аль өгөгдөлд хамаарах жишээ вэ?

 • A.Хэрэглээний зардал

 • B. Гадаадын хэрэглэгчийн зардал

 • C.Төрийн зардал

 • D. ААН-ийн зардал

Оноо: 1

Гүйлтийн тамирчин бие халаалт хийхдээ 10 минутад 3 км замыг туулсан бол ямар хурдтай гүйсэн бэ?

 • A. 0,2 м/с

 • B. 0,3 м/с

 • C. 3,3 м/с

 • D. 5,0 м/с

Оноо: 1

Парламентын засаглалтай улс оронд гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн аль субьект байдаг вэ ?

 • A. Улсын их хурлын дарга

 • B. Ерөнхийлөгч

 • C. Ерөнхий сайд

 • D. А ба В

Оноо: 1

Дугуйтай хүүхэд 20 минутад 6 км замыг туулсан бол ямар хурдтай давхисан бэ?

 • A. 0,2 м/с

 • B. 3,0 м/с

 • C. 3,3 м/с

 • D. 5,0 м/с

Оноо: 5

Харваач k=10 Н/м хаттай нумыг 50 см хөвчилөн татаж, 0.4 кг масстай сумыг хэвтээ чигт харважээ.

Сум харвах үед энергийн ямар хувирал явагдсан болохыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэ агшинд тохируулан энерги хадгалагдах хуулийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Сумны олж авах анхны хурдыг тооцоолно уу.

бодолт:

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Засгийн газрын байгууллагуудад үл хамаарах өгөгдөл аль вэ ?

 • A. Ерөнхий газар

 • B. Тохируулагч агентлаг

 • C. Тамгын газар

 • D. Энд тийм зүйл дурдаагүй байна.

Оноо: 1

Төрийн албаны дарга нарт машин худалдаж авчээ. Энэ нь аль өгөгдөлд хамаарах жишээ вэ?

 • A.Төрийн зардал

 • B.Хөрөнгө оруулалтын зардал

 • C.Хэрэглээний зардал

 • D.Цэвэр экспорт

Оноо: 1

Дараах хариултуудын аль нь шулуун, хурдсах хөдөлгөөнийг зөв илэрхийлсэн байна вэ?

 • A. Хурдатгалын векторын чиглэл нь хурдны векторын чиглэлтэй тохирно

 • B. Хурдатгалын векторын чиглэл нь хурдны векторын эсрэг байна

 • C. Хурдатгалын векторын чиглэл нь координатын эерэг чиглэлтэй тохирно

 • D. Хурдатгалын векторын чиглэл нь координатын тэнхлэгийн эсрэг байна.

Оноо: 1

Буруу бодомжийг олоорой.

 • A. Хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхүү Улсын их хурал хадгална.

 • B. Монгол улс холимог засаглалтай орон.

 • C. Засгийн газрын эрх мэдэл нь тасралтгүй атрибут шинжтэй.

 • D. Ерөнхий сайд ажлаа Улсын их хурлын өмнө хариуцна.

Оноо: 1

Тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа, зохих хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхөө амлаж байгааг баталсан үнэт цаасыг ...................... гэдэг.

 • A.Хувьцаа

 • B.Үнэт цаас

 • C.Облигаци

 • D. Бонд

Оноо: 1

Зөв бодомжийг олоорой.

 • A. Улсын их хурал бол гүйцэтгэн захирамжлах дээд байгууллага

 • B. Засгийн газар бол хуулийг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр заавал биелэх эрх зүйн акт гаргадаг.

 • C. Ерөнхийлөгчийн засаглалтай улсад Засгийн газрын тэргүүн нь Ерөнхий сайд байна.

 • D. Монгол улс Ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах засаглалтай орон.

Оноо: 1

^{\left (- \frac{2}{3} \right )^3} илэрхийллийн утгыг олоорой.

 • A. -\frac{8}{27}

 • B. -\frac{8}{9}

 • C. \frac{8}{9}

 • D. \frac{8}{27}

Оноо: 1

Дараах хариултуудын аль нь шулуун, удаашрах хөдөлгөөний хурдатгалыг зөв илэрхийлсэн байна вэ?

 • A. Хурдатгалын векторын чиглэл нь хурдны векторын чиглэлтэй тохирно

 • B. Хурдатгалын векторын чиглэл нь хурдны векторын эсрэг байна.

 • C. Хурдатгалын векторын чиглэл нь координатын эерэг чиглэлтэй тохирно

 • D. Хурдатгалын векторын чиглэл нь координатын тэнхлэгийн эсрэг байна.

Оноо: 1

Иргэний нийгэм хэмээх ойлголтын “иргэний” гэсэн үг нь ямар үгнээс үүсэлтэй вэ ?

 • A. Соёлтой

 • B. Бүдүүлэг, зэрлэг

 • C. Ёс суртахуунлаг

 • D. Өндөр, боловсронгуй

Оноо: 1

Засгийн газар болон бусад эрх бүхий этгээдээс гаргасан бүх төрлийн хувьцаа болон бонд, түүнийг худалдах, худалдан авах эрхийн бичгийг …………………. гэж нэрлэдэг.

 • A.Үнэт цаас

 • B.Хувьцаа

 • C.Бонд

 • D.Облигаци

Оноо: 1

Монгол улсын шинэ үндсэн хуульд нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагыг хэрхэн тодорхойлсон бэ ? Зөв дараалал, өгөгдлийг олоорой.

 • A. Иргэний, ардчилсан, хүмүүнлэг

 • B. Иргэний, хүмүүнлэг, ардчилсан

 • C. Хүмүүнлэг, ардчилсан, иргэний

 • D. Хүмүүнлэг, иргэний, ардчилсан

Оноо: 1

^{\left (- \frac{3}{4} \right )^3} илэрхийллийн утгыг олоорой

 • A. -\frac{27}{64}

 • B. -\frac{9}{16}

 • C. \frac{9}{64}

 • D. \frac{27}{64}

Оноо: 1

Үнэт цаасны зах зээл дээр бусдын нэрийн өмнөөс үнэт цаасыг зуучлан худалдах, худалдан авах ажиллагааг ……………….. гэнэ.

 • A.Диллерийн үйл ажиллагаа

 • B. Брокерийн үйл ажиллагаа

 • C.Бонд гаргах үйл ажиллагаа

 • D.Андеррайтерийн үйл ажиллагаа

Нийт: 16693