Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Гүдгэр зургаан өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр хэдтэй тэнцүү байх вэ?

 • a)7200

 • b)9000

 • c)10800

 • d)3600

Оноо: 1

Зөв тэнцэтгэл аль нь вэ?

 • A. cos(-2Ө)=-sin2Ө

 • B. cos(-2Ө)=-cos2Ө

 • C. cos(-2Ө)=sin2Ө

 • D. cos(-2Ө)=cos2Ө

Оноо: 1

Секторын талбайг олоорой.

 • a)2π

 • b)3π

 • c)9π

 • d)6π

Оноо: 1

Секторын талбайг олоорой.

 • a)36π

 • b)12π

 • c)4π

 • d)9π

Оноо: 1

Доорх зурган дээрх амьтан экологийн ямар бүлэгт хамаардаг амьтан бэ?


 • А. Бентос

 • B. Нектон

 • C. Нейстон

 • D. Планктон

Оноо: 1

\frac{3^{5}\cdot 3^{2}}{\left ( 3^{^{2}} \right )^{3}}утгыг ол.

 • A. −3

 • В. 0

 • С. 1

 • D. 3

Оноо: 1

Гүдгэр олон өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр 10800 -тай тэнцүү бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • a)7

 • b)5

 • c)8

 • d)6

Оноо: 1

Зөв тэнцэтгэл аль нь вэ?

 • A. tg(-2Ө)=-ctg2Ө

 • B. tg(-3Ө)=ctg3Ө

 • C. tg(-4Ө)=ctg4Ө

 • D. tg(-5Ө)=-tg5Ө

Оноо: 1

Талбайг хэмжих нэгжийг зөв шилжүүлээрэй. 1 га = ?

 • А. 10м.кв

 • В. 100 м.кв

 • С. 1000 м.кв

 • D. 10000 м.кв

Оноо: 1

Гүдгэр олон өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр 9000 -тай тэнцүү бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • a)7

 • b)5

 • c)8

 • d)6

Оноо: 1

sin2\alphacos3\alpha+sin3\alphacos2\alpha илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. sin\alpha

 • B. cos\alpha

 • C. sin5\alpha

 • D. cos5\alpha

Оноо: 1

Талбайг хэмжих нэгжийг зөв шилжүүлээрэй. 1 ар = ?

 • А. 10м.кв

 • В. 100 м.кв

 • С. 1000 м.кв

 • D. 10000 м.кв

Оноо: 1

\left (1 \tfrac{3}{4} \right )^{2} утгыг ол.

 • A. 1\tfrac{1}{16}

 • B.1\tfrac{9}{16}

 • C. 2\tfrac{6}{8}

 • D.3\tfrac{1}{16}

Оноо: 1

Талбайг хэмжих нэгжийг зөв шилжүүлээрэй. 1м.кв = ?

 • А. 10см.кв

 • В. 100 см.кв

 • С. 1000 см.кв

 • D. 10000 см.кв

Оноо: 1

Зурагт өгсөн дүрсийн талбайг олоорой.

 • a)680м2

 • b)340м2

 • c)540м2

 • d)400м2

Оноо: 1

sin3\alphacos2\alpha-cos3\alphasin2\alpha илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. A.sin\alpha

 • B. cos\alpha

 • C. sin5\alpha

 • D. cos5\alpha

Оноо: 1

Талбайг хэмжих нэгжийг зөв шилжүүлээрэй. м.кв = ?

 • А. 10см.кв

 • В. 100 см.кв

 • С. 1000 см.кв

 • D. 10000 см.кв

Оноо: 1

Улсын зэрэглэлтэй дараах хотуудаас саятан хот аль нь вэ?

 • A. Дархан

 • B. Эрдэнэт

 • C. Ховд

 • D. Улаанбаатар

Оноо: 1

Зурагт өгсөн дүрсийн талбайг олоорой

 • a)450м2

 • b)387м2

 • c)324м2

 • d)225м2

Оноо: 1

Өгсөн хэмжээг бүхлээр тоймлоорой. 5 км 50 м

 • А. 5 км

 • В. 6 км

 • С. 550м

 • D. 5050 м

Нийт: 15508