• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зөв тэнцэтгэл аль нь вэ?

 • A. cos(-2Ө)=-sin2Ө

 • B. cos(-2Ө)=-cos2Ө

 • C. cos(-2Ө)=sin2Ө

 • D. cos(-2Ө)=cos2Ө

Оноо: 1

Секторын талбайг олоорой.

 • А. 2π  

 • B. 3π              

 • C. 9π                

 • D. 6π

Оноо: 1

Секторын талбайг олоорой.

 • A. 36π           

 • B. 12π              

 • C. 4π                

 • D. 9π

Оноо: 1

Доорх зурагт үзүүлсэнамьтан экологийн ямар бүлэгт хамаардаг амьтан бэ?


 • А. Бентос

 • B. Нектон 

 • C. Нейстон

 • D. Планктон

Оноо: 1

\frac{3^{5}\cdot 3^{2}}{\left ( 3^{^{2}} \right )^{3}}утгыг ол.

 • A.  −3            

 • В. 0                 

 • С. 1                 

 • D.  3

Оноо: 1

Гүдгэр олон өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр 1080oбол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • A. 7                  

 • B. 5                  

 • C. 8                

 • D. 6

Оноо: 1

Зөв тэнцэтгэл аль нь вэ?

 • A. tg(-2Ө)=-ctg2Ө

 • B. tg(-3Ө)=ctg3Ө   

 • C. tg(-4Ө)=ctg4Ө 

 • D. tg(-5Ө)=-tg5Ө

Оноо: 1

Талбайг хэмжих нэгжийг зөв шилжүүлээрэй. 1 га = ?

 • А. 10м.кв        

 • В. 100 м.кв

 • С. 1000 м.кв   

 •  D. 10000 м.кв

Оноо: 1

Гүдгэр олон өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийннийлбэр900oбол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • A. 7                  

 • B. 5              

 • C. 8                  

 • D. 6

Оноо: 1

sin2\alphacos3\alpha+sin3\alphacos2\alpha илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. sin\alpha    

 • B. cos\alpha 

 • C. sin5\alpha       

 • D. cos5\alpha

Оноо: 1

Талбайг хэмжих нэгжийг зөв шилжүүлээрэй. 1 ар = ?

 • А. 10м.кв      

 •   В. 100 м.кв

 •  С. 1000 м.кв     

 • D. 10000 м.кв

Оноо: 1

\left (1 \tfrac{3}{4} \right )^{2} утгыг ол.

 • A. 1\tfrac{1}{16}    

 • B.1\tfrac{9}{16}           

 • C. 2\tfrac{6}{8}             

 • D.3\tfrac{1}{16}

Оноо: 1

Талбайг хэмжих нэгжийг зөв шилжүүлээрэй. 1м.кв = ?

 •  А. 10см.кв

 •  В. 100 см.кв   

 • С. 1000 см.кв    

 • D. 10000 см.кв

Оноо: 1

Зурагт өгсөн дүрсийн талбайг олоорой.

 • A. 680м2                    

 • B. 340м2                   

 • C. 540м2                      

 • D. 400м2

Оноо: 1

sin3\alphacos2\alpha-cos3\alphasin2\alpha илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. A.sin\alpha

 • B. cos\alpha     

 • C. sin5\alpha              

 • D. cos5\alpha

Оноо: 1

Талбайг хэмжих нэгжийг зөв шилжүүлээрэй. м.кв = ?

 • А. 10см.кв     

 •  В. 100 см.кв    

 • С. 1000 см.кв  

 • D. 10000 см.кв

Оноо: 1

Улсын зэрэглэлтэй дараах хотуудаас саятан хот аль нь вэ?

 • A. Дархан

 • B. Эрдэнэт

 • C. Ховд

 • D. Улаанбаатар

Оноо: 1

Зурагт өгсөн дүрсийн талбайг олоорой.

 • A. 450м2              

 • B. 387м2                     

 • C. 324м2                 

 • D. 225м2

Оноо: 1

Өгсөн хэмжээг бүхлээр тоймлоорой. 5 км 50 м

 •  А. 5 км     

 •  В. 6 км   

 •   С. 550м    

 •  D. 5050 м

Оноо: 1

cos4\alphacos2\alpha-sin4\alphasin2\alpha илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. sin2\alpha   

 • B. cos2\alpha

 • C. sin6\alpha         

 • D. cos6\alpha

Нийт: 16693