• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Улс төрийн системийн гаралтын чиг үүрэг нь улс төрийн аль институтын мэдэлд байдаг вэ ?

 • A. Төр

 • B. Хөдөлгөөн, Төрийн бус байгууллага

 • C. Улс төрийн намууд

 • D. Сонирхолын бүлэг

Оноо: 1

Мөнгө, зээлийн “ зөөлөн бодлого ”-ын давуу талд хамаарах өгөгдөл аль вэ ?

 • A.Ажилгүйдэл өснө.

 • B.Инфляци өснө.

 • C.Үйлдвэрлэлийн хэмжээ өснө.

 • D.Ядуурал өснө.

Оноо: 1

Аль үед улс төрийн системийн “оролт” бүрэн утгаараа илэрж чаддаггүй вэ ?

 • A. Уламжлалт хаант засагтай

 • B. Нэг хүний дарангуйлалтай улс

 • C. Хуулийн засаглалтай, эрх зүйт улс

 • D. Зөвхөн А, B

Оноо: 5

k=30 Н/смхаттай пүршинд бэхлэгдсэн жингүй тавцан руу ачааг h=1 м өндрөөс анхны хурдгүйгээр унагахад пүрш хамгийн ихдээ 20 см хэмжээгээр шахагдав. Бие тавцан дээр унаж пүрш шахагдах үед энергийн ямар хувирал явагдсан болохыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Бие тавцан дээр унаж пүрш хамгийн их шахагдах агшин дахь энерги хадгалагдах хуулийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

1 м өндрөөс унасан ачааны массыг тооцоолж олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Герман улсын Бундестагт дэд хороо, ажлын хэсэг нь түүнээс зөвөлгөө авахыг зөвшөөрдөг, харин Америкийн нэгдсэн улсад мужийн засаг захиргаатай зөвшилцөж чадахгүй бол асуудлаа нийт улсын хэмжээнд шийдвэрлүүлдэг байхад, Оросын холбооны улс, Зүүн Европын орнуудад уг байгууллага нь гол төлөв бизнесийн сонирхол дээр түшиглэдэг байх жишээтэй. Энэ нь улс төрийн аль институтыг илэрхийлж буй жишээ вэ ?

 • A. Сонирхолын бүлэг

 • B. Төр

 • C. Улс төрийн намууд

 • D. Тохирох өгөгдөл алга.

Оноо: 1

Зурагт биед үйлчлэх хүчнүүдийг дүрсэлжээ. Хүчнүүдийг зөв нэрлэсэн хариулт аль нь вэ?

 • A. F1 үрэлтийн хүч, F2 реакцын хүч, F3 хүндийн хүч

 • B. F1 хүндийн хүч, F2 үрэлтийн хүч, F3 реакцын хүч

 • C. F1 реакцын хүч, F2 үрэлтийн хүч, F3 хүндийн хүч

 • D. F1 үрэлтийн хүч, F2 хүндийн хүч, F3 реакцын хүч

Оноо: 1

Мөнгөний хатуу бодлогод хамаарахыг олоорой.

 • A.Зээлийн хүүг өсгөх.

 • B.Зээлийн хүүг багасгах.

 • C. Зээлийн хэмжээг бууруулах. /Тийм/

 • D.Зөвхөн A ба C.

Оноо: 1

Мөнгө зээлийн “ Зөөлөн бодлого ”-д хамаарахыг олоорой.

 • A.Зээлийн хүүг бууруулах.

 • B.Зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх.

 • C.Зээлийн хэмжээг багасгах.

 • D.Зөвхөн A ба B

Оноо: 1

Төрийн мөнгө, зээлийн бодлогын арга хэрэгсэлд хамаарах өгөгдлийг олно уу.

 • A. Хүүгийн бодлого явуулах.

 • B.Арилжааны банкны зайлшгүй нөөцийн хэмжээг тогтоох.

 • C.Арилжааны бичгийг худалдах, худалдан авах.

 • D. Дээрх бүгд хамаарна.

Оноо: 1

Эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлтэд хамаарах өгөгдөл аль вэ ?

 • A.Эдийн засаг өссөн.

 • B.Хүний хөгжил өссөн.

 • C.Ядуурлын түвшин буурсан.

 • D.Дээрх бүгд.

Оноо: 1

Энэхүү сонирхолын бүлэг нь эхэндээ мэргэжлийн гэмээр үйл ажиллагаа явуулдаг ч, сүүлдээ улс төржсөн шинжтэй болдог онцлогтой. Сонирхолын бүлгийн А.Алмондын аль ангилалд хамаарах шинж вэ ?

 • A. Аномик бүлэг

 • B. Байгууллагажсан бүлэг

 • C. Эвлэл холбооны бүлэг

 • D. Эвлэл холбооны бус бүлэг

Оноо: 1

Эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлтэд хамаарах өгөгдөл аль вэ ?

 • A. Аж үйлдвэржилт

 • B.Тогтвортой өсөлт бий болсон.

 • C.Амьжиргаа дээшилсэн.

 • D.Бүгд хамаарна.

Оноо: 1

Венесуэл, Сири зэрэг орнуудад улс төрийн тогтворгүй байдлын улмаас иргэд нь үй олноороо дүрвэцгээж байна. Тэдгээр ард, иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг зайлшгүй чухал болж байна. Энэхүү өгөгдөл сонирхолын бүлгийн үйл ажиллагааны хүрээ чиглэлийн алинд нь хамаарах вэ ?

 • A. Амралт, чөлөөт цагийн бүлэг

 • B. Үзэл суртал, шашны чиглэлийн бүлэг

 • C. Эдийн засаг, аж ахуй, үйлдвэрлэгчдийн бүлэг

 • D. Нийгмийн асуудал, эрүүл мэндийн бүлэг

Оноо: 1

Эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлтэд хамаарах өгөгдөл аль вэ ?

 • A. Ядуурал буурсан.

 • B.Эдийн засгийн биеэ даасан байдал нэмэгдсэн.

 • C.Эдийн засагт бүтцийн өөрчлөлт бий болсон.

 • D. АBC хамаарна.

Оноо: 1

“…Эдийн засаг өссөн ч ядуурал, ажилгүйдлийн түвшин буураагүй, орлогын тэгш бус байдал өөрчлөгдөөгүй бол тухайн улсын эдийн засаг хөгжсөн гэж үзэхгүй. ” Энэ нь:

 • A. Үнэн

 • B.Худал

 • C.Харьцуулах боломжгүй

 • D.Бүгд буруу

Оноо: 1

Тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлтэд үл хамаарахыг олно уу.

 • A.Байгаль орчин

 • B.Эдийн засаг

 • C.Нийгэм, соёл

 • D.Тийм зүйл алга

Оноо: 5

k=10 Н/смхаттай пүршинд бэхлэгдсэн жингүй тавцан руу ачааг h=2 м өндрөөс анхны хурдгүйгээр унагахад пүрш хамгийн ихдээ 50 см хэмжээгээр шахагдав.

Бие тавцан дээр унаж пүрш шахагдах үед энергийн ямар хувирал явагдсан болохыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Бие тавцан дээр унаж пүрш шахагдах үед энергийн ямар хувирал явагдсан болохыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

2 м өндрөөс унасан ачааны массыг тооцоолж олно уу.

бодолт:

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Выберите правильный вариант.

Ребята, скажите, чей это ................ ?

 • A. учебник

 • B. ручка

 • C. книга

 • D. яблоко

Оноо: 1

Выберите правильный вариант.

У меня есть .................... карандаш.

 • A. младшая

 • B. среднее

 • C. красный

 • D. старший

Оноо: 1

Выберите правильный вариант.

У моего друга большая .................. .

 • A. мама 

 • B. бабушка 

 • C. подруга  

 • D. семья

Нийт: 16693