• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Иргэн В гэнэтийн хэрэгцээ гарсан тохиолдолд авч хэрэглэх зорилгоор мөнгөө хуримтлуулахаар болжээ. Эдийн засгийн ухааны үүднээс аль үйлдлийг хийвэл зохистой вэ ?

 • A.Хугацаагүй хадгаламжид мөнгө байршуулах

 • B.Хугацаатай хадгаламжийн данс нээх

 • C.Ашигтай компаний хувьцаа худалдаж авах

 • D. Ирээдүйд ашиг өгөх компанид хөрөнгө оруулалт хийх

Оноо: 7

Прочитайте текст и выполните задания.

Знаменитейший туристический маршрут России носит название “Золотое Кольцо” не просто так. Маршрут ведет по старейшим русским городам, где сохранились древнейшие достопримечательности – памятники культуры, исторические места. .

Автор терминаи самой идеи кольцевого маршрута — журналист и литераторЮрий Бычков. Он вноябре— декабре 1967года опубликовал в газете “Советская культура” серию очерков [нийтлэл] о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». Позднее это название было присвоено ныне всемирно известному туристическому маршруту.

Говорят, что лучший способ понять и познать великую Россию – проехать по ее Золотому Кольцу. В Золотое Кольцо входит восемь городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Если посмотреть на города на карте, становится ясно, почему туристический маршрут назвали именно так, города расположены своеобразным кольцом к северо-востоку от Москвы.

Маршрут по “Золотому Кольцу России” подходит для любого времени года.

Задания:

1. Озаглавьте текст ................................ .

2. Маршрут ведёт .................................. .

Оноо: 1

Шүүх хуралдаанд оролцогчид асуулт асуух, хариулах, нотлох баримтыг танилцуулах, өөрсдийн тайлбарыг өгөх, үндэслэлээ хамгаалах, үгүйсгэх боломжийг тэгш олгосноор аль зарчим хангагдах вэ ?

 • A.Мэтгэлцээний зарчим

 • B.Нэгдмэл байх зарчим

 • C.Бие даасан байх зарчим

 • D.Нээлттэй, ил тод байх зарчим

Оноо: 2

Прочитайте текст и выполните задания.

Знаменитейший туристический маршрут России носит название “Золотое Кольцо” не просто так. Маршрут ведет по старейшим русским городам, где сохранились древнейшие достопримечательности – памятники культуры, исторические места. .

Автор терминаи самой идеи кольцевого маршрута — журналист и литераторЮрий Бычков. Он в ноябре и декабре 1967года опубликовал в газете “Советская культура” серию очерков [нийтлэл] о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». Позднее это название было присвоено ныне всемирно известному туристическому маршруту.

Говорят, что лучший способ понять и познать великую Россию – проехать по ее Золотому Кольцу. В Золотое Кольцо входит восемь городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Если посмотреть на города на карте, становится ясно, почему туристический маршрут назвали именно так, города расположены своеобразным кольцом к северо-востоку от Москвы.

Маршрут по “Золотому Кольцу России” подходит для любого времени года.

Задание. Ответьте на вопрос.

- Сколько городов входит в “Золотое кольцо”?

- ............................................................ .

Оноо: 1

Иргэн С нь захиргааны байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг хууль бус, эрхийг нь зөрчсөн гэж үзэж шүүхэд ханджээ. Иргэн С нь захиргааны шүүх хуралдаанд оролцогч аль талыг төлөөлөх вэ ?

 • A. Гуравдагч этгээд

 • B.Нэхэмжлэгч

 • C.Хариуцагч

 • D.Өмгөөлөгч

Оноо: 1

Иргэн С болон засаг даргын хооронд үүссэн хэргийг шийдвэрлэхэд М-ийн эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй байгаа бол М нь захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанд оролцож буй аль талыг төлөөлөх вэ ?

 • A. Нэхэмжлэгч

 • B.Иргэдийн төлөөлөгч

 • C. Хариуцагч

 • D.Гуравдагч этгээд

Оноо: 2

Прочитайте текст и выполните задания.

Знаменитейший туристический маршрут России носит название “Золотое Кольцо” не просто так. Маршрут ведет по старейшим русским городам, где сохранились древнейшие достопримечательности – памятники культуры, исторические места. .

Автор терминаи самой идеи кольцевого маршрута — журналист и литераторЮрий Бычков. Он в ноябре и декабре 1967года опубликовал в газете “Советская культура” серию очерков [нийтлэл] о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». Позднее это название было присвоено ныне всемирно известному туристическому маршруту.

Говорят, что лучший способ понять и познать великую Россию – проехать по ее Золотому Кольцу. В Золотое Кольцо входит восемь городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Если посмотреть на города на карте, становится ясно, почему туристический маршрут назвали именно так, города расположены своеобразным кольцом к северо-востоку от Москвы.

Маршрут по “Золотому Кольцу России” подходит для любого времени года.

Задание. Ответьте на вопрос.

- Почему маршрут назвали “Золотым кольцом”?

- ..................................................................... .

Оноо: 1

Шүүх хуралдаан нь тодорхой дараалалтай явагддаг. Доорх өгөгдлүүдээс хамгийн эхний алхам, дараалалыг олоорой.

 • A.Шүүгч талуудын эрхийг тайлбарлаж, зааварчилгаа өгнө.

 • B.Шүүгч хариуцагчаас асуулт асууна.

 • C.Гэрчийн мэдүүлэг авна.

 • D.Шүүгч хэргийн тухай товч мэдээлэл хийж, талуудыг нэр дуудан суудалд байршуулна.

Оноо: 2

Прочитайте текст и выполните задания.

Знаменитейший туристический маршрут России носит название “Золотое Кольцо” не просто так. Маршрут ведет по старейшим русским городам, где сохранились древнейшие достопримечательности – памятники культуры, исторические места. .

Автор терминаи самой идеи кольцевого маршрута — журналист и литераторЮрий Бычков. Он в ноябре и декабре 1967года опубликовал в газете “Советская культура” серию очерков [нийтлэл] о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». Позднее это название было присвоено ныне всемирно известному туристическому маршруту.

Говорят, что лучший способ понять и познать великую Россию – проехать по ее Золотому Кольцу. В Золотое Кольцо входит восемь городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Если посмотреть на города на карте, становится ясно, почему туристический маршрут назвали именно так, города расположены своеобразным кольцом к северо-востоку от Москвы.

Маршрут по “Золотому Кольцу России” подходит для любого времени года.

Задание. Ответьте на вопрос.

- Когда можно путешествовать по маршруту?

- .................................................................. .

Оноо: 1

Иргэний эрхийг нь зөрчсөн гэж үзэж буй шийдвэрийг гаргасан захиргааны байгууллага, албан тушаалтан нь захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанд оролцогч аль талыг төлөөлөх вэ?

 • A.Нэхэмжлэгч

 • B.Гэрч

 • C.Хариуцагч

 • D.Өмгөөлөгч

Оноо: 1

Шүүх хуралдаанд өөрийн дур зоргоор хандахгүй байх, аливаад зөвхөн дүрэм журмын дагуу хандах явдал нь шүүхийн аль зарчим бэ ?

 • A.Нэгдмэл байх

 • B.Хууль дээдлэх, хуульд захирагдах

 • C.Шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй байх

 • D.Шүүх ил тод байх

Оноо: 10

Напишите рассказ о своей маме. /10 - 15 предложений/

1. Какзовут твою маму? Сколько ей лет?

2. Где она работает?

3. Какие у неё интересы?

4. Какой у неё характер?

5. Что она любит делать в свободное время?

Оноо: 1

Иргэдийн хууль ёсны зөвшөөрөгдсөн оролцоог юу гэж нэрлэдэг вэ ?

 • A.Нийцтэй оролцоо

 • B.Нийцгүй оролцоо

 • C.Хууль бус оролцоо

 • D.Хэм хэмжээг зөрчсөн оролцоо

Оноо: 1

Зөвлөлдөх санал асуулгад оролцож хуулийн төсөлд санал өгчээ. Энэ нь иргэдийн оролцооны аль хэлбэрт хамаарах вэ ?

 • A.Улс төрийн сонгуульд оролцож, саналаа өгөх

 • B.Сонирхлын бүлгээр дамжуулж оролцох

 • C.Хэлэлцүүлэг, санал асуулгад оролцох

 • D.Захидал бичих

Оноо: 10

Напишите короткоо том, как вы помогаетеродителям по дому. / 10 - 15 предложений/

1. Как тебязовут? Какая у тебясемья?

2. Как ты помогаешьродителям?

3. Какие у тебяобязанности по дому?

4. Нравится ли тебепомогать родителям по дому?

5. Что тебенравится больше всего делать, а что не нравится делать?

6. Как ты думаешь, помогать родителям - трудная работа?

Оноо: 1

Тойргоосоо сонгогдсон Улсын их хурлын гишүүн, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчтэй уулзаж санал бодлоо илэрхийлж, дамжуулах нь иргэний оролцооны аль хэлбэрт хамаарах вэ?

 • A. Сонгуульд оролцох

 • B.Төлөөллөөр дамжуулан оролцох

 • C.Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд оролцох

 • D.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах

Оноо: 10

Напишите рассказ о своём городе, используявопросы в качестве плана. (10 - 15 предложений)

 1. Как называется Ваш город? Сколько лет Вашему городу?
 2. Сколько лет Вы живёте в этом городе?
 3. На какой улице Вы живёте?
 4. В каком районе находится Ваша школа?
 5. Какой у вас город? Какие достопримечательные (исторические) места города Вы можете назвать?
 6. Как называется центральная площадь города?
 7. Какие мероприятия проводятся на этой площади?
 8. Вы любите свой город? Почему?
Оноо: 1

Д иргэний танхимаас зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт оролцож санал бодлоо илэрхийлэв. Энэ нь иргэдийн оролцооны аль хэлбэрт хамаарах вэ?

 • A.Улс төрийн сонгуульд оролцож саналаа өгөх

 • B. Сонирхолын бүлгээр дамжуулж оролцох

 • C.Хэлэлцүүлэг, санал асуулгад оролцох

 • D.Захидал бичих

Оноо: 1

Зурагт хар тугалганы температур хугацаанаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалсан ажиглалтын хэсгийг үзүүлэв. Хар тугалга 327℃ температурт хайлж, 1740℃ температурт буцалдаг.

Диаграммын СD хэсэг ямар процессыг үзүүлж байна вэ?

 • A. Хатуу төлөвт халах  

 • B. Шингэн төлөвт хөрөх

 • C. Хайлах  

 • D. Хатуу төлөвт хөрөх   

Оноо: 1

Өнөөгийн залуучууд ихэвчлэн фейсбүүк, тветтэр зэргийг ашиглан үзэл бодлоо илэрхийлж, хэвлэн нийтлэх замаар нийгмийн амьдралд оролцох нь илүүтэй болжээ. Энэ нь иргэний оролцооны аль хэлбэрт хамаарах вэ ?

 • A.Нийгмийн сүлжээ ашиглах

 • B.Сонирхлын бүлгээр дамжуулах

 • C.Төлөөллөөр дамжуулан оролцох

 • D.Хэлэлцүүлэг, санал асуулгад оролцох

Нийт: 16693