Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

cos4\alphacos2\alpha-sin4\alphasin2\alpha илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. sin2\alpha

 • B. cos2\alpha

 • C. sin6\alpha

 • D. cos6\alpha

Оноо: 1

Өгсөн хэмжээг бүхлээр тоймлоорой. 3 км 50 м

 • А. 3 км

 • В. 4 км

 • С. 350 м

 • D. 3050 м

Оноо: 1

Сурагчид 3 төрлийн уснаас дээж авч усны шавжуудыг илрүүлжээ. Усны шавж болон амьдрах орчныг нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу.

 • А. 1a, 2c, 3b

 • B. 1b, 2c, 3a

 • C. 1b, 2a, 3c

 • D. 1a, 2b, 3c

Оноо: 1

Өгсөн хэмжээг бүхлээр тоймлоорой. 3 цаг 15 мин

 • А. 3 цаг

 • В. 4 цаг

 • С. 32 мин

 • D. 320 мин

Оноо: 1

5^{-2}=?

 • A. -\tfrac{1}{25}

 • В. -\tfrac{1}{10}

 • С. \tfrac{1}{25}

 • D.\tfrac{1}{10}

Оноо: 1

Барга угсаатан аль аймагт суурьшдаг вэ?

 • A. Дорнод

 • B. Сүхбаатар

 • C. Хэнтий

 • D. Дорноговь

Оноо: 1

Өгсөн хэмжээг бүхлээр тоймлоорой. 2 цаг 37 мин

 • А. 2цаг

 • В. 3 цаг

 • С. 24 мин

 • D.240 мин

Оноо: 1

cos105°+cos15° үржвэр болго.

 • A. -2sin60°sin45°

 • B. 2cos120°cos90°

 • C. 2cos60°cos45°

 • D. 2sin60°cos45°

Оноо: 1

Сурагчид 3 төрлийн уснаас дээж авч усны шавжуудыг илрүүлжээ. Усны шавж болон амьдрах орчныг нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу.

 • А. 1a, 2c, 3b

 • B. 1b, 2c, 3a

 • C. 1b, 2a, 3c

 • D. 1a, 2b, 3c

Оноо: 1

Талбайн хэмжээг хэмжих нэгжийг нэрлээрэй.

 • А. см

 • В. дм

 • С. см.кв

 • D. см.куб

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу? ...................гэж 500-15000 оршин суугчидтай ХАА, үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, амралт сувилал, тээвэр худалдаа зэрэг салбарын аль нэг нь хөгжсөн өөрийн удирдлага бүхий сууринг хэлнэ.

 • A. хотжилт

 • B. тосгон

 • C. дүүрэг

 • D. хотожсон бүс

Оноо: 1

Дараах зургаас y-x=? өнцгийн хэмжээг олоорой

 • a)900

 • b) 700

 • c)600

 • d)300

Оноо: 1

Эзлэхүүний хэмжээг хэмжих нэгжийг нэрлээрэй.

 • А. см

 • В. дм

 • С. м.кв

 • D. см.куб

Оноо: 1

Дараах зургаас y-x=? өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • a)900

 • b) 580

 • c)260

 • d)320

Оноо: 1

\frac{1}{7^{-2}}=?

 • A.49

 • В. −14

 • С.-\tfrac{1}{14}

 • D.-\tfrac{1}{49}

Оноо: 1

? тэмдгийн оронд ямар тоо бичвэл зөв тэнцэтгэл болох вэ?\sqrt{1-sin^{2}13}°= ?

 • A. cos213°

 • B. cos13°

 • C. -sin213°

 • D. sin13°

Оноо: 1

Асуултын тэмдгийн оронд тохирох хэмжээг олоорой

 • А. 8 / 7 кг

 • В. 1 / 3 кг

 • C. 8 / 3 кг

 • D. 3 / 2 кг

Оноо: 1

Сурагчид 3 төрлийн уснаас дээж авч усны шавжуудыг илрүүлжээ. Усны шавж болон амьдрах орчныг нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу.

 • А. 1a, 2c, 3b

 • B. 1b, 2c, 3a

 • C. 1b, 2a, 3c

 • D. 1a, 2b, 3c

Оноо: 1

Параллелограммын талбайг олоорой.

 • a)20

 • b)80

 • c)40

 • d)60

Оноо: 1

Ажиллагсдын тоог эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулж, 100%-иар үржүүлсэн үзүүлэлтийг юу гэдэг вэ?

 • A. ажилгүйдлийн төвшин

 • B. хөдөлмөр эрхлэлтийн төвшин

 • C. ажиллах хүчний оролцооны төвшин

 • D. ажиллах хүч

Нийт: 15508