• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өгсөн хэмжээг бүхлээр тоймлоорой. 3 км 50 м

 • А. 3 км       

 • В. 4 км

 • С. 350 м    

 • D. 3050 м

Оноо: 1

Сурагчид 3 төрлийн уснаас дээж авч усны шавжуудыг илрүүлжээ. Усны шавж болон амьдрах орчныг нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу.

 • А. 1a, 2c, 3b

 • B. 1b, 2c, 3a

 • C. 1b, 2a, 3c

 • D. 1a, 2b, 3c 

Оноо: 1

Өгсөн хэмжээг бүхлээр тоймлоорой. 3 цаг 15 мин

 •  А. 3 цаг      

 • В. 4 цаг 

 •  С. 32 мин        

 • D. 320 мин

Оноо: 1

5^{-2}=?

 • A. -\tfrac{1}{25}                          

 • В.  -\tfrac{1}{10}     

 • С. \tfrac{1}{25}          

 • D.\tfrac{1}{10}

Оноо: 1

Барга угсаатан аль аймагт суурьшдаг вэ?

 • A. Дорнод

 • B. Сүхбаатар

 • C. Хэнтий

 • D. Дорноговь

Оноо: 1

Өгсөн хэмжээг бүхлээр тоймлоорой. 2 цаг 37 мин

 •  А. 2цаг    

 •   В. 3 цаг       

 •  С. 24 мин    

 •  D.240 мин

Оноо: 1

cos105°+cos15° үржвэр болго.

 • A. -2sin60°sin45°  

 • B. 2cos120°cos90° 

 • C. 2cos60°cos45°   

 • D. 2sin60°cos45°

Оноо: 1

Сурагчид 3 төрлийн уснаас дээж авч усны шавжуудыг илрүүлжээ. Усны шавж болон амьдрах орчныг нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу.

 • А. 1a, 2c, 3b

 • B. 1b, 2c, 3a  

 • C. 1b, 2a, 3c     

 • D. 1a, 2b, 3c  

Оноо: 1

Талбайн хэмжээг хэмжих нэгжийг нэрлээрэй.

 •  А. см           

 • В. дм       

 •  С. см.кв     

 • D. см.куб

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу? ...................гэж 500-15000 оршин суугчидтай ХАА, үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, амралт сувилал, тээвэр худалдаа зэрэг салбарын аль нэг нь хөгжсөн өөрийн удирдлага бүхий сууринг хэлнэ.

 • A. хотжилт

 • B. тосгон

 • C. дүүрэг

 • D. хотожсон бүс

Оноо: 1

Зурагт өгсөн у, х өнцгүүдийн ялгавар аль нь вэ?

 • A. 10o

 • B. 20o

 • C. 30o

 • D. 40o

Оноо: 1

Эзлэхүүний хэмжээг хэмжих нэгжийг нэрлээрэй.

 • А. см           

 • В. дм  

 • С. м.кв  

 •  D. см.куб

Оноо: 1

Зурагт өгсөн у, х өнцгүүдийн ялгавар аль нь вэ?

 • A. 16o                   

 • B. 58o

 • C. 26o            

 • D. 32o

Оноо: 1

\frac{1}{7^{-2}}=?

 • A.49                    

 • В. −14             

 • С.-\tfrac{1}{14}            

 • D.-\tfrac{1}{49}

Оноо: 1

? тэмдгийн оронд ямар тоо бичвэл зөв тэнцэтгэл болох вэ?\sqrt{1-sin^{2}13}°= ?

 • A. cos213°

 • B. cos13°          

 • C. -sin213° 

 • D. sin13°

Оноо: 1

Асуултын тэмдгийн оронд тохирох хэмжээг олоорой

 • А. 8 / 7   кг    

 • В.  1 / 3  кг   

 • C.  8 / 3 кг            

 • D. 3 / 2  кг  

Оноо: 1

Сурагчид 3 төрлийн уснаас дээж авч усны шавжуудыг илрүүлжээ. Усны шавж болон амьдрах орчныг нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу.

 • А. 1a, 2c, 3b

 • B. 1b, 2c, 3a

 • C. 1b, 2a, 3c 

 • D. 1a, 2b, 3c

Оноо: 1

Параллелограммын талбайг олоорой.

 • A. 20                

 • B. 80                

 • C. 40                

 • D. 60

Оноо: 1

Ажиллагсдын тоог эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулж, 100%-иар үржүүлсэн үзүүлэлтийг юу гэдэг вэ?

 • A. ажилгүйдлийн төвшин

 • B. хөдөлмөр эрхлэлтийн төвшин

 • C. ажиллах хүчний оролцооны төвшин

 • D. ажиллах хүч

Оноо: 1

Асуултын тэмдгийн оронд тохирох хэмжээг олоорой

 • А. 5 / 7 м    

 • В.  8 / 3м      

 • C.  8 / 7 м       

 • D. 7 / 2 м  

Нийт: 16693