• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Спирт 780 С температурт буцалдаг бол Кельвиний хуваариар хэдтэй тэнцүү вэ?

 • A. 351 К 

 • B. 100 К 

 • C. 273 К  

 • D. 78 К       

Оноо: 1

Монгол улсын хүн амын тоо 2016 онд 3119935, харин эдийн засгийн идэвхгүй хүн амын тоо 1880135 байсан бол тухайн үед эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоо хэд байсан бэ?

 • A.1239800

 • B. 5000070

 • C.1659420

 • D.1200000

Оноо: 1

Графикийг ажиглан II болон III энзимийн оптималь рН-г олно уу.

 • A. рН=2болон рН=9

 • B. рН= 2 болон рН =6

 • C. рН=6 болон рН= 8

 • D. рН=6 болон рН= 9

Оноо: 1

Доорх томьёонуудын аль нь Термодинамикийн нэгдүгээр хуулийг илэрхийлэх вэ?

 • A. Q=cm∆t0         

 • B. Q=mλ 

 • C. Q+A >∆U 

 • D. Q=U+A

Оноо: 1

Өөрийнхөө өртгөөр бусад барааны өртгийг илэрхийлж байдаг онцгой барааг эдийн засгийн ухаанд юу гэж нэрлэдэг вэ ?

 • A.Таваар

 • B.Мөнгө

 • C.Эквивалент бараа

 • D.Хувьцаа

Оноо: 1

Дараах процессуудын аль нь дулааны үзэгдэлд хамаарах вэ?

 • A. Долгион  тархах

 • B. Биеийг үрж цахилгаанжуулах

 • C. Пүршийг шахаж деформацлах

 • D. Бодисын агрегат төлөв өөрчлөгдөх

Оноо: 1

Хүний хоол боовсруулах эрхтэн тогтолцооны зураг өгөгджээ. 7 дугаартай эрхтний үүргийг олно уу

 • A. Бичил флорын тусламжтайгаар зарим энзим боловсорч, В,К аминдэмүүд нийлэгжинэ

 • B. Шүүс, салс, давсны хүчил зэргийг ялгаруулж тэжээлийн бодисыг задлах

 • C. Цагариг болон тууш булчингийн тусламжтайгаар хоол тэжээлийн бодисыг шулуун гэдэс рүү дамжуулах

 • D. хоол тэжээлийн мономерууд нь цус,  тунгалагт шимэгдэнэ.

Оноо: 1

Мөнгөний үүрэгт хамааралгүйг олоорой.

 • A.Төлбөрийн хэрэгсэл

 • B.Хуримтлалын хэрэгсэл

 • C.Өртгийн хэмжүүр

 • D.Тийм зүйл алга.

Оноо: 1

Дараах процессуудын аль нь дулааны үзэгдэлд хамаарах вэ?

 • A. Вакумд чулуу унах

 • B. Спирт уурших

 • C. Пүршийг татаж  сунгах  

 • D. Усан дээр завь хөвөх

Оноо: 1

Мөнгөөр арилжаа хийхэд нэн тохиромжтой байдаг. Энэ нь мөнгөний аль үүрэг вэ ?

 • A.Гүйлгээний хэрэгсэл

 • B.Хадгаламжийн хэрэгсэл

 • C.Өртгийн хэмжүүр

 • D.Төлбөрийн хэрэгсэл

Оноо: 1

Дараах уургуудыг үүрэгтэй нь зөв харгалзуулан холбосон сонголтыг олно уу.

1. Трипсин А. Хамгаалах

2. ИнтерферонБ. Зохицуулах

3. ИнсулинВ. Бүтцийн

4. АльбуминГ. Хурдасгуур

 • A. 1А, 2Б,3Г, 4В

 • B. 1Б, 2А, 3Г, 4В     

 • C. 1Г, 2А, 3В, 4Б      

 • D. 1Г, 2А, 3Б, 4В

Оноо: 1

Тухайн барааны ашигт чанарыг мөнгөөр хэмждэг. Энэ нь мөнгөний аль үүргийг илэрхийлж байна вэ ?

 • A.Арилжааны хэрэгсэл

 • B.Өртгийн хэмжүүр

 • C.Хуримтлалын хэрэгсэл

 • D.Төлбөрийн хэрэгсэл

Оноо: 1

Ургамлын навчнаас ус уурших үе шатуудыг зөв дараалалд оруулсан хэсгийг олно уу.

 1. Усны уур навчны амсрын хөндийд цугларна.
 2. Навчны амсар нээгдэхэд уур байдалтай ус ууршин, навчны гадаргуугаас агаарт шилжинэ.
 3. Навны эсүүдийн цитоплазмаас бүрхүүлд усан дусал хэлбэртэй шилжинэ.
 4. Усан дуслууд эсийн бүрхүүлээс эс хоорондын зайд усны уур хэлбэрт шилжин байрлана.
 • A. 1,2, 3, 4                  

 • B. 3, 4, 1, 2            

 • C. 3, 1, 4, 2              

 • D. 4, 1, 3, 2

Оноо: 1

Ургамлын навчнаас ус уурших үе шатуудыг зөв дараалалд оруулна уу.

 1. Кислемээр ус дээш навч руу зөөгдөнө
 2. Навчны амсар нээгдэхэд уур байдалтай ус ууршин, навчнаас агаарт шилжинэ.
 3. Кислемээс ус мезофиль эсийн цитоплазм, эсийн хана уруу орно.
 4. Ус мезофиль эсээс диффузилэгдэн гарч эс хоорондын зайд усны уур хэлбэрээр байрлана.
 • A. 1,2, 3, 4                  

 • B. 1, 3,  4, 2            

 • C.  3, 1, 4, 2              

 • D. 4, 1, 3, 2

Оноо: 1

Бид мөнгийг аливаа өр болон төлбөрийг төлөх хэрэгсэл болгон ашигладаг. Энэхүү өгөгдөл мөнгөний аль үүргийг илэрхийлж байна вэ ?


 • A.Хуримтлалын хэрэгсэл

 • B. Өртгийн хэмжүүр

 • C.Гүйлгээний хэрэгсэл

 • D.Төлбөрийн хэрэгсэл

Оноо: 1

Гармоник хэлбэлзлийн тэгшитгэл X(t)=4cos(8{\pi}t+{\frac{\pi}{2}})хэлбэртэй өгөгджээ. Хэлбэлзлийн анхны фазыг олно уу.

 • A. 4

 • B. 4\pi

 • C. \frac{\pi}{2}

 • D. 8\pi

Оноо: 1

Гэнэт өвдөх, сургалтад суух, амралт сувилалд явах шаардлага гарах гэх мэт яаралтай мөнгөний хэрэгцээ гарчээ. Энэ үед шууд авч хэрэглэх боломжтой мөнгөний эх үүсвэр аль нь вэ?

 • A.Хувьцаа

 • B.Үл хөдлөхийн гэрчилгээ

 • C.Хугацаагүй хадгаламж

 • D.Газар

Оноо: 1

Доорх үйл явц хоол боловсруулах эрхтний аль хэсэгт явагддаг вэ?

 • A. Амны хөндий        

 • B. Нойр булчирхай   

 • C. Ходоод

 • D. Өлөн гэдэс

Оноо: 1

Ургамалд ус шилжин хөдлөх хөндлөн зөөлтийг зөв тохируулсан дугаарыг олно уу.

1

Ойрын зөөлт

А

I

Үндэсний эсүүдээр ус шингээгдэн модлогт хүрэх

2

Хөндлөн зөөлт

В

II

Ишээр дамжсан ус навч, цэцэг, үр жимсэнд зөөгдөх

3

Холын зөөлт

С

III

Модлогоор өгсөх

 • A. 2-B-II               

 • B. 2-A-II           

 • C.  2-C-III             

 • D.  2-B-I

Оноо: 1

Иргэд мөнгөө хадгалахад хамгийн эрсдэл багатай арга нь аль вэ ?

 • A.Хүнд хадгалуулах

 • B.Банкинд хадгалуулах

 • C. Хувь хүнд хүүтэйгээр зээлэх

 • D.Зөвхөн А ба С

Нийт: 16693