• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хуримтлал үүсгэх хамгийн эхний алхам аль нь вэ ?

 • A. Орлого ба зардлаа бүртгэх

 • B.Хуримтлалаа өсөж буйг хянах

 • C.Хэмнэж болох зардлаа хасах

 • D.Хуримтлал хийж болох хэмжээг тодорхойлох

Оноо: 1

Б 10 жилийн дараа эргүүлэн авах нөхцөлтэйгээр банкинд мөнгөн хуримтлал байршуулжээ. Энэ нь хадгаламжийн аль ангилалд хамаарах вэ?

 • A.Хугацаагүй хадгаламж

 • B.Хугацаатай хадгаламж

 • C.Тодорхойгүй хугацаа бүхий хадгаламжийн данс

 • D.Зарлага гаргаж болохуйц хадгаламжийн данс

Оноо: 1

Цуснысудаснуудаас аль ньхавхлагагүйвэ?

 • A. Доод хөндийн вен        

 • B. Дээд хөндийн вен     

 • C.  Уушгины артери          

 • D. Уушгины вен

Оноо: 1

Гармоник хэлбэлзлийн тэгшитгэл x(t)=4cos(8{\pi}t+\frac{\pi}{2})хэлбэртэй өгөгджээ. Хэлбэлзлийн шугаман давтамжийголно уу.

 • A. 4\pi Гц

 • B. \frac{\pi}{2} Гц

 • C. 8 п Гц

 • D. 4 Гц

Оноо: 1

Аль бодомж нь алдаатай вэ ?

 • A. Б арилжааны банкинд данс нээн хуримтлал үүсгэсэн.

 • B.Бизнесмен Д төв банкнаас бизнесийн хөнгөлөлттэй зээл хүсжээ.

 • C. Б хадгаламжаасаа хүүгийн орлого олдог.

 • D.Хугацаатай хадгаламж нь хугацаагүй хадгаламжаасаа өндөр хүүтэй байдаг.

Оноо: 1

Дотроо хавхлагагүйсудсыг олно уу.

 • A. Аорт

 • B. Доод хөндийн вен        

 • C.  Дээд хөндийн вен     

 • D.  Уушгины вен

Оноо: 1

Сурагчид дараах 3 төрлийн туршилт явуулжээ. Тухайн туршилтын үр дүнг зөв дүгнэсэн өгөгдлийг олно уу. /1оноо/

Туршилт 1.“А” уусмалаас 2 мл-г авч иодын уусмалаас 2 мл нэмэхэд уусмал хар хөх өнгөтэй болсон.

Туршилт 2. “А” уусмалаас 2 мл-г авч Биуретийн урвалжаас 2 мл авч нэмэхэд уусмал цайвар цэнхэр өнгөтэй болсон.

Туршилт 3. “А” уусмалаас 2 мл-г авч 2 мл спирт нэмж холин сэгсэрэхэд эмульс үүссэн.

 • A. “А” уусмал цардуул болон уураг агуулсан. Учир нь уургийн уусмалд биурет дусаахад цэнхэр өнгөтэй болно.

 • B. “А” уусмал цардуул агуулсан бөгөөд өөх тос агуулаагүй. Учир нь өөх тос усанд муу уусдаг тул эмульс үүсгэнэ.

 • C. “А” уусмал уураг агуулаагүй бөгөөд цардуул их агуулсан. Учир нь цардуул иодтой хөх өнгө үзүүлнэ.

 • D. “ А” уусмал өөх тос  агуулаагүй, уураг их агуулсан. Учир нь уураг их байвал биуретийн урвалж нэмэхэд цэнхэр өнгө үзүүлнэ.

Оноо: 1

Зурагт спиртийн температур ба түүнд өгсөн дулааны хамаарлыг судалсан ажиглалтын хэсгийг үзүүлэв. rспирт=855 кЖ / кг

Диаграммын өгөгдлийг ашиглан спиртын массыг олно уу.

 • A. 4∙10-3  кг      

 • B. 4 кг     

 • C. 0.25 кг    

 • D. 3∙10-6  кг

Оноо: 1

Зурагт спиртийн температур ба түүнд өгсөн дулааны хамаарлыгүзүүлэв. rспирт=855 кЖ / кг

Диаграммын өгөгдлийг ашиглан спиртийн массыг олно уу?

 • A. 0.9 кг

 • B. 4.9 кг    

 • C. 0.05 кг  

 • D. 4 кг 

Оноо: 1

Сурагч навчаар гоёдог ургамлуудыг найрлагаараа ялгаатай 4 өөр хөрсөнд тарьж навчны өнгө өөрчлөгдөгдөж байгааг ажиглажээ.

 1. р ургамлын зарим навч хар ногоон, зарим навчны гол хэсэг нь харласан.
 2. р ургамлын зарим навч судал хоорондын хэсэг шарласан.
 3. р ургамлын зарим навч хар ногоон, зарим навчны судал хоорондын хэсэг шарласан.
 4. р ургамлын зарим навчны төв хэсэг харласан, зарим навч захаараа шарласан.

Сурагч хөрсний найрлагыг харьцуулан, ургамал бүрд өөр өөр бордоо хийв. Сурагч аль хөрсөнд ямар бордоо хэрэглэсэн болохыг олно уу.

Хөрс

Фосфор

Азот

Магни

Кали

1-р ургамлын хөрс

Дутмаг

Дутмаг

Дундаж

Хэвийн

2-р ургамлын хөрс

Дундаж

Хэвийн

Дутмаг

Хэвийн

3-р ургамлын хөрс

Хэвийн

Дутмаг

Дутмаг

Дундаж

4-р ургамлын хөрс

Дутмаг

Хэвийн

Дундаж

Дутмаг

 • A. 1 болон 2 хөрсөнд фосфорын бордоо

 • B. 2 болон 4 хөрсөнд магнийн бордоо

 • C. 2 болон 3 хөрсөнд азотын бордоо

 • D. 1 болон 4 хөрсөнд фосфорын бордоо

Оноо: 1

Таних түлхүүр ашиглан зурагт үзүүлсэн амьд биеийг тодорхойлно уу.

 1. Сээр нуруугүй амьтан - 2 руу очих

+ Сээр нуруутан –Хөвчтөний хүрээ

2. Хүний биед шимэгчилдэггүй - 3 руу очих

+ Хүний биед шимэгчилж амьдардаг4 руу очих

3. Бие нь олон үеэс тогтсон. Хөрсөнд амьдардаг- A

+ Бие нь гадуураа хитин бүрхүүлээс тогтсон, 6-8 хөлтэй – B

4. Бие нь хавтгай, эзэн солидог, 2-3 м урт – C

+ Бие нь дугариг, эзэн солидоггүй, 4-8 мм урт - D

 • A. Бие нь олон үеэс тогтсон. Хөрсөнд амьдардаг-

 • B. Бие нь гадуураа хитин бүрхүүлээс тогтсон, 6-8 хөлтэй –

 • C. Бие нь хавтгай, эзэн солидог, 2-3 м урт-

 • D. + Бие нь дугариг, эзэн солидоггүй, 4-8 мм урт -

Оноо: 1

Зурагт "2" дугаараар тэмдэглэсэн амьд биеийн ангилал зүйг таних түлхүүр ашиглан тогтооно уу.

 1. Үрээр үрждэг, эд эрхтэн ялгаран хөгжсөн - 2 руу очих

+ Спороор үрждэг, эд эрхтэн ялгаран хөгжөөгүй –Спорт ургамал

2. Боргоцой үүсгэдэг - 4 руу очих

+ Үр үүсгэдэг - 3 руу очих

3. Сахлаг үндэстэй, зэрэгцээ судалтай навчтай - А

+ Голлосон үндэстэй, торлосон судалтай– В

4. Шилмүүс нь богиноссон мөчир дээрээс багцаараа гарсан – С

+ Шилмүүс нь богиноссон мөчир дээрээс хос хосоор гарсан - D

 • A. Сахлаг үндэстэй, зэрэгцээ судалтай навчтай -

 • B. + Голлосон үндэстэй, торлосон судалтай–

 • C. Шилмүүс нь богиноссон мөчир дээрээс багцаараа гарсан –

 • D. + Шилмүүс нь богиноссон мөчир дээрээс хос хосоор гарсан  -

Оноо: 1

Ургамлын навчаар ус ууршихийг илрүүлэх туршилтыг нэгэн сурагч хийжээ. Туршилтыг сайжруулах саналаас хамгийн чухлыг сонгоно уу.

 • A. Гадаргуугаас уурших усыг илрүүлэхийн тулд усан дээр тос нэмэх байсан

 • B. Ишээр ус ууршин гарахаас сэргийлж ишинд тос түрхэх байсан.

 • C. Навчаар ус ууршдаг гэдгийг илрүүлэхийн тулд гялгар уутаар бүрэх байсан. 

 • D. Үндэстэй ургамал сонгон авч ашиглах байсан.

Оноо: 1

Эмч хоолоор дамжуулан өдөрт 3гр калийг хэрэглэхийг нэгэн хүнд зөвлөжээ. Түүнд тохирсон хүнсний зөвөлгөөг хүснэгтийг ашиглан санал болгоно уу.

Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр

Агуулагдах калийн хэмжээ /1 ш/

Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр

Агуулагдах калийн хэмжээ /1 аяга/

Авакода

1068 мг

Бууцай

839 мг

Амтат төмс

952 мг

Чангаанз

1510 мг

Гадил

422 мг

Мөөг

856 мг

 • A. Өдөрт 1 ш авакода, 1 аяга мөөг, 1 ш гадилаар тооцож авах

 • B. Өдөрт 1 ш авакода, 1 аяга чангаанз, 1 ш гадил тооцож авах

 • C. Өдөрт 1 ш гадил, 1 аяга бууцай, 1 ш амтат төмсөөр тооцож авах

 • D. Өдөрт 1 ш гадил, 1 аяга бууцай, 1 аяга чангаанзаар тооцон авах

                              

Оноо: 1

Зурагт хөхтөн амьтны зүрхний бүтэц болон түүнээс салбарласан судсыгүзүүлжээ. Зургийг ажиглаад цусны их эргэлт явагдах дарааллыг зөв тэмдэглэсэн хэсгийг олно уу.

 • A. 5→8→3→1      

 • B. 8→3→1,11→15       

 • C.  12→2→4→5        

 • D.  15→12→2→4      

Оноо: 1

Өсвөр насны сульдаагаар өвчилсөн хүүхдэд Д аминдэм дутагдахаас гадна кальци, фосфорын солилцоо буурсан байдаг. Эрүүл хүүхэд өдөрт Д аминдэм 800 мг, фосфор 1000-1300 мг, кальци 1000 мг авах ёстой байдаг. Дараах хүнсний найрлагыг ашиглан аль хүнсний бүтээгдэхүүнийг нэг өдөрт хэрэглэхээр сульдаа өвчтэй хүүхдэд санал болгох вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Хөрөнгө мөөгийн анаэроб амьсгалаар ямар бодис үүсдэг вэ?

 • A. Ус, хүчилтөрөгч         

 • B. Ус, нүүрсхүчлийн хий 

 • C. Сүүний хүчил             

 • D.  Этилийн спирт, нүүрсхүчлийн хий

Оноо: 1

Хүн болонамьтны анаэроб амьсгалын дүнд ямар бодис үүсдэг болохыг хэлнэ үү.

 • A. Ус, хүчилтөрөгч         

 • B. Ус, нүүрсхүчлийн хий 

 • C. Сүүний хүчил             

 • D. Этилийн спирт, нүүрсхүчлийн хий

Оноо: 1

Зургийг ажиглан ялгаатай температурт байгаа уусмалын алинд нь цайны ургамал хурдан хандлагдахыг сонгоно уу.

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Зурагт уушгины цулцангийн бүтцийг үзүүлжээ. 2 болон 1,3 дугаартай хэсгүүдийн хооронд ямар амьсгал явагддаг болох, мөн хүчилтөрөгчийн

даралт аль хэсэгт их, бага байдгийг зөв тохируулсан хэсгийг олно уу

 • A. Гадаад амьсгал, 1,3- О2 бага, 2- О2 их

 • B. Дотоод амьсгал, 1,3- О2 бага, 2- О2 их            

 • C. Гадаад амьсгал, 1,3- О2 их, 2- О2 бага

 • D.  Дотоод амьсгал, 1,3- О2 их , 2- О2 бага

Нийт: 16693