• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт уушгины цулцангийн бүтцийг үзүүлжээ. 2 болон 1,3 дугаартай хэсгүүдийн хооронд ямар амьсгал явагддаг болох, мөн нүүрсхүчлийн хийн даралт аль хэсэгт их, бага байдгийг зөв тохируулсан хэсгийг олно уу

 • A. Гадаад амьсгал, 1,3- СО2 бага, 2- СО2 их

 • B. Дотоод амьсгал, 1,3- СО2 бага, 2- СО2 их

 • C. Гадаад амьсгал, 1,3- СО2 их , 2- СО2 бага

 • D. Дотоод амьсгал, 1,3- СО2 их , 2- СО2 бага

Оноо: 1

Ямар үндэслэлээр нарыг “шатаж буй” хийн бөмбөлөг гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.Устөрөгчийн атом литийд шилжих урвал тасралтгүй явагддаг.

 • B.Устөрөгчийн атом гелийд шилжих урвал тасралтгүй явагддаг.

 • C.Гелийгийн атом устөрөгчтэй нэгдэх урвал тасралтгүй явагддаг.

 • D.Гелийгийн  атом хүчилтөрөгчтэй нэгдэх урвал тасралтгүй явагддаг.

Оноо: 1

Ямар процессын үед зарцуулагдах дулааны тоо хэмжээг Q=mλ томьёогоор илэрхийлэх вэ?

 • A. Шингэнээс хийн төлөвт шилжихэд      

 • B. Бодис шатахад  

 • C. Бодис хайлахад 

 • D. Нэг  агрегат төлөвт биеийг халаахад 

Оноо: 1

Ямар процессын үед зарцуулагдах дулааны тоо хэмжээг Q=mc({t_{2}}^{0}-{t_{1}}^{0})томьёогоор илэрхийлэх вэ?

 • A.  Шингэнээс хийн төлөвт шилжихэд  

 • B. Бодис шатахад  

 • C. Бодис хайлахад    

 • D. Нэг  агрегат төлөвт биеийг халаахад

Оноо: 1

Идеал хийн даралтыг P=nkT гэж тооцоолдог. Хийн температурыг 6 дахин нэмэгдүүлж, концентрацыг 3 дахин багасгахад хийн даралт яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 2 дахин өснө  

 • B. 18 дахин багасна      

 • C. 2 дахин багасна   

 • D. 18 дахин өснө      

Оноо: 1

Идеал хийн даралтыг P=nkT гэж тооцоолдог. Хийн температурыг 2 дахин нэмэгдүүлж, концентрацыг мөн 6 дахин ихэсгэвэл хийн даралт яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 12 дахин өснө    

 • B. 3 дахин багасна

 • C. 12 дахин багасна  

 • D. 3 дахин өснө

Оноо: 1

Доорх үзэгдлүүдээс дулаантай холбоотой үзэгдлийг сонгоно уу.

 • A. Усанд халбага хугархай харагдах    

 • B.  Цас хайлах

 • C. Цас будран орох    

 • D.  Цуурай үүсэх

Оноо: 1

Дараах үзэгдлүүдээс дулаантай илүүхолбоотойг ньсонгоно уу.

 • A. Солонго татах 

 • B.  Цай буцлах

 • C.  Дуу гарах   

 • D. Нум сум харвах

Оноо: 1

Хүн бол уг чанараараа нийгмийн амьтан юм хэмээн дараах сэтгэгчдийн хэн нь хэлсэн бэ?

 • A. Аристотель

 • B.К.Томас

 • C.А. Мехрабиан

 • D.Р.Киллман

Оноо: 1

Доорх утгуудаас аль нь Больцманы тогтмол k-ын утга вэ?

 • A. 1.38∙10-23м/с         

 • B. 1.3810-23 Ж/К         

 • C. 8.31 Ж/К∙моль     

 • D. 8.31Ж/К   

Оноо: 1

Уурлах, баярлах, гуниглах, айх, гайхах, дургуйцэх гэсэн хүний 6 суурь сэтгэл хөдлөл хүний............................илүү тод илэрдэг.

 • A.Дохио зангаагаар

 • B.Гар хөдөлгөөнөөр

 • C.Нүүрний хувирлаар

 • D. Хөлийн хөдөлгөөнөөр

Оноо: 1

Доорх зургийг ажиглан плазмолизд орсон эсийг олно уу

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Зөрчилдөөн үүссэн үед сөрөг үр дагавар гарахаас нь өмнө түүнийг зохистойгоор шийдвэрлэхийн тулд хамгийн түрүүнд ямар үйлдлийг хийх нь зөв, оновчтой вэ?

 • A.Буруутныг олж тогтоох

 • B.Маргалдаж мэтгэлцэн асуудлыг шийдвэрлэх

 • C.Өөрийн давуу талыг ямар нэг байдлаар бий болгох

 • D.Зөрчилдөх болсон шалтгааныг олж тогтоох

Оноо: 1

Доорх утгуудаас аль нь хийн түгээмэл тогтмол R-ын утга вэ?

 • A. 8.31 м/с     

 • B. 1.3810-23 Ж/К 

 • C. 8.31 Ж/К∙моль

 • D. 1.38∙10-23 Ж/К∙моль     

Оноо: 1

Соронзтойхолбоотой дараах өгүүлэмжүүдээс ЗӨВ -ийг нь олно уу?

I. Соронзон орны индукц гэж нэгж соронзон цэнэгт үйлчлэх хүчийг хэлнэ.

II. Соронз ашиглажтөмрийн үртсийг соронздох үед соронзон энерги дамжина.

III. Соронзтөмөр, никель зэрэг биетийг өөртөө татах чадвартай байдаг.

 • A. Бүгд зөв.

 • B. Зөвхөн II   

 • C. Зөвхөн III 

 • D. II ба III

Оноо: 1

Зурагт биологийн ямар үзэгдлийг дүрсэлсэн байна вэ?

 • A. Диффуз

 • B. Осмос

 • C. Тургор

 • D. Плазмолиз

Оноо: 1

Соронзтой холбоотой дараах өгүүлэмжүүдээс ЗӨВ -ийг нь олно уу?

I. Дэлхийн соронзон орон нь дэлхийн цөм төмөрлөгөөс тогтдогтой холбоотой.

II. Соронзон хүчний шугамNтуйлаас гарч Sтуйл дээр дуусдаг.

III. Соронздээртөмрийн үртэс асгахад тодорхой хэлбэртэй болдог нь соронзон хүчний шугам бодитой оршдогийг илтгэнэ.

 • A. Зөвхөн I 

 • B. Зөвхөн II    

 • C. Зөвхөн III 

 • D. Бүгд зөв

Оноо: 1

“Дэлхийн морьдын уралдаанд үргэлж насанд хүрсэн хүмүүс хурдны морийг унадаг, харин Монгол улсад ихэвчлэн 5-12 насны хүүхдээр хурдны морь унуулдгийг сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн эрхийн байгууллагууд эрс эсэргүүцэж, том хүн, өсвөр насны хүүхдээр морь унуулах талаар асуудал дэвшүүлэх болсон. Ялангуяа өвөл морь уралдуулахад унаач хүүхдүүд гэмтэх, осгох аюул их гардгаас ТББ-уудын эсэргүүцэл эрс ихсэж байна.” Мэдээлэлд дурдагдсан сөрөг талыг арилгах, мөн үндэснийхээ соёлоороо бахархах, үнэт зүйлсийг алдагдуулахгүй байхыг эрхэмлэсэн зөв шийдэл аль нь вэ?

 • A.5-12 насны хүүхдээр  морь унуулж, аюулгүйн дүрмийг баримтлан ажиллах, унаач хүүхдийг даатгалд хамруулах, өвлийн уралдаан зохион байгуулахыг таслан зогсоох 

 • B.Насанд хүрсэн хүмүүсээр унуулж, өвлийн уралдаан зохион байгуулах.

 • C. Өсвөр насны хүүхдээр морь унуулах, өвлийн уралдаан зохион байгуулж унаач хүүхдүүдийг хөлдөх осгох аюулаас урьдчилан сэргийлэх.

 • D.Өвлийн уралдааныг таслан зогсоох, морь уралдуулахаа болих

Оноо: 1

Хэлбэлзэх хөдөлгөөн х=0.5 sin⁡(4πt+π/2) хуулиар явагдаж байв. Хэлбэлзлийн далайц ямар байх вэ?

 • A. (4πt+π/2)        

 • B. 4

 • C.      

 • D. 0.5 

Оноо: 1

Хэлбэлзэх хөдөлгөөн х=0.5 sin⁡(4πt+π/2) хуулиар явагдаж байв. Хэлбэлзлийн тойрох давтамж ямар байх вэ?

 • A. (4πt+π/2)   

 • B. 4

 • C. 4π  

 • D. 0.5 

Нийт: 16693