• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

ДНХ-ийн нэг гинжний АТЦ-ГЦГ-АТАгэсэн дараалал өгөгджээ. Комплементарь зарчмын дагуу ДНХ-ийн нөгөө гинжийг үүсгэнэ үү.

 • A. ТУГ-ЦГЦ-ТУТ

 • B. ТТГ-ЦГЦ-ТТТ

 • C. ТАГ-ЦГЦ-ТАТ

 • D. ТАГ-ЦГЦ- ТУТ

Оноо: 1

Прочитайте фразу и найдите ту, которая является продолжением прочитанной.

Скоро 31 декабря. Будет Новый год.

 • A. Сегодня пойду в кинотеатр.

 • B. Надо послать открытки друзьям.

 • C. Завтра мы пойдѐм в парк культуры.

 • D. Надо учить уроки и заниматься баскетболом.

Оноо: 1

Уураг үүсэх үйл явцын үе шатуудад ашиглагддаг бодисуудыг зурагт харуулжээ. Эдгээр бодисууд үүсэх дарааллыг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Прочитайте сообщениеи найдите логическое продолжение этой информации.

- У меня завтра экзамен по русскому языку.

- ............ .

 • A. Желаю успехов!

 • B. До завтра, не пойду.

 • C. Пойдёмте в театр!

 • D. Какой интересный фильм!

Оноо: 1

Уураг нийлэгжих процессыг харуулсан зургаас үе шат бүрт ашиглагдаж буй бодисуудыг зөв нэрлэсэн мөрийг олно уу.

Хариулт 1 2 3 4
А ДНХ зРНХ мРНХ уураг
В ДНХ уураг зРНХ мРНХ
С ДНХ мРНХ зРНХ уураг
D уураг ДНХ мРНХ зРНХ

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

В каком журнале или газете можно прочитать эту информацию?

Сегодня в Улан-Баторе журналисты взяли интервью успортсменов.

 • A. журнал “Колобок”

 • B. журнал “Здоровье”

 • C. журнал “В мире животных”

 • D. газета “Спорт”

Оноо: 1

“Цагаан өнгөтэй цэцэгтэй ургамлыг улаан өнгөтэй цэцэгтэй ургамалтай эрлийзжүүлэхэд нэгдүгээр үеийн бүх ургамалулаан өнгийн цэцэгтэйгарчээ. Энэхүү эрлийзжүүлэгт сонгосон ургамлын цэцгийн улаан өнгөний генотипийн шинжийг хэлнэ үү.

 • A. Гомозигот доминант

 • B. Гетерозигот доминант

 • C. Гомозигот рецессив

 • D. Гетерозигот рецессив

Оноо: 1

Доор өгөгдсөн сонголтуудаас зориудын шалгарлын жишээг олно уу.

 • A. Зөгий ургамлын тоосыг зөөж тоос хүртэлт явуулна

 • B. Уулын бэлд бэлчих хонин сүргийг  малчин хариулна. 

 • C. Чоно бэлтрэгээ ан авлах аргад дагуулан сургана.

 • D.Шонхор зөгий өөрийгөө аюултай гэдгийг илэрхийлнэ.

Оноо: 1

Прочитайте фразу и найдите ту, которая является продолжением прочитанной.

- Здесь мне так жарко. .................. .

 • A. Возьми деньги.

 • B. Принесите мне пожалуйста, воду!

 • C. Я иду в школу с подругой.

 • D. Дай пожалуйста, книгу.

Оноо: 1

Өндөр иштэй ургамлыг намхан иштэй ургамалтай эрлийзжүүлэхэд нэгдүгээр үеийн удмууд бүгд өндөр иштэй ургамал үүсчээ. Нэгдүгээр үеийн үр төлийг гетерозигот өндөр ургамалтай дахин эрлийзжүүлэхэд гарах үр удмын хэдэн хувь нь намхан иштэй байх вэ?

 • A. 100%

 • B. 75%

 • C. 50%

 • D. 25%

Оноо: 1

Нэгэн гэр бүлийн хүүхдүүд 1, 4 болон 3-р бүлгийн цустай болэцэг эхийн цусны бүлгийг олно уу.

 • A. АО, ОО

 • B. ВО, ОО               

 • C. ОО, ВВ                

 • D. АО, ВО

Оноо: 2

Дараах ойлголтуудыг зөв харгалзуулна уу.

1. Уул уурхайн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт буурсантай холбоотой томоохон уурхай хаагдаж, олон уурхайчид ажлаа алдсан.

2. Хүссэн ажлаа хийхийн тулд гадаад хэл суралцахаар ажлаас завсардсан.

3. Барилгын салбарын үйлдвэрлэл өвөл түр хугацаагаар зогсдог тул одоо ажилгүй байгаа.

4. 1990-ээд онд эдийн засгийн хямрал бий болж, олон тооны хүмүүс ажилгүй болсон.

А. Мөчлөгийн ажилгүйдэл

B. Бүтцийн ажилгүйдэл

C. Улирлын ажилгүйдэл

D. Шилжилтийн ажилгүйдэл

 • A. 1А2B3C4D

 • B. 1B2D3C4A

 • C. 1B2D3A4C

 • D. 1A2B3D4C

Оноо: 1

Найдите правильный вариант предложения.

Дорогой, мама, поздравлять, ты, с, день, 8, Март!

 • A. Дорогой мама, поздравляю Вас с днём 8 Марта!

 • B. Дорогая мама, поздравлять Вас с днём 8 Марта!

 • C. Дорогая мама, поздравляю Вы с днём 8 Марта!

 • D. Дорогая мама, поздравляю Вас с днём 8 Марта!

Оноо: 1

Ашиг олох зорилгоор өөрийн хөрөнгөөр үнэт цаас худалдан авах,худалдах, арилжих ажиллагааг санхүүгийн зах зээлд хэрхэн нэрлэдэг вэ?

 • A. Диллерийн үйл ажиллагаа

 • B. Брокерийн үйл ажиллагаа

 • C. Андеррайтерийн үйл ажиллагаа

 • D. Бонд гаргах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Аль нь ДНБ-ыг орлогоор тооцох өгөгдөл вэ ?

 • A. Өрх, гэрийн хэрэглээ

 • B. Зээлийн хүү

 • C. Төрийн худалдан авалтын зардал

 • D. ААН-ын зардал

Оноо: 1

Зургийг ашиглан байгалийн шалгарлын хэлбэрийг тодорхойлноуу.

 • A. Хөдөлгөгч шалгарал

 • B. Тогтворжуулагч шалгарал

 • C. Салгагч шалгарал

 • D. Таслагч шалгарал

Оноо: 1

Найдите правильный вариант предложения.

Мой, младший, сестра, ходить, в, детский сад.

 • A.Мой младшая сестра ходит в детский сад.

 • B. Моя младший сестра ходит в детский сад.

 • C. Моя младшая сестра ходит в детский сад.

 • D. Мой младший сестра ходит в детский сад.

Оноо: 1

Генийн инженерчлэлд плазмидыг таслахад болон хэрэгцээт генийг плазмидад угсрахад хэрэглэгддэг энзимүүдийг сонгоно уу.

 • A. Рестректаза эндонуклеаза, лигаза             

 • B. Хеликаза, лигаза   

 • C. Протеаза, ДНХ полимераза

 • D. Нуклеаза, ДНХ полимераза

Оноо: 1

Хүнсний үйлдвэрлэлд жимсний шүүсийг тунгалаг болгох зорилгоор ямар энзимийгашигладаг вэ?

 • A. Лактаза 

 • B. пектиназа 

 • C. целлюлаза

 • D. липаза 

Оноо: 1

Найдите правильный вариант предложения.

В, центр, город, находиться, площадь, Д.Сухэбатор.

 • A. В центре город находится площадь Д.Сухэбатор.

 • B. В центре города находится площадь Д.Сухэбатора.

 • C. В центр города находится площадь Д.Сухэбатора.

 • D. В центре город находится площадь Д.Сухэбатора.

Нийт: 16693