• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Прочитайте микродиалог. Выполните задание.

– Доброе утро, Амар!

– Привет, Болд!

– Амар, куда ты идёшь?

– Я иду в библиотеку. Хочу читать сказку и детские стихи. А ты куда?

– А я – в бассейн.

Куда идут Амар и Болд?

................................................................................................................

..................................................................................................................

Оноо: 10

Монгол улсын Засгийн газар нь Ерөнхий сайд, гишүүдээс бүрддэг хамтын удирдлагын байгууллага юм. Ерөнхий сайдыг Ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлснээр УИХ-аас томилдог. Засгийн газрын бусад гишүүдийг Ерөнхий сайдын өргөн мэдүүлснээр УИХ томилдог. Засгийн газрын Ерөнхий сайд онцгой статусыг эдэлж Засгийн газрыг удирдаж, төрийн хууль биелүүлэх ажлыг хариуцдаг. Засгийн газрын үйл ажиллагааны эрх зүйн хэлбэр нь түүний тогтоол, захирамж юм. Төрийн гүйцэтгэн захирамжлах засаглалд Засгийн газар болон Ерөнхийлөгч хамаардаг ба яамдын сайдуудыг төрийн тэргүүний оролцоотойгоор томилдог.Засгийн газар нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны засаг дарга болон хэрэгжүүлэгч, тохируулагч ба орон нутгийн агентлагуудыг удирдана. ”

Засгийн газар эрх зүйн ямар акт гаргадаг төрийн институт вэ ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эхээс Ерөнхий сайдын үүрэгт хамаарах эшлэлийг олж бичнэ үү !

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнийг Ерөнхий сайд аль субьекттэй зөвшилцөж бүрдүүлдэг вэ ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Монгол улсын Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнд хамаарах төрийн байгууллагуудаас 5-аас доошгүйг дурдана уу !

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 2

Поставьте вопроск выделенномуслову:

– .................................................. ?

– Я читаю книгу.

Оноо: 10

Зурагт нэгэн агшинд хийд байгаа молекулуудын хөдөлгөөний чиглэл болон байрлалыг үзүүлэв.

i.Молекулын хөдөлгөөнийг тодорхойлон бичнэ үү.

ii.Молекулууд савны ханыг мөргөснөөс үүдэх үр нөлөөгтайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Цилиндр доторх хий халахад цилиндрийн бүлүүр түлхэгдсэн. Дараах 2 хэмжигдэхүүн хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

i) Молекул хоорондын дундаж зай

ii) Молекулуудын дундаж хурд

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Доорх нөхцөлүүдэд хий болон хатуу төлөвүүдийг харьцуул

i. молекулын хөдөлгөөн

ii. молекул хоорондын дундаж зай

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 2

Поставьте вопроск выделенному слову:

– .................................................. ?

– Утром я иду в школув 8 часов.

Оноо: 2

Ответьте на вопрос:

– В каком классе ты учишься?

– ....................... .

Оноо: 10

Зурагт нэгэн агшинд хийд байгаа молекулуудын хөдөлгөөний чиглэл болон байрлалыг үзүүлэв.

i.Молекулын хөдөлгөөнийг тодорхойлон бичнэ үү.

ii.Молекулууд хөдөлгөөн хийн температуртай ямар холбоотой болохыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Цилиндр доторх хийгхалаахад температур нь абсолют температур нь 2 дахин нэмэгдэв. Цилиндрийн эзлэхүүн өөрчлөгдөөгүй. Дараах 2 хэмжигдэхүүн хэрхэх вэ?

i. Молекулын дундаж хурд

ii. Молекулуудын мөргөлдөөний дундаж тоо

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Доорх нөхцөлүүдэд хий болон шингэн төлөвүүдийг харьцуул

i. молекулын хөдөлгөөн

ii.молекул хоорондын дундаж зай

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 2

Примите участие в диалоге. Ответьте на репликисобеседника.

–Доброе утро, Анна Ивановна!

– ... , Миша!

– Как Вы себя чувствуете?

– .......................................

– Берегите себя, Анна Ивановна! Будьте здоровы!

– Спасибо.

Оноо: 6

Ширээн дээр хоёр соронзбайна. Зурагт соронзбүрийн нэг төгсгөл дээр үл мэдэгдэх А савааг ойртуулахад төгсгөл нь татагдсаныг үзүүлжээ.

a) Үл мэдэгдэх савааг юугаар хийсэн тухай саналаа бич.

............................................................................................................................ [1]

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b) Хэрэв дараа нь А төгсгөлийг дараах саваанд ойртуулбал юу болох вэ?

i.Бичгийн хавчаар ...........................................................................................

ii.Хуванцар хадаас.............................. ........................................................................... [3]

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Шулуун соронзонг тойруулан дөрвөн луужин байрлуулсныг зурагт харуулжээ. Зөвхөн нэг луужингийн сум зурсан байна.

Зурагт шулуун соронзны үүсгэх орны чиглэлийг бусад гурван луужингийн сумаар нь үзүүл. [3]

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

Примите участие в диалоге. Ответьте на репликисобеседника.

– Скажите, пожалуйста, где находится центральная библиотека?

– ..................................................................... .

–А как туда пройти?

– .................................................................... .

– Большое спасибо .

Оноо: 1

Төрийн гүйцэтгэн захирамжлах дээд байгууллага аль нь вэ ?

 • A. Улсын их хурал

 • B. Засгийн газар

 • C. Улсын дээд шүүх

 • D. Монгол улсын прокурорын байгууллага

Оноо: 1

Зурагт хөхтөн амьтны цусны эргэлтийн тогтолцоогүзүүлжээ. Зургаас цусны бага эргэлт явагдах дарааллыг зөв тэмдэглэсэн хэсгийг олно уу.

 • A. 1→8→3→5      

 • B. 8→3→1,11→15       

 • C. 10→6→7→1        

 • D. 10→1→2→4      

Оноо: 2

Примите участие в диалоге. Ответьте на репликисобеседника.

– Привет, Ваня!

– ... , Игорь! Куда ты идёшь?

– Я на обед.

– А где ты будешь обедать?

– ........................................ .

– Тогда пойдём вместе!

– С удовольствием. Пошли.

Оноо: 6

Ширээн дээр хоёр соронзон байна. Зурагт соронзон бүрийн нэг төгсгөл дээр үл мэдэгдэх А савааг ойртуулахад төгсгөл нь татагдсаныг үзүүлжээ.

a) Үл мэдэгдэх савааг юугаар хийсэн тухай саналаа бич.

............................................................................................................................ [1]

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b) Хэрэв дараа нь А төгсгөлийг дараах саваанд ойртуулбал юу болох вэ?

i.Бичгийн хавчаар ...........................................................................................

ii. Хадаас ................................ ........................................................................... [3]

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Шулуун соронзонг тойруулан дөрвөн луужин байрлуулсныг зурагт харуулжээ. Зөвхөн нэг луужингийн сум зурсан байна.

Зурагт шулуун соронзны үүсгэх орны чиглэлийг бусад гурван луужингийн сумаар нь үзүүл. [3]

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 10

Составьте рассказ по опорным словам. Озаглавьте рассказ.

1. семья, большой, дружный;

2. дедушка, бабушка, пенсионеры;

3. папа, Бат, 47 лет, экономист;

5. мама, Гэрэл, 45 лет, журналист;

6. брат, Цэнгэл, 18 лет, студент;

7. сестра,13 лет, ученица, 7-ой класс;

8. я, Хулан, 15 лет, 9-ый класс.

Оноо: 1

Хууль тогтоох эрх мэдлийг аль байгууллага нь эдлэх вэ?

 • A. Ерөнхийлөгч

 • B. Улсын их хурал

 • C. Засгийн газар

 • D. Улсын дээд шүүх

Оноо: 10

Составьте рассказ по опорным словам. Озаглавьте рассказ.

1. фамилия, имя, год и место рождения,

2. папа, Баяр, 45 лет, инженер,

3. мама, Бямба, 43 года, учительница,

4. старший брат, Эрдэнэ, 21 год, врач, больница

5. старшая сестра, 18 лет, студентка,

6. я, 14 лет, ученик, 9-ый класс,

7. хобби, увлечение, друзья,

Оноо: 1

Ардчилсан дэглэмд хамаарах жишээ аль нь вэ?

 • A. Нэгэн улсад хувьсгал гарч армийн генерал ерөнхийлөгч болжээ

 • B. Ард түмэн хууль тогтоох парламентыг сонгожээ. Хууль тогтоогчид хуулийн төсөл боловсруулж иргэдээсээ санал авч хууль баталдаг.

 • C. Улсын тэргүүн ард түмнээсээ сонгогдохгүй, харин эцгээсээ хэргэм зэргийг нь өвлөн авч өөрөө хууль гаргадаг.

 • D. Хэсэг хүмүүс хууль гаргана, цэрэг цагдааг ч хяналтандаа байлгаж, хэвлэлийнхэн юуг хэлэх, юуг хэлэхгүйг заана.

Оноо: 1

Монгол Улсын Үндсэн хуулинд төрийн эрх мэдлийг хэрхэн хуваарилсан байдаг вэ?

 • A. УИХ нь хууль тогтоох, Засгийн газар нь гүйцэтгэх, Шүүх байгууллага нь шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлнэ.

 • B. УИХ нь шүүх, Засгийн газар нь хууль тогтоох, Шүүх байгууллага нь шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлнэ.

 • C. Ерөнхийлөгч нь шүүх, Засгийн газар нь хууль тогтоох, Шүүх байгууллага нь гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлнэ.

 • D. Прокурор нь хууль тогтоох, Засгийн газар нь шүүх, Шүүх байгууллага нь гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлнэ.

Оноо: 1

Зурагт тамхидалттай холбоотой үүсдэг зүрх судасны өвчний нэгэн жишээг харуулжээ. Аль өвчин нь тамхинаас үүдэлтэй зүрх судасны өвчний төрөлд хамаарахгүйболохыг тогтооно уу.

 • A.  Астма буюу амьсгал давчдах     

 • B. Гол судасны хатуурал      

 • C. Захын судасны өвчин                   

 • D. Зүрхний цусан хангамж дутагдах өвчин     

Нийт: 16693