Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Асуултын тэмдгийн оронд тохирох хэмжээг олоорой

 • А. 5 / 7 м

 • В. 8 / 3м

 • C. 8 / 7 м

 • D. 7 / 2 м

Оноо: 1

\left ( \left ( -1 \right )^{2} \right )^{3}+\frac{2\cdot 2^{2}}{2^{-1}}=?

 • A. −5

 • В.−3

 • С. 5

 • D.17

Оноо: 1

Квадратын периметр нь 280 см бол түүний талбайн хэмжээг олоорой.

 • А. 70см

 • В. 140 см

 • С. 490 см.кв

 • D. 4900 см.кв

Оноо: 1

Квадратын периметр нь 200 см бол түүний талбайн хэмжээг олоорой.

 • А. 50см

 • В. 100см

 • С. 250см

 • D. 2500 см.кв

Оноо: 1

Параллелограммын талбайг олоорой.

 • a)27

 • b)36

 • c)80

 • d)54

Оноо: 1

Урт нь 5см, өргөн нь 4 см хэмжээтэй тэгш өнцөгтийг 2 тэнцүү талбайтай гурвалжинд хуваасан бол нэг гурвалжны талбайн хэмжээг олоорой.

 • А. 5 см.кв

 • B. 9 см.кв

 • C. 10 см.кв

 • D. 20 см.кв

Оноо: 1

\left ( -5+2\cdot \sqrt{4} \right )\cdot \left ( 1-\sqrt{9} \right )үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A.−6

 • В. −2

 • С.2

 • D. 18

Оноо: 1

Баруун урд зовхис хойд зүгтэй хэдэн градусын өнцөг үүсгэх вэ?

 • a)1350

 • b)1800

 • c)2250

 • d)2700

Оноо: 1

? тэмдгийн оронд ямар тоо бичвэл зөв тэнцэтгэл болох вэ? tg48°=\frac{sin48^{\circ}}{?}

 • A. cos248°

 • B. cos48°

 • C. ctg48°

 • D. tg48

Оноо: 1

Хүн амын чанарын үзүүлэлтийг эдийн засгийн, нийгмийн, соёлын, экологийн гэж 4 ангилдаг. Дараах үзүүлэлтүүдээс аль нь соёлын үзүүлэлт вэ?

 • A. эрүүл мэндийн түвшин, иргэдийн аюулгүй байдал

 • B. хөдөлмөр эрхлэлт, хүнс тэжээлийн илчлэгийн хэмжээ

 • C. иргэдийн аюулгүй байдал, хөдөлмөр эрхлэлт

 • D. бичиг үсэг тайлагдсан байдал, соёлын байгууллага

Оноо: 1

Хугацааг минутаар илэрхийлж бичээрэй. 1 / 4 цаг = .....мин

 • А. 4

 • В. 15

 • С. 25

 • D. 40

Оноо: 1

Зүүн хойд зовхис хойд зүгтэй ямар өнцөг үүсгэх вэ?

 • a)450

 • b)900

 • c)3150

 • d)3600

Оноо: 1

\sqrt{9\cdot 16\cdot 100} утгыг ол.

 • A.\sqrt{120}

 • В.17

 • С.120

 • D.14400

Оноо: 1

Дараах хотуудаас улсын зэрэглэлтэй хот аль вэ?

 • A. Чингис

 • B. Өлгий

 • C. Цэцэрлэг

 • D. Арвайхээр

Оноо: 1

Хугацааг минутаар илэрхийлж бичээрэй. 1 / 4 хон = .....цаг

 • А. 3

 • В. 4

 • С. 6

 • D. 12

Оноо: 1

? тэмдгийн оронд ямар тоо бичвэл зөв тэнцэтгэл болох вэ? ?+1=\frac{1}{cos^{2}42^{\circ}}

 • A. cos242°

 • B. sin242°

 • C. tg42°

 • D. tg242°

Оноо: 1

Хүн амын шилжих хөдөлгөөнд нөлөөлөгч татагч хүчин зүйл аль вэ?

 • A. Боловсрол эзэмших боломж хомс

 • B. Ажлын байрны хомсдол

 • C. Цалин хөлс харьцангуй өндөр

 • D. Байгалийн гамшигт үзэгдэлийн давтамж их

Оноо: 1

Хайрцагны ирмэгүүд 15 см, 8 см, 7 см бол түүний эзлэхүүний хэмжээг олоорой.

 • А. 30 см.куб

 • В. 60 см.куб

 • С.161 см.куб

 • D. 840 см.куб

Оноо: 1

Хайрцагны ирмэгүүд 12 см, 8 см, 5 см бол түүний эзлэхүүний хэмжээг олоорой.

 • А. 25 см.куб

 • В. 50 см.куб

 • С.100 см.куб

 • D. 480 см.куб

Оноо: 1

Архангай аймагт 2010 оны байдлаар 44000 ажиллагсад, 1824 бүртгэлтэй ажилгүйчүүд байсан бол ажиллах хүч буюу эдийн засгийн идэвхтэй хүн амыг олно уу?

 • A. 44000

 • B. 45824

 • C. 49500

 • D. 55475

Нийт: 15508