• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\left ( \left ( -1 \right )^{2} \right )^{3}+\frac{2\cdot 2^{2}}{2^{-1}}=?

 • A. −5              

 • В.−3                

 • С. 5                 

 • D.17  

Оноо: 1

Квадратын периметр нь 280 см бол түүний талбайн хэмжээг олоорой.

 • А. 70см 

 •  В. 140 см     

 • С. 490 см.кв    

 • D. 4900 см.кв

Оноо: 1

Квадратын периметр нь 200 см бол түүний талбайн хэмжээг олоорой.

 • А. 50см   

 •  В. 100см       

 • С. 250см   

 • D. 2500 см.кв

Оноо: 1

Параллелограммын талбайг олоорой.

 • A. 27                

 • B. 36                

 • C. 80                

 • D. 54

Оноо: 1

Урт нь 5см, өргөн нь 4 см хэмжээтэй тэгш өнцөгтийг 2 тэнцүү талбайтай гурвалжинд хуваасан бол нэг гурвалжны талбайн хэмжээг олоорой.

 •  А.  5 см.кв  

 •  B. 9 см.кв     

 • C. 10 см.кв  

 • D. 20 см.кв   

Оноо: 1

\left ( -5+2\cdot \sqrt{4} \right )\cdot \left ( 1-\sqrt{9} \right )үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A.−6             

 • В. −2               

 • С.2              

 • D. 18

Оноо: 1

Баруун урд зовхисын хойд зүгтэй үүсгэх өнцгийг ол.

 • A. 135o

 • B. 180o

 • C. 225o

 • D. 270o

Оноо: 1

? тэмдгийн оронд ямар тоо бичвэл зөв тэнцэтгэл болох вэ? tg48°=\frac{sin48^{\circ}}{?}

 • A. cos248°         

 • B.  cos48°

 • C. ctg48°            

 • D.  tg48

Оноо: 1

Хүн амын чанарын үзүүлэлтийг эдийн засгийн, нийгмийн, соёлын, экологийн гэж 4 ангилдаг. Дараах үзүүлэлтүүдээс аль нь соёлын үзүүлэлт вэ?

 • A. эрүүл мэндийн түвшин, иргэдийн аюулгүй байдал

 • B. хөдөлмөр эрхлэлт, хүнс тэжээлийн илчлэгийн хэмжээ

 • C. иргэдийн аюулгүй байдал, хөдөлмөр эрхлэлт

 • D. бичиг үсэг тайлагдсан байдал, соёлын байгууллага

Оноо: 1

Хугацааг минутаар илэрхийлж бичээрэй. 1 / 4 цаг = .....мин

 • А. 4     

 • В. 15    

 • С. 25     

 • D. 40

Оноо: 1

Зүүн хойд зовхисын хойд зүгтэй үүсгэх өнцгийг ол.

 • A. 045o

 • B. 090o

 • C. 315o

 • D. 360o

Оноо: 1

\sqrt{9\cdot 16\cdot 100} утгыг ол.

 • A.\sqrt{120}                 

 • В.17                

 • С.120              

 • D.14400

Оноо: 1

Дараах хотуудаас улсын зэрэглэлтэй хот аль вэ?

 • A. Чингис

 • B. Өлгий

 • C. Цэцэрлэг

 • D. Арвайхээр

Оноо: 1

Хугацааг минутаар илэрхийлж бичээрэй. 1 / 4 хон = .....цаг

 • А. 3       

 •   В. 4    

 • С. 6     

 •  D. 12       

Оноо: 1

? тэмдгийн оронд ямар тоо бичвэл зөв тэнцэтгэл болох вэ? ?+1=\frac{1}{cos^{2}42^{\circ}}

 • A. cos242°      

 • B. sin242°   

 • C. tg42°    

 • D.  tg242°

Оноо: 1

Хүн амын шилжих хөдөлгөөнд нөлөөлөгч татагч хүчин зүйл аль вэ?

 • A. Боловсрол эзэмших боломж хомс

 • B. Ажлын байрны хомсдол

 • C. Цалин хөлс харьцангуй өндөр

 • D. Байгалийн гамшигт үзэгдэлийн давтамж их

Оноо: 1

Хайрцагны ирмэгүүд 15 см, 8 см, 7 см бол түүний эзлэхүүний хэмжээг олоорой.

 • А. 30 см.куб   

 •  В. 60 см.куб  

 • С.161 см.куб   

 • D. 840 см.куб

Оноо: 1

Хайрцагны ирмэгүүд 12 см, 8 см, 5 см бол түүний эзлэхүүний хэмжээг олоорой.

 • А. 25 см.куб    

 •  В. 50 см.куб 

 •   С.100 см.куб     

 • D. 480 см.куб

Оноо: 1

Архангай аймагт 2010 оны байдлаар 44000 ажиллагсад, 1824 бүртгэлтэй ажилгүйчүүд байсан бол ажиллах хүч буюу эдийн засгийн идэвхтэй хүн амыг олно уу?

 • A. 44000 

 • B. 45824

 • C. 49500 

 • D. 55475

Оноо: 1

Өгсөн хэмжээг сантиметрээр илэрхийлээрэй. 2 бүхэл 1 / 4 м = .... см

 • А. 24      

 • В. 241   

 • С. 225  

 •  D. 2250

Нийт: 16693