• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт тамхины хамааралт өвчнөөр өвчилсөн хүний уушгийг харуулжээ. Тамхиныхамааралтөвчнөөр дэлхийд жилд 4 сая буюу 8 секунд тутамд 1 хүн нас бардаг бөгөөд 2030 он гэхэд энэ үзүүлэлт 10 саяд хүрнэ гэсэн статистикийн мэдээлэл байдаг. Тамхинаас үүдэлтэй уушгины өвчинд хамаарахгүйөвчнийг олно уу.

 • A. Астма ба амьсгал давчдах өвчин    

 • B. Бронхит

 • C. Гол судасны хатуурал                      

 • D. Уушги тэлэгдэх өвчин

Оноо: 1

Эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй арга хэлбэр буюу төрийн дэглэмээр нь улс орнуудыг хэрхэн ангилдаг вэ ?

 • A. Ардчилсан ба Ардчилсан бус

 • B. Парламентын ба Ерөнхийлөгчийн

 • C. Хаант ба Бүгд найрамдах

 • D. Нэгдмэл ба Холбооны

Оноо: 1

Зурагт рефлексийн энгийн нумыг үзүүлжээ. Рецепторт үүссэн сэрлийг нугас руудамжуулдаг болон цочролд хариу үйлдэл үзүүлдэг хэсгийг заасан дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1, 3                       

 • B. 2, 5                  

 • C. 3, 4                  

 • D. 4,5

Оноо: 1

Зурагт рефлексийн энгийн нумыг үзүүлжээ. Рефлексын нумын зургаассэрлийг хүлээн авдаг болон ажиллах эрхтэн рүү дамжуулдаг хэсгийг заасан тоог сонгоно уу.

 • A. 1, 3                              

 • B. 2,3                  

 • C. 5, 4                  

 • D. 1,4                       

Оноо: 2

\left | x \right |=\left | x \right +1| тэгшитгэлийг бод.

 • A. -1

 • B. -0.5

 • C. -2

 • D. 0.5

Оноо: 2

\left | x-2 \right |=\left | x \right -1| тэгшитгэлийг бод.

 • A.  1.5

 • B. 0.5

 • C. \frac{2}{3}

 • D. -1.5

Оноо: 2

3^{x-3}> \frac{1}{81} тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол.

 • A. ]-1;+\propto [

 • B. [-1;+\propto [

 • C. ]-\propto ;1[

 • D. ]-\propto ;-1[

Оноо: 2

2^{x-1}> \frac{1}{32} тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол.

 • A. ]-\propto ;-4[

 • B. ]-\propto ;4[

 • C. ]-4;+\propto [

 • D. [-4;+\propto [

Оноо: 2

log_{2}\left ( 2-5x \right )=1 тэгшитгэлийн шийдийг ол.

 • A. 0

 • B. \frac{1}{5}

 • C. \frac{2}{5}

 • D. \frac{3}{5}

Оноо: 2

log_{3}\left ( 3x-2 \right )=2 тэгшитгэлийн шийдийг ол.

 • A. \frac{11}{3}

 • B. -\frac{11}{3}

 • C. \frac{8}{3}

 • D. \frac{4}{3}

Оноо: 2

-3x2+5=-x4+9 тэгшитгэлийн шийдийг ол.

 • A. x1=2, x2=-2

 • B. x1=4, x2=-1

 • C. x1=2, x2=-1

 • D. x1=4; x2=-4, x3,4=-1

Оноо: 2

-3x2+5=-x4+9 тэгшитгэлийн шийдийг ол.

 • A. x1=2, x2=-2

 • B. x1,2=\pm2, x2=\pm1

 • C.  x1=4, x2=-1

 • D. x1=-4; x2=1

Оноо: 2

\left ( \frac{1}{3} \right )^{3x+1} \geq \left ( 3 \right )^{x+5}тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол.

 • A.  ]-\propto  ; -\frac{3}{2} ]

 • B. ]-\propto ; \frac{3}{2} [

 • C. ] \frac{3}{2}; +\propto ]

 • D. ]-\frac{3}{2}; +\propto  [

Оноо: 2

\left ( 2 \right )^{3x-3} \geq \left ( \frac{1}{2} \right )^{2x-7}тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол.

 • A. [-4;+\propto[

 • B. ]-2; +\propto[

 • C. [2; +\propto[

 • D. ]-\propto; -4[

Оноо: 2

Арифметик прогрессийн эхний гишүүн 4, ялгавар 2 бол ерөнхий гишүүний томьёог ол.

 • A. an=4n+2

 • B. an=2n+3

 • C. an=2n-2

 • D. an=2n+2

Оноо: 2

Арифметик прогрессийн эхний гишүүн 3, ялгавар 4 бол ерөнхий гишүүний томьёог ол.

 • A. an=3n+1

 • B. an=4n+2

 • C. an=4n+1

 • D. an=4n-1

Оноо: 2

Геометр прогрессийн эхний гишүүн 3, хуваарь 3 бол 10-р гишүүнийг ол.

 • A. 9

 • B. 311

 • C. 39

 • D. 310

Оноо: 2

Геометр прогрессийн эхний гишүүн 2, хуваарь 2 бол 10-р гишүүнийг ол.

 • A.  20

 • B. 211

 • C. 29

 • D. 210

Оноо: 2

\left ( 1-2x+3y\right )^{10}-ийн бүх коэффициентийннийлбэрийг ол.

 • A. 2

 • B. (-2)10

 • C. 310

 • D. 210

Оноо: 2

\left ( 1+3x-2y\right )^{12}-ийн бүх коэффициентийннийлбэрийг ол.

 • A. 2

 • B. (-2)12

 • C. 312

 • D. 212

Нийт: 16693